Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնօրենության նիստում

Ս.թ. հունվարի 23-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության հերթական նիստը, որին մասնակցում էին տնօրենության անդամները: Նիստը նախագահում էր տնօրեն Ս. Առաքելյանը:

Քննարկվեցին մի  շարք հարցեր, այդ թվում՝ մասնաճյուղի անձնակազմի հաստիքային  ցուցակի վերաբերյալ հարցը:

Նշվեց, որ անհրաժեշտ է հստակեցնել հաստիքացուցակը, որն ընդգրկում է մասնաճյուղի վարչակառավարչական, ուսումնաօժանդակ և սպասարկող անձնակազմի պաշտոնների հրահանգները՝ նրանց իրավունքների ու պարտականությունների ամրագրումով:

Ընթացքի մեջ են նաև դասախոսների պարտականությունների հստակեցման աշխատանքները:

Շարունակվելու է իրենց աշխատանքը հստակ ու բարեխղճորեն կատարող  աշխատողների դրույքաչափը ընդլայնելու գործընթացը:

Նախատեսվում է  այս տարի  մասնաճյուղի  աշխատողների միջին աշխատավարձը բարձրացնել 15%-ով:

23.01.13