Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի նիստում

Ս.թ. հունվարի 22-ին  տեղի ունեցավ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի բնական գիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի հերթական նիստը, որը նախագահում էր ֆակուլտետի դեկան Ա.Ցուցուլյանը:

Նիստին մասնակցում էին  խորհրդի 9 անդամները՝ դեկան, խորհրդի նախագահ Ա. Ցուցուլյանը,  ֆակուլտետի քարտուղար Հ.Գասպարյանը, բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի վարիչ Մ.Զաքարյանը, ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ Մ.Աթոյանը, անտառագիտության ամբիոնի վարիչ Ա.Ալավերդյանը, ասիստենտ  Է.Օսիպովան, արհմիության նախագահ Գ.Գուլակյանը, ՈՒԳԸ նախագահ Մ.Մելիքյանը, ՈՒԽ նախագահ  Պ.Ամիրխանյանը:

Խորհրդի նիստում ամփոփվեցին ֆակուլտետի 2012-2013 ուստարվա I  կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները: Ըստ կուրսերի՝ քննարկվեց ուսանողների ցուցաբերած առաջադիմությունը: Ապա ներկայացվեց 2012-2013 ուստարվա  I կիսամյակի  I լուծարքային շրջանի գրաֆիկը:

Ամբիոններին հանձնարարվեց առարկայական պարտք ունեցող ուսանողների հետ կազմակերպել ամենօրյա լրացուցիչ կոնսուլտացիաներ (խորհրդատվություններ)՝ընդգրկելով նաև կուրսղեկներին: