Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղի՝ 2018թ. շրջանավարտների ձեռքբերումներն ու բացթողումները՝ ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների աչքերով

2018թ. մայիսի 12-30-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ 2017-2018 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորումը (առկա և հեռակա ուսուցման ավարտական աշխատանքների պաշտպանություններ)՝ 12 մասնագիտության գծով:

8

Ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացն իրականացվել է սահմանված կարգով, ըստ հաստատված ժամանակացույցների, ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների ներկայացուցիչները, ուսանողներն ու դասախոսները ավարտական աշխատանքների պաշտպանություններին մոտեցել են ամենայն պատասխանատվությամբ:

2018թ. մայիսի 12-ին տեղի ունեցավ «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

2

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը գլխավորում էր ՀՀ Կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Վարդան Ռուբենի Հասրաթյանը:

4

Ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցում էր 5 ուսանող (առկա), որոնցից 2-ը ստացավ «գերազանց», 3-ը` «լավ»:

1

Մայիսի 14-ին կայացավ «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

2

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը գլխավորում էր Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական  համալսարանի մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, մանկ. գիտ. դոկտոր Հայկ Հմայակի Պետրոսյանը:

1

Ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցում էր 36 ուսանող (10-ը՝ առկա, 26-ը՝ հեռակա), որոնցից 5-ը ստացավ «գերազանց», 17-ը` «լավ»  14-ը` «բավարար»:

14

Հանձնաժողովն ավարտական աշխատանքների թեմաների ընտրության, դրանց իրականացման հետագա բարելավման ուղղությամբ առաջարկել է.

  1. Ավարտական աշխատանքների թեմաների ձևակերպման հարցում մեծացնել մասնագիտական ամբիոնների պատասխանատվությունը:
  2. Վերանայել ավարտական աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները, մասնավորապես՝ առարկային, օբյեկտին, վարկածին, նշանակությանը վերաբերող մասով:
  3. Ավարտական աշխատանքներում հիմնավորել հետազոտության մեթոդների և մեթոդիկաների ընտրությունը, դրանց համապատասխանությունը հետազոտության առարկային:

13

Մայիսի 17-ին տեղի ունեցավ «Էկոլոգիական քիմիա» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը գլխավորում էր ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի Տավուշի տարածքային բաժնի պետ Վահագն Վոլոդյայի Առաքելյանը:

Ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցում էր 19 ուսանող (հեռակա), որոնցից 5-ը ստացավ «գերազանց», 9-ը` «լավ»  5-ը` «բավարար»:

Հանձնաժողովի կարծիքով՝ ավարտական աշխատանքներն ունեին անհրաժեշտ գիտականություն, անդրադառնում էին այնպիսի հիմնախնդիրների, որոնք ժամանակակից իրականության մեջ հրատապ լուծումներ են պահանջում (գլոբալ տաքացում, օզոնային շերտի պահպանություն): Դրվատանքի է արժանացվել այն փաստը, որ մեծ մասամբ ավարտական աշխատանքներում տեսական մասը տրամաբանորեն հիմնավորվել է կոնկրետ հետազոտական արդյունքների վկայակոչմամբ: Խրախուսելի է համարվել այնպիսի թեմաների ուսումնասիրումը, որոնք առավել ակնառու են ՀՀ-ում և հատկապես Տավուշի մարզում (շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրներ, քաղցրահամ ջրերի պահպանություն, նոր տնկարկների նախագծում և այլն): Ընդգծվել է, որ անհրաժեշտ է այդուհետ ևս կարևորել աշխատանքների թեմաների արդիականությունը, պրոբլեմատիկան, ինչպես նաև վերլուծել լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքները և կոնկրետ հետևություններ ու գործնական առաջարկություններ կատարել: Նկատի ունենալով, որ շրջանավարտներին շնորհվում է նաև ուսուցչի որակավորում՝ հանձնաժողովը անհրաժեշտ է համարել, որ ավարտական աշխատանքների թեմաներ առաջադրվեն նաև էկոդաստիարակությունից, անդրադարձ կատարվի Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիներին և բուսատեսակներին:   

Մայիսի 19-ին տեղի ունեցավ «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

7

Հանձնաժողովը գլխավորում էր Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի անգլերեն լեզվի բառագիտության և ոճաբանության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Լիլիթ Ասատուրի Բադալյանը:

6

Ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցում էր 24 ուսանող (17-ը՝ առկա, 7-ը՝ հեռակա), որոնցից 7-ը ստացավ «գերազանց», 17-ը` «լավ»:

11

Հանձնաժողովի կարծիքով՝ շրջանավարտների մասնագիտական գիտելիքների իմացության և ըմբռնման մակարդակը եղել է լավ, դժվարություններ են նկատել այդ գիտելիքներն ու պատկերացումները կիրառելու դեպքում:

12

Ավարտական աշխատանքների թեմաների ընտրության և դրանց իրականացման հետագա բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է, որ աշխատանքը ներկայացնելիս առավել մեծ ուշադրություն դարձվի կատարված գործնական վերլուծությանը՝ թռուցիկ  անդրադառնալով աշխատանքի ներածական և տեսական հատվածներին:

Նույն օրը՝ մայիսի 19-ին, կայացավ «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

4

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը գլխավորում էր Ռուս-հայկական (սլավոնական) համալսարանի ՏՏ դեպարտամենտի ծառայության պետ,  ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Հարություն Վոլոդյայի Գասպարյանը:

3

Ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցում էր 16 ուսանող (11-ը՝ առկա, 5-ը՝ հեռակա), որոնցից 4-ը ստացավ «գերազանց», 4-ը` «լավ»  8-ը` «բավարար»:

10

Ավարտական աշխատանքների թեմաների ընտրության և դրանց իրականացման հետագա բարելավման ուղղությամբ հանձնաժողովն առաջարկել է աշխատանքների թեմատիկայի մեջ ընդգրկել ժամանակակից ուղղությունները, մասնավորապես՝ արհեստական բանականություն, բլոկ-շղթաներ:

15

Մասնագետների պատրաստման որակի հետագա բարելավման հետ կապված՝ առաջարկվել է ուսումնական ծրագրերում ներառել ՏՏ ոլորտի ժամանակակից ուղղությունները՝ մաթեմատիկական կրթությունը համադրելով կիրառական ոլորտների հետ:

8

Մայիսի 21-ին տեղի ունեցավ «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

9

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը գլխավորում էր ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի տնօրեն, բան. գիտ. դոկտոր Վարդան  Գևորգի Դևրիկյանը:

8

Ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցում էր 22 ուսանող (6-ը՝ առկա, 16-ը՝ հեռակա), որոնցից 6-ը ստացավ «գերազանց», 12-ը` «լավ»  4-ը` «բավարար»:

Հանձնաժողովը լավ է գնահատել շրջանավարտների մասնագիտական գիտելիքների իմացության և դրանց կիրառման, իրենց մասնագիտության շրջանակներում դատողություններ անելու, հաղորդակցման կարողությունների և  ինքնակրթության հմտությունների դրսևորման մակարդակը:

Ուսումնառության ընդհանրական արդյունքների հետագա բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է, որ շրջանավարտները ուսումնառությունը շարունակեն մագիստրատուրայում:

Ավարտական աշխատանքների թեմաների ընտրության և դրանց իրականացման հետագա բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է, որ ընդգրկվեն ժամանակակից թեմաներ, ավելի կարևորվեն ուսանողների ինքնուրույնությունն ու ստեղծագործական մոտեցումները:

Մայիսի 25-ին կայացավ «Պատմություն» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

17

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը գլխավորում էր «Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամի հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ, պ.գ թ. Ավետիս Հմայակի  Հարությունյանը:

16

Ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցում էր 31 ուսանող (19-ը՝ առկա, 12-ը՝ հեռակա), որոնցից 16-ը ստացավ «գերազանց», 10-ը` «լավ»  5-ը` «բավարար»:

Հանձնաժողովը բարձր է գնահատել շրջանավարտների մասնագիտական գիտելիքների իմացության և դրանց կիրառման կարողությունների մակարդակը, բավարար՝ իրենց մասնագիտության շրջանակներում դատողություններ անելու կարողությունների մակարդակը, տեսանելի՝ ինքնակրթության հմտությունների դրսևորման մակարդակը:

18

Ուսումնառության ընդհանրական արդյունքների հետագա բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է, որ է՛լ ավելի մեծ ուշադրություն դարձվի ուսանողների կրթական որակների բարձրացմանը, ընդլայնվի համալսարանի գիտատեղեկատվական համակարգը:

Ավարտական աշխատանքների թեմաների ընտրության և դրանց իրականացման հետագա բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է թեմատիկայում ավելի շատ ներառել նոր թեմաներ:

Մայիսի 26-ին տեղի ունեցավ «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

4

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը գլխավորում էր Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի ֆրանսերեն լեզվի ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Մելանյա Սմբատի Ղազարյանը:

6

Ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցում էր 14 ուսանող (առկա), որոնցից 4-ը ստացավ «գերազանց», 10-ը` «լավ»:

7

Հանձնաժողովի կարծիքով՝ ավարտական աշխատանքների պաշտպանության ընթացքում ուսանողները հիմնականում ցուցաբերում էին թեմայի բավարար իմացություն, վերլուծելու, համապատասխան գրականությունը սինթեզելու պատշաճ մակարդակ: Ցանկալի կլիներ, որ առաջարկված թեմաները լինեին ավելի արդիական և համեմատական բնույթի, ինչն ուսանողներին հնարավորություն կտար ցուցաբերելու ավելի շատ ինքնուրույնություն և ստեղծագործական մոտեցում: Նշվել է, որ գրականության ընտրությունը հիմնականում համապատասխանել է հետազոտության պահանջներին, սակայն երբեմն նորագույն հետազոտությունների ծավալն անբավարար է եղել:

5

Մայիսի 26-ին (առկա) և 27-ին (հեռակա) տեղի ունեցան «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունները:

1

Հանձնաժողովը գլխավորում էր ՀՀ Կենտրոնական բանկի դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրության բաժնի պետ Արթուր Արծրունի Ղալթախչյանը:

2

Ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցում էր 28 ուսանող, որոնցից 11-ը ստացավ «գերազանց», 6-ը` «լավ»  11-ը` «բավարար»:

Հանձնաժողովը լավ է գնահատել շրջանավարտների մասնագիտական գիտելիքների իմացության, դատողություններ անելու, հաղորդակցման կարողությունների, ինքնակրթության հմտությունների դրսևորման մակարդակը,  բավարար է համարել գիտելիքների կիրառման կարողությունների մակարդակը:

Ավարտական աշխատանքների թեմաների ընտրության և դրանց իրականացման հետագա բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է ուշադրություն դարձնել ԵԱՏՄ-ին անդամակցության հետ կապված թեմաների նախատեսմանը, դասավանդման գործընթացում տեսական գիտելիքներն ավելի շատ զուգորդել պրակտիկ գիտելիքների հետ: 

3

Մայիսի 27-ին կայացավ «Սերվիս» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը գլխավորում էր ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Մեխակ Վեմիրի Ապրեսյանը:

Ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցում էր 22 ուսանող (10-ը՝ առկա, 12-ը՝ հեռակա), որոնցից 7-ը ստացավ «գերազանց», 9-ը` «լավ»  6-ը` «բավարար»:

Հանձնաժողովը բավարար է գնահատել շրջանավարտների մասնագիտական գիտելիքների իմացության և դրանց կիրառման, դատողություններ անելու, ինքնակրթության հմտությունների դրսևորման մակարդակը,  լավ է համարել հաղորդակցման կարողությունների մակարդակը:

Ավարտական աշխատանքների թեմաների ընտրության և դրանց իրականացման հետագա բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է դրանցում է՛լ ավելի ուժեղացնել գործնական և հետազոտական բաղադրիչները, բուհի բյուջեով նախատեսել որոշակի գումարներ՝ հետազոտական նպատակով իրականացվող գործուղումների համար, որպես ավարտական աշխատանքների ղեկավարներ և գրախոսներ ավելի շատ ներգրավել գործող մասնագետներին, աշխատանքների թեմատիկայում մեծացնել սերվիսին վերաբերող հարցերը: 

 Մայիսի 30-ին տեղի ունեցան «Կիրառական արվեստ» և «Դիզայն» մասնագիտությունների ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունները:

1

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովները գլխավորում էր ՀՀ նկարիչների միության նախագահի տեղակալ-քարտուղար, պրոֆեսոր Խաչատուր Սուրենի Ազիզյանը:

3

«Կիրառական արվեստ» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցում էր 8 ուսանող, որոնցից 4-ը ստացավ «գերազանց», 4-ը` «լավ»:

22

«Դիզայն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցում էր  10 ուսանող, որոնցից 7-ը ստացավ «գերազանց», 3-ը` «լավ»:

15

Հանձնաժողովները լավ են գնահատել  շրջանավարտների մասնագիտական գիտելիքների իմացության և դրանց կիրառման, ինչպես նաև հաղորդակցման կարողությունների մակարդակը:

2

Իրենց մասնագիտության շրջանակներում դատողություններ անելու հարցի կապակցությամբ արտահայտված տեսակետները տարբեր էին. «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության շրջանավարտների դեպքում կարծիքը եղել է լավ, մինչդեռ «Դիզայն» մասնագիտության շրջանավարտների դեպքում նկատվել են բացթողումներ:

13

Ավարտական աշխատանքների թեմաների ընտրության և դրանց իրականացման հետագա բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է ընտրել թեմաներ, որոնց միջոցով արտացոլվի իրական կյանքը, պատրաստվեն կենցաղում օգտագործելու համար պիտանի իրեր, մեծ ուշադրություն դարձվի աշխատանքների շրջանակներին:

4

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ուսանողների ավարտական աշխատանքների պաշտպանության մասին տե՛ս նաև հետևյալ հղումով: