Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի նիստում

Ս.թ. դեկտեմբերի 27-ին  տեղի ունեցավ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի բնական գիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի նիստ, որը նախագահում էր ֆակուլտետի դեկան Ա. Ցուցուլյանը:

Նիստին մասնակցում էին  խորհրդի 9 անդամները, ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ի և ՈՒԽ-ի  նախագահները:

Նախ Ա. Ցուցուլյանն ամփոփեց 2012-13 ուստարվա I կիսամյակը՝ ներկայացնելով դասապրոցեսի, ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ ստուգումների, ստուգարքային շրջանի արդյունքները:

Նա նշեց, որ բոլոր աշխատանքներն իրականացվել են տնօրենության կողմից հաստատված ժամանակացույցի և ուսումնական կարգի համաձայն:

Զեկուցողը հատուկ ընդգծեց, որ իրականացվել են ուսումնական ծանրաբեռնվածությամբ նախատեսված բոլոր դասաժամերը, կրճատվել են ուսանողների անհարգելի բացակայությունները:

Այնուհետև խորհրդի նախագահը ներկայացրեց  II ընթացիկ քննությունների, ընթացիկ ստուգումների և ստուգարքային շրջանի  առաջադիմությունը:

Միաժամանակ հանձնարարեց  ամբիոններին և դասավանդող դասախոսներին պատշաճ նախապատրաստվել  քննաշրջանին՝ բարձր առաջադիմություն ապահովելու նպատակով ըստ ժամանակացույցի անցկացնել կոնսուլտացիաներ (խորհրդատվություններ), իսկ դեկանատին՝ հետևել կարգապահությանը: