Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հուլիսի 17-ի տնօրենության նիստում

2018թ. հուլիսի 17-ին «ԵՊՀ» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոսների՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա անհատական ծանրաբեռնվածություններին, մասնաճյուղի ստորաբաժանումների գործունեությունը կանոնակարգող փաստաթղթերի վերանայմանը, պաշտոնների անձնագրերին վերաբերող մի շարք հարցեր:

1

ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոսների՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա անհատական ծանրաբեռնվածությունների կազմման աշխատանքների ընթացքի մասին ֆակուլտետների դեկանների վերլուծությունները լսելով՝ Ուսումնամեթոդական վարչությանը և ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարվեց լինել խիստ հետևողական, որպեսզի ծանրաբեռնվածությունների բաշխումն իրականացվի ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի համապատասխան դրույթների և ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական համակազմի մրցութային ընտրության, պաշտոնների տեղակալման ընթացակարգի համաձայն:

Հաջորդ հարցի կապակցությամբ տնօրենի օգնական Արման Եգանյանին հանձնարարվեց աշխատանքներ իրականացնել, որպեսզի մինչև նոր՝ 2018-19 ուսումնական տարվա սկիզբը մասնաճյուղի ստորաբաժանումների գործունեությունը կանոնակարգող փաստաթղթերի (կանոնադրություններ, կանոնակարգեր, աշխատակարգեր, ընթացակարգեր, կարգեր, քաղաքականություններ, հայեցակարգեր և այլն) վերանայման գործընթացը հասցվի ավարտին:

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնին հանձնարարվեց նույն ժամկետում՝ մինչև նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը, ավարտել պաշտոնների անձնագրերի հետ կապված աշխատանքները: