Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ուսանողների 2014թ. ավարտական աշխատանքները