Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ տնօրենության հերթական նիստը

Դեկտ.-ի 11-ի տնօր. նիստի նկար2019թ. դեկտեմբերի 11-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության հերթական նիստը՝ Ա. Հ. Մակարյանի նախագահությամբ:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման համակարգի մի քանի ուսանողների հեռացմանը, «Ընդհանուր մանկավարժություն» մասնագիտության «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա» մագիստրոսական կրթական ծրագրի լիցենզիային վերաբերող, գիտահետազոտական կենտրոն ստեղծելու և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Մասնավորապես նշվեց, որ հեռակա ուսուցման համակարգի 3 ուսանող չի մասնակցել 2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասերին, և ԵՊՀ ԻՄ-ի  ներքին կարգապահական կանոնների 62-րդ կետի 4-րդ ենթակետի համաձայն՝ նրանք ենթակա են հեռացման, իսկ 1 ուսանող տարկետման ժամկետը լրանալուց հետո ուսանողական իրավունքները վերականգնելու դիմում չի ներկայացրել և դարձյալ ենթակա է հեռացման: Որոշվեց հեռակա ուսուցման համակարգի 4 ուսանողին հեռացնել մասնաճյուղից:

Հաջորդ հարցի վերաբերյալ նշվեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի որոշմամբ՝ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի և Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից կազմվել է «Ընդհանուր մանկավարժություն» մասնագիտության «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա» մագիստրոսական կրթական ծրագրի լիցենզիա ստանալու փաթեթը: Այդ համատեքստում նշվեց, որ  2020թ. նախատեսվում է կատարել կառուցվածքային որոշ փոփոխություններ, ստեղծել փոքր գիտահետազոտական կենտրոն, որին տրվեց հավանություն:

Որոշվեց համապատասխան փաթեթը ներկայացնել Երևանի պետական համալսարան:

Ընթացիկ հարցերից էր ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2020թ. ընդունելության տեղերի և ուսման վարձավճարների հարցը: Որոշվեց ընդունելության տեղերը թողնել անփոփոխ, 5 մասնագիտական կրթական ծրագրերի («Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)», «ԻԿՄ», «ԱԼԳ», «ՖԼԳ», «ՏՄՄ») համար կատարել ուսման վարձավճարների փոփոխություն՝ հաշվի առնելով Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից իրականացված համեմատական վերլուծությունները: