Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ուսանողների 2013թ. ավարտական աշխատանքները