Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Սեպտեմբերի 27-ի տնօրենության նիստում

DSCN3726

 2018թ. սեպտեմբերի 27-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

Տնօրենության նիստում ամփոփվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017-2018 ուսումնական տարվա քննաշրջանը (առկա և հեռակա), քննարկվեցին մասնաճյուղի ստորաբաժանումների՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլաններին, գրականության համալրման գործընթացին վերաբերող և մի շարք ընթացիկ հարցեր:

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017-2018 ուսումնական տարվա քննաշրջանի արդյունքներն ամփոփ ներկայացրեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը: Մասնավորապես նշվեց, որ 2017-2018 ուստարվա գարնանային քննաշրջանին մասնակցել են առկա ուսուցման համակարգի 491, հեռակա ուսուցման համակարգի 808 ուսանողներ: Մինչև լուծարքային շրջանի ավարտը առկա ուսուցման համակարգից բանակ են զորակոչվել 8 ուսանողներ, հեռակա ուսուցման համակարգից՝ 28 ուսանողներ: Տարկետումից վերադարձել են առկա ուսուցմամբ 10 ուսանողներ, հեռակա ուսուցմամբ՝ 35 ուսանողներ: Քննաշրջանի արդյունքում մասնաճյուղից հեռացվել են առկա ուսուցման համակարգի 3 ուսանողներ, հեռակա ուսուցման համակարգի՝ 22 ուսանողներ:

Տնօրենության նիստում 2017-2018 ուսումնական տարվա քննաշրջանի արդյունքները գնահատվեցին բավարար:

Մասնաճյուղի ստորաբաժանումների՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանների վիճակի մասին զեկուցեց Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման (ՄԿՈԱ) բաժնի վարիչ Մ.Ճաղարյանը:

Նիստի ընթացում 2018-19 ուստարվա աշխատանքային պլանների վիճակը գնահատվեց բավարար:

2017-2018 ուստարում ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանային ֆոնդի համալրման վերաբերյալ տեղեկատվություն ներկայացրեց գրադարանի վարիչ Վ.Պողոսյանը՝ անդրադառնալով ինչպես գրադարանում առկա գրքային ֆոնդին, այնպես էլ էլեկտրոնային պաշարներին:

Գրականության համալրման գործընթացի հետ կապված՝ դեկաններին հանձնարարվեց հետևողական լինել, որ մեկ շաբաթվա ընթացքում ամբիոնների վարիչները գրադարան ներկայացնեն իրենց ամբիոնների ուսումնական գրականության պահանջագրերը: