Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղում ընթանում են կրթության որակի ապահովման և բարելավման աշխատանքները

2011 թվականից ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն ընդգրկված է հավատարմագրման գործընթացում, որի բաղկացուցիչ մասն է կազմում ՄՈՒՀ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծության ձևաչափի լրացումը:

Մասնաճյուղում եռանդով ընթանում են կրթության որակի ապահովման և բարելավման աշխատանքները, որոնցում, բացի ԿՈԱԳ բաժնի աշխատակիցներից, ներգրավված են նաև ֆակուլտետների և այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներ և ուսանողներ:

 Ինքնավերլուծության ձևաչափը ենթադրում է ՄՈՒՀ-ի ծավալած բոլոր ոլորտների գործընթացների վերլուծություն, նրանց թույլ և ուժեղ կողմերի բացահայտում, կրթության ոլորտում նոր մոտեցումների ներդրում ու համադրում և պլանավորման երկարաժամկետ ծրագրում, անհրաժեշտ փոփոխությունների իրականացում: