Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Ինչպես պատրաստել արդյունավետ պրեզենտացիաներ»

2013թ. դեկտեմբերի 26-ին  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի խորհրդակցությունների դահլիճում կրթության որակի ապահովման և գնահատման բաժնի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ «Ինչպես պատրաստել արդյունավետ պրեզենտացիաներ» թեմայով թրեյնինգ, որին մասնակցում էին տարբեր ամբիոնների դասախոսներ: Այն վարում էր Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս Ա. Խաչատրյանը:

Թրեյնինգն  իրականացվեց  պրեզենտացիայի ուղեկցությամբ, ներկայացվեցին կարճատև դասախոսություններ, մասնակիցները  կատարեցին անհատական և խմբային աշխատանքներ, դիտեցին տեսանյութեր, ներկայացրին իրենց փորձը:

Քննարկվեցին, թե ինչ է պրեզենտացիան, որոնք են նրա տիպերը, պատրաստման փուլերը, ինչ չափանիշների պետք է բավարարի արդյունավետ պրեզենտացիան:

Թրեյնինգի նպատակն էր  համակարգել պրեզենտացիաներ պատրաստելու  վերաբերյալ մասնակիցների գիտելիքները, ձևավորել և զարգացնել արդյունավետ պրեզենտացներ կազմելու հմտություններ,  ապահովել փորձի փոխանակում տարբեր բնագավառների մասնագետների միջև: