Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հեռակա ուսուցման բաժնի լուծարքային շրջան

Հեռակա ուսուցման բաժնի 2011-12 ուստարվա II կիսամյակի քննաշրջանի լուծարքները  անց են կացվելու.

  I    լուծարքային շրջան     17-29.09.12թ.  ժամը-1400

II    լուծարքային շրջան     01-13.10.12թ.  ժամը-1400