Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտական խորհրդի նիստում

2014թ. մարտի 22-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ Գիտական խորհրդի նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստում քննարկվեցին ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական, ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական կրթամասերի դասընթացների դասավանդման հիմնական ուղղությունների, ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա և հեռակա ուսուցման ուսումնական աշխատանքների հաշվարկի նորմերի, հեռակա ուսուցման բաժնի 2014-2015 ուստարվա ընդունելության մասնագիտությունների ցանկի, ԵՊՀ ԻՄ-ի 2014-2018 ուսումնական տարիների (առկա ուսուցման) և 2014-2019 ուսումնական տարիների (հեռակա ուսուցման) ուսումնական պլանների կատարման ընթացքի, ԵՊՀ ԻՄ-ի կառուցվածքում փոփոխություն կատարելու մասին մի շարք հարցեր:

Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական, ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական կրթամասերի դասընթացների դասավանդման հիմնական ուղղություններին վերաբերող հարցի կապակցությամբ որոշվեց Ս.Առաքելյանի գլխավորությամբ ստեղծել աշխատանքային խումբ, որի անդամներ նշանակվեցին Ա.Ցուցուլյանը, Մ.Զաքարյանը (բնագիտական ուղղություն), Ն.Խուդավերդյանը, Հ.Մարզպանյանը (տնտեսագիտություն), Վ.Բրուտյանը (մանկավարժություն և հոգեբանություն), Ս.Առաքելյանը, Վ.Ալեքսանյանը (պատմություն), Ա.Սարհատյանը, Վ.Ավագյանը (հայոց լեզու), Լ.Հարությունյանը (ռուսաց լեզու), Ա.Մարդանյանը, Մ.Աղբալյանը (ֆրանսերեն), Ք.Հարությունյանը, Ա.Սիմոնյանը (անգլերեն): Խումբը կզբաղվի առարկայական ծրագրերով, որպեսզի դրանք լիովին համապատասխանեն տվյալ մասնագիտության պահանջներին, օժանդակեն այն ավելի խորը յուրացնելուն:

ԵՊՀ ԻՄ-ի կառուցվածքում փոփոխություն կատարելու հետ կապված` քննարկվեց մասնաճյուղում Վարչատնտեսական վարչություն և Արտաքին կապերի ու գիտական քաղաքականության բաժին ստեղծելու հարցը: