Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հրապարակվել են ՄԿՈԱ բաժնի կողմից իրականացված հերթական վերլուծությունները

Հրապարակվել է

Հարգելի՛ համալսարանականներ, ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջի  «Որակի ապահովման գործընթացներ» բաժնի  «Հարցումների արդյունքներ» էջում տեղադրվել են ՄԿՈԱ բաժնի կողմից իրականացված՝ 2017թ. փետրվար ամսին կազմակերպված պրակտիկայի ընթացքում պրակտիկանտ-ուսանողների վերաբերյալ  արտաքին շահակիցների կարծիքի ուսումնասիրման հարցման արդյունքները:

«Հաշվետվություններ, վերլուծություններ» էջում տեղադրվել են հետևյալ վերլուծությունները՝

Արտաքին շահակից-մանկավարժները գնահատել են մեր պրակտի­կանտ-ուսանողների տեսական ու գործնական գիտելիքները և հմտությունները, ստեղծագործական նե­րու­ժը, ժամանակակից մեթոդներ ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ կիրառելու կա­րո­ղու­թյունները, ուսանողների մասնագիտական խոսքի մակար­դա­կը, թի­մում աշխատելու ունակությունները և այլն:

Սույն վերլուծական ուսումնասիրությունը ներառում է ոչ միայն 2017թ. հարցման, այլև նախորդ հարցումների արդյունք­նե­րի համեմատական վերլուծությունը: