Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հանդիպումներ Տավուշի մարզի հանրակրթական դպրոցներում

1. գլխավոր

 2019թ. հոկտեմբերի 15-24-ը ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտական կողմնորոշման և պրակտիկայի կազմակերպման բաժինը կազմակերպել է հանդիպումներ Տավուշի մարզի (Բերդի, Նոյեմբերյանի, Դիլիջանի և Իջևանի տարածաշրջաններ) 28 հանրակրթական դպրոցների 11-12-րդ դասարանների աշակերտների հետ:

Հանդիպումներին մասնակցում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը, Ուսում­նամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթ­յանը, ՄԿՊԿ բաժնի վարիչ Լ.Բեգինյանը, Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Վ.Աղաբաբյանը, Մաս­նագիտական կրթութ­­­յան որակի ապահովման բաժնի մասնագետ Ա.Հովսեփ­յանը, հանրակրթական դպրոցների տնօ­րեն­ները, ուսուցիչները, 11-րդ և 12-րդ դասարանների աշակերտները:

ՄԿՊԿ բաժնի կազմակերպած հանդիպումները նպատակ ունեին մարզի ավագ դասարանների աշակերտներին տեղեկացնելու ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի՝ 2020թ. ընդունելության մասնագիտություններին, կրթական ծրագրերին և քննություններին, շոշափելու նրանց կարիքները և նախատրամադրվածությունը:

Հանդի­պումների ընթացքում աշակերտները ստացան մարզում բարձ­րագույն կրթություն ստանալու հնարավորությունների և ԵՊՀ ԻՄ-ում իրա­կա­նացվող կրթական ծառայությունների մասին իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները:

Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց ավելի սեր­տացնելու և խորացնելու աշակերտ-ուսուցիչ-դասախոս համագործակցությունը: Դպրոց-համալսարան կապն ամրա­պնդե­լու, դիմորդներին անհրաժեշտ խորհրդատվություն տրամադրելու նպատակով առաջարկվեց պարբերաբար ճանաչողական այցեր իրակա­նացնել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, ինչպես նաև դպրոցում ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոսների մասնակցությամբ իրականացնել թեմատիկ և ակնարկային դասա­խոսություններ ու քննարկում­ներ:

Բերդի և Նոյեմբերյանի որոշ դպրոցներում մասնաճյուղի  աշխատակիցները՝ Ընդ­հանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության  ամբիոնի ասիստենտ, ֆ.մ.գ.թ Ա.Մարգարյանը, Տուրիզմի կառավարման և մշակու­թա­բա­նության ամբիոնի  ասիստենտ Պ.Ասիլբեկյանը, Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դասախոս  Վ.Պողոսյանը, Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Վ.Աղաբաբյանը, հանդես եկան դասա­խոսություններով:

Նման հանդիպումները կարևոր են և ար­դիական բուհական քննություններին նախա­պատրաստվող դպրոցականների համար, օգնում են կողմնորոշվելու մասնագիտությունների ընտրության հարցում, ինչպես նաև նպաստում են դպրոց-բուհ հարաբերությունների սերտացմանը:

Բոլոր լուսանկարները տե´ս Պատկերասրահում: