Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտաժողով` նվիրված մասնաճյուղի ՈՒԳԸ հիմնադրման 10-ամյակին

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է գիտաժողովնվիրված մասնաճյուղի ՈՒԳԸ հիմնադրման 10-ամյակին:

 Գիտաժողովը տեղի կունենա դեկտեմբերի 4-6-ը ԵՊՀ ԻՄ բոլոր ֆակուլտետներում:

Զեկուցումների թեմատիկան ազատ է:

Ներկայացվելիք զեկուցման ամբողջական տարբերակն անհրաժեշտ է մինչև նոյեմբերի 29-ը տպագիր և էլեկտրոնային տարբերակներով ներկայացնել ֆակուլտետի ՈւԳԸ նախագահին կամ ուղարկել ՈւԳԸ էլեկտրոնային փոստի հասցեին` sssysuib@gmail.com:

Լավագույն աշխատանքները կներառվեն ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածուում: Բոլոր մասնակիցներին կտրվեն հավաստագրեր:

Ստորև տրվում է գիտաժողովի բաժանմունքների ցանկը.

 1.  Հայոց լեզու,
 2. Հայ գրականություն,
 3. Հայոց պատմություն,
 4. Համաշխարհային պատմություն,
 5. Ռուսաց լեզու և ռոմանագերմանական լեզուներ,
 6. Ռուս և արտասահմանյան գրականություն,
 7. Մանկավարժություն և հոգեբանություն,
 8. Փիլիսոփայություն,
 9. Տնտեսագիտություն,
 10. Սերվիս և աշխարհագրություն,
 11. Մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա,
 12. Ֆիզիկա,
 13. Կենսաբանություն և քիմիա,
 14. Բնապահպանություն և բնօգտագործում,
 15. Համաշխարհային արվեստ: