Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հրապարակվել է ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության՝ 2017-18 ուստարվա հարցման արդյունքների վերաբերյալ ՄԿՈԱ բաժնի հաշվետվությունը

Հրապարակվել է

Հարգելի՛ համալսարանականներ,  մասնաճյուղի պաշտոնական կայքէջի  «Որակի ապահովման գործընթացներ» բաժնի «Հաշվետվություններ, վերլուծություններ» էջում տեղադրվել է ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության՝ 2017-18 ուստարվա հարցման արդյունքների վերաբերյալ ՄԿՈԱ բաժնի հաշվետվությունը:

2018թ. մայիսին՝ ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների ավարտից հետո, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի շրջանավարտների շրջանում անցկացվել է ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից բավարարվածության հարցում:

Համաձայն մասնաճյուղի զարգացման՝ 2016-20 թթ. ռազմավարական ծրագրի 1.3.6. գործողության՝ շրջանավարտների բավարարվածության հարցումն  առցանց իրականացվել է ԵՊՀ-ի համապատասխան ծառայության էլեկտրոնային համակարգի միջոցով:

Հարցումը նպատակ ուներ.

I. Ուսումնասիրելու ԵՊՀ ԻՄ շրջանավարտների բավարարվածությունը՝

  1. կրթական ծրագրերի բովանդակությունից, ուսուցման մեթոդաբանությունից,
  2. ուսումնական գործընթացի կազմակերպումից,
  3. ուսումնառության ռեսուրսներից,
  4. օժանդակ ծառայություններից,
  5. համալսարանական միջավայրից:

II. Բացահայտելու նրանց կարծիքը կոռուպցիայի դրսևորումների վերաբերյալ:

III.Պարզելու նրանց ընդհանուր գնահատականը ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից: