Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Համագործակցային ակտիվ ուսուցում լսարանում» վերապատրաստման դասընթացին մասնակցելու հրավեր

unnamed (1)

Հարգելի՛ դասախոսներ, 2021թ. հունվարի 21-31-ը ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժինը կազմակերպում է Կրեդիտային համակարգով ԵՊՀ ԻՄ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագրի «Ուսուցման նորարարական մեթոդներ» մոդուլի  «Համագործակցային  ակտիվ ուսուցում  լսարանում»  12 ակադեմիական ժամ տևողությամբ  վերապատրաստման  դասընթացը (1 ECTS կրեդիտ):

Դասընթացը կվարի ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ Կարեն Արմենի Թռչունյանը: 

Վերապատրաստման դասընթացի նպատակն է մասնակիցներին համակողմանի և ամ­փոփ գիտելիքներ ու գործնական հմտություններ հաղորդել բարձրագույն կրթության հա­մակարգում ակտիվ ուսուցման արդի  բովանդակության, ինչպես նաև կազմա­կերպ­չա­կան ձևերի և ուղիների վերաբերյալ:

Դասընթացի  ավարտին մասնակիցներն ունակ կլինեն՝

  • տարանջատելու ուսուցման ակտիվ և ոչ ակտիվ՝ «պասիվ» ձևե­րը,
  • ուրվագծելու ակտիվ ուսուցման բովանդակային և կազմակերպչական շրջանակը (framework),
  • վերանայելու և լրամշակելու եղած առարկայական ծրագրերը՝ ակտիվ ուսուցման դրույթ­ներին դրանց համապատասխանության ապահովման նպատա­կով,
  • լսարանային և արտալսարանային պայմաններում կիրա­ռե­լու ակտիվ ուսուցման տարբեր եղանակները, մոտե­ցում­ներն ու հնարները, ըստ այդմ՝ ապա­հովելու դասավանդման գործընթացի ակտիվ բնույթը,
  • խթանելու սովորողների ակտիվ և ստեղծագործ ներգրավվածությունն ուսումնա­ռության գոր­ծընթացին:

Մասնակցելու համար կարող եք մինչև հունվարի 20-ը ներառյալ գրանցվել հետևյալ  հղումով:

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 094 40 60 32: