Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի Օրդինյանը

2016թ. ապրիլի 28-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի Օրդինյանը:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի Օրդինյանը

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցման թեման էր «Հողային պաշարների օգտագործման ծրագրավորումը»:

Զեկուցողը նշեց, որ հողային պաշարների օգտագործման ծրագրավորումն իրականացվում է սոցիալ-տնտեսական, հողաշինարարական, քաղաքաշինական, բնապահպանական ծրագրերի և այլ փաստաթղթերի հիման վրա՝ տարածքների զարգացման հեռանկարը որոշելու նպատակով:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի Օրդինյանը

Ներկայացվեց, որ հողերի մոնիթորինգը հողի գնի վիճակի և գնի վերաբերյալ դիտարկումների, հետազոտությունների ու հետախուզումների համակարգ է, որը ներառում է նաև հողերի վրա ամրակայված գույքի մոնիթորինգը։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հողերը մոնիթորինգի օբյեկտ են։

Վերջում իրականացվեց ակտիվ քննարկում՝ դասախոսների և ուսանողների մասնակցությամբ: