Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հաստատվել են ԵՊՀ ԻՄ-ի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական գործընթացների կազմակերպման ժամանակացույցները

Նկ. ԵՊՀ ԻՄ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Վ. Ցուցուլյանի՝ 2019թ. հունվարի 31-ի №1 հրամանով հաստատվել են ԵՊՀ ԻՄ-ի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական գործընթացների կազմակերպման ժամանակացույցները.

 1. ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2018-2019 ՈՒՍՏԱՐՎԱ

 ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 1. 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներն ավարտել`

ա) ոչ ավարտական կուրսերում` հունիսի 7-ին,

բ) ավարտական կուրսերում` ապրիլի 6-ին:

 1. 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ստուգարքների ընդունումը կազմակերպել ուսումնական պարապմունքների վերջին շաբաթվա ընթացքում:
 2. 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննություններն անցկացնել ապրիլի 8-ից մինչև ապրիլի 13-ը ժամանակահատվածում:
 3. Երկրորդ ընթացիկ քննություններն անցկացնել հունիսի 1-ից մինչև 8-ը ժամանակահատվածում:
 4. 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանն անցկացնել`

      ա) ավարտական կուրսերում` ապրիլի 8-ից մինչև ապրիլի 13-ը,

      բ) ոչ ավարտական կուրսերում` հունիսի 10-ից մինչև հունիսի 28-ը ժամանակահատ­վածներում:

 1. 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձավճարի պարտք ունեցող ուսանողներին արգելել մասնակցել ընթացիկ քննություններին և քննաշրջանին:
 2. Պարտքերի մարում սահմանել՝

ա) առաջին լուծարքային շրջան՝ ապրիլի 16-ից մինչև ապրիլի 20-ը (ավարտական կուրսերի համար), իսկ օգոստոսի 29-ից մինչև սեպտեմբերի 7-ը (ոչ ավարտական կուրսերի համար),

բ) երկրորդ լուծարքային շրջան՝ ապրիլի 22-ից մինչև ապրիլի 30-ը (ավարտական կուրսերի համար), իսկ սեպտեմբերի 9-ից մինչև սեպտեմբերի 21-ը (ոչ ավարտական կուրսերի համար):

 1. 2019թ. շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորումն անցկացնել մայիսի 3-ից մինչև հունիսի 3-ը ժամանակահատվածում:
 2. Պրակտիկան սկսվելուց 15 օր առաջ ՈՒԳԿՎ և ՄԿՊԿ բաժիններ ներկայացնել պրակտիկա անցնող ուսանողների վերաբերյալ զեկուցագրերն (ընդհանուր բաժնով) ու ըստ նախապես համաձայնեցված պրակտիկայի անցկացման վայրերի տեղաբաշխած ուսանողների ցուցակները: Պրակտիկայի ավարտից հետո 20-օրյա ժամկետում ներկայացնել պրակտիկաների վերաբերյալ հաշվետվությունները:

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

     ՀՈՒՆՎԱՐ

 • Մինչև հունվարի 18-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել ԵՊՀ մագիստրատուրայի 2019թ. առկա ուսուցման ընդունելության առաջին փուլի պահանջներին բավարարող հավակնորդների նախնական ցուցակները:
 • Հունվարի 24-ից մինչև հունվարի 31-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել 1-4-րդ կիսամյակներում մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման համար դիմումները (ընդհանուր բաժնով)՝ ֆակուլտետի դեկանի մակագրությամբ և վճարման անդորրագրով:
 • Մինչև հունվարի 25-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել 2018-2019 ուսումնական տարվա առաջին քննաշրջանի լուծարքային քննական հանձնա­ժո­ղով­ների կազմերի վերաբերյալ զեկուցագրերը (ընդհանուր բաժնով):
 • Մինչև հունվարի 25-ը ներկայացնել 2018-2019 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները /հաշվետվություն ձև 34/:
 • Մինչև հունվարի 31-ը ներկայացնել 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակները:

     ՓԵՏՐՎԱՐ

 • Մինչև փետրվարի 1-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել տվյալներ ուսանողների շրջանում ուսանողական առցանց հարցումներ կազմակերպելու համար:
 • Փետրվարի 1-ից մինչև փետրվարի 7-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման ժամանակացույցները և քննական հանձնաժողովների կազմերը:
 • Մինչև փետրվարի 1-ը ներկայացնել 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակում ժամավճարային հիմունքներով աշխատող դասախոսների մասին զեկուցագրերը:
 • Մինչև փետրվարի 5-ը ներկայացնել անվանական կրթաթոշակի ներկայացվող ուսանողների վերաբերյալ փաստաթղթերի փաթեթները:
 • Մինչև փետրվարի 18-ը ներկայացնել պետական կրթաթոշակներ ստացող ուսանողների վերաբերյալ ֆակուլտետային մանդատային հանձնաժողովների արձանագրությունները` համապատասխան ցուցակներով:
 • Մինչև փետրվարի 18-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել 2018-2019 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի առաջին լուծարքների արդյունքներն ըստ սահմանված ձևի:
 • Մինչև փետրվարի 25-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակում վերականգնված ուսանողների վերակնքված պայմանագրերը:
 • Մինչև փետրվարի 28-ը ներկայացնել 2019թ. բակալավրի կրթական ծրագրով ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների թեկնածությունները:

     ՄԱՐՏ

 • Մինչև մարտի 1-ը ներկայացնել 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ընթացիկ քննությունների ժամանակացույցները:
 • Մինչև մարտի 4-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել 2018-2019 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի երկրորդ լուծարքների արդյունքներն ըստ սահմանված ձևի:
 • Մարտի 1-ից մինչև մարտի 4-ը ժամանակահատվածում ներկայացնել մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման արդյունքները՝ զեկուցագրերով (ընդհանուր բաժնով):
 • Մինչև մարտի 4-ը ներկայացնել ընթացիկ քննությունների համար անհրաժեշտ ձևաթղթերի և տետրերի քանակը:
 • Մինչև մարտի 4-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել տվյալներ ավարտական կուրսերի ուսանողների շրջանում ուսանողական առցանց հարցումներ կազմակերպելու համար:
 • Մինչև մարտի 6-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել դիպլոմների լրացման համար շրջանավարտների անձնագրային տվյալները (երեք լեզվով):
 • Մինչև մարտի 7-ը ներկայացնել 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակում ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցման հավակնող ուսանողների վերաբերյալ փաստաթղթերը (դիմումների ընդունումը կազմակերպել փետրվարի 11-ից):
 • Մինչև մարտի 11-ը ներկայացնել ավարտական կուրսերի 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի ժամանակացույցը:
 • Մինչև մարտի 27-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել ավարտական կուրսերի 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի լուծարքային քննական հանձնա­ժո­ղով­ների կազմերի վերաբերյալ զեկուցագրերը (ընդհանուր բաժնով):
 • Մինչև մարտի 28-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել 2019թ. ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների կազմերի վերաբերյալ զեկուցագրերը (ընդհանուր բաժնով):

     ԱՊՐԻԼ

 • Մինչև ապրիլի 3-ը ՄԿՊԿ բաժին ներկայացնել 2019-2020 ուսումնական տարվա համար նախատեսված պրակտիկաների ծրագրերը:
 • Մինչև ապրիլի 3-ը ներկայացնել 2018-2019 ուսումնական տարվա կամընտրական դասընթացներին ցուցակագրված ուսանողների թիվը:
 • Ապրիլի 4-ից մինչև 10-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել առկա ուսուցման մինչև հինգերորդ կիսամյակը և հինգերորդ կիսամյակում մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման դիմումները (ընդհանուր բաժնով)՝ ֆակուլտետի դեկանի մակագրությամբ և վճարման անդորրագրով:
 • Մինչև ապրիլի 8-ը ներկայացնել առկա ուսուցման 2019թ. ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացների ժամանակացույցները: Ամփոփիչ ատեստավորմանը հաջորդող երկու օրվա ընթացքում ՈՒԳՊՎ բաժին ներկայացնել ուսանողների ավարտման վերաբերյալ զեկուցագրերը (ընդհանուր բաժնով):
 • Մինչև ապրիլի 9-ը ներկայացնել լրացուցիչ մանկավարժի որակավորում ստանալու համար ուսանողների թիվն ըստ կրթական ծրագրերի:
 • Ապրիլի 11-ից մինչև 17-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման ժամանակացույցները և քննական հանձնաժողովների կազմերը:
 • Մինչև ապրիլի 12-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել 2019-2020 ուսումնական տարվա համար անհրաժեշտ դասամատյանների քանակը՝ նշելով տեսակները (փոքր, միջին, մեծ):
 • Մինչև ապրիլի 13-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել 2019-2020 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ընթացիկ քննությունների համար անհրաժեշտ տետրերի քանակը՝ նշելով տետրերի ծավալը (էջերի թիվը):
 • Մինչև ապրիլի 13-ը ՈՒԳՊՎ բաժին ներկայացնել ավարտական կուրսերի 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ քննաշրջանի լուծարքային քննական հանձնա­ժո­ղով­ների կազմերի վերաբերյալ զեկուցագրերը (ընդհանուր բաժնով):
 • Մինչև ապրիլի 16-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել ավարտական կուրսերի 2018-2019 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ըստ սահմանված ձևի և հաշվետվության 34 ձևը:
 • Մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնումներն անցկացնել ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 2-ը ժամանակահատվածում:

     ՄԱՅԻՍ

 • Մինչև մայիսի 2-ը ՈՒԳԿՎ բաժնի հետ, սահմանված ձևով «SuperVision» ծրագրում մուտքագրել 2019-2023 թթ. ուսումնական պլանները:
 • Մինչև մայիսի 3-ը ներկայացնել մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման արդյունքները՝ զեկուցագրերով (ընդհանուր բաժնով):
 • Մինչև մայիսի 3-ը ներկայացնել ավարտական կուրսերի 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի լուծարքների արդյունքներն ըստ սահմանված ձևի:
 • Մինչև մայիսի 13-ը ներկայացնել 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի ժամանակացույցները:
 • Մինչև մայիսի 17-ը ՈՒԳԿՎ բաժնի հետ, սահմանված ձևով «SuperVision» ծրագրում մուտքագրել աշխատանքային ուսումնական պլանները:
 • Մինչև մայիսի 31-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել տվյալներ ուսանողների շրջանում 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսանողական առցանց հարցումներ կազմակերպելու համար:

  ՀՈՒՆԻՍ

 • Հունիսի 1-ից հունիսի 10-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել առկա ուսուցման հինգերորդ կիսամյակում մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման երկրորդ փորձի համար դիմումները (ընդհանուր բաժնով)՝ ֆակուլտետի դեկանի մակագրությամբ:
 • Մինչև հունիսի 4-ը ներկայացնել 2019-2020 ուսումնական տարվա առաջին կուրսի ուսանողների համար նախատեսված կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցների և դասընթացների տեղեկագրքերի նյութերը:
 • Մինչև հունիսի 7-ը ներկայացնել հաշվետվություն 2019թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների վերաբերյալ (ձև 10):
 • Մինչև հունիսի 10-ը ներկայացնել ֆակուլտետների գիտական խորհուրդներում քննարկված կուրատորների հաշվետվությունների վերաբերյալ քաղվածքները:
 • Հունիսի 10-ից մինչև հունիսի 20-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել առկա ուսուցման հինգերորդ կիսամյակում մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման երկրորդ փորձի ժամանակացույցները և քննական հանձնաժողովների կազմերը:
 • Մինչև հունիսի 14-ը ՈՒԳԿՎ բաժնի հետ «SuperVision» ծրագրում մուտքագրել ամբիոնային և դասախոսների անհատական բեռնվածությունները:
 • Հունիսի 20-ից մինչև 30-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման համար դիմումները (ընդհանուր բաժնով)՝ ֆակուլտետի դեկանի մակագրությամբ և վճարման անդորրագրով:
 • Մինչև հունիսի 22-ը ներկայացնել 2019-2020 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակները:

     ՀՈՒԼԻՍ

 • Մինչև հուլիսի 2-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ըստ սահմանված ձևի և հաշվետվության 34 ձևը:
 • Մինչև հուլիսի 6-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման ժամանակացույցները և քննական հանձնաժողովների կազմերը:
 • Մինչև հուլիսի 8-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել ուսանողների կուրսից կուրս փոխադրման վերաբերյալ զեկուցագրերը (ընդհանուր բաժնով):
 • Մինչև հուլիսի 15-ը ներկայացնել 2019-2020 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակները:
 • Մինչև հուլիսի 16-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ քննաշրջանի լուծարքային քննական հանձնա­ժո­ղով­ների կազմերի վերաբերյալ զեկուցագրերը (ընդհանուր բաժնով):

ՕԳՈՍՏՈՍ

 • Մինչև օգոստոսի 28-ը ներկայացնել ֆակուլտետների մանդատային հանձնաժողովներում հաստատված փոխատեղման (ռոտացիա) արդյունքները (արձանագրությունների քաղվածքները և հավակնորդների ցուցակները), իսկ առաջին լուծարքային շրջանին մասնակցող հավակնորդների առկայության դեպքում՝ մինչև սեպտեմբերի 10-ը:
 1. ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
 • Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցմամբ ոչ ավարտական կուրսերի 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներն իրականացնել մարտի 11-ից ապրիլի 6-ը, իսկ ավարտական կուրսերինը` մարտի 11-ից մինչև մարտի 23-ը ժամանակահատվածում:
 • 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննություններն անցկացնել ապրիլի 15-ից մինչև ապրիլի 27-ը ժամանակահատվածում:
 • 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ քննություններն անցկացնել մայիսի 20-ից մինչև հունիսի 1-ը ժամանակահատվածում:
 • 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանն անցկացնել`

ա) ավարտական կուրսերոմ՝ ապրիլի 22-ից մինչև 27-ը,

բ) ոչ ավարտական կուրսերինը՝ հունիսի 3-ից  մինչև 29-ը ժամանա­կա­հատ­վածներում:

 1. 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձավճարի պարտք ունեցող ուսանողներին արգելել մասնակցել ընթացիկ քննություններին և քննաշրջանին:
 2. Պարտքերի մարում սահմանել՝

ա) առաջին լուծարքային շրջան՝ ապրիլի 30-ից մինչև մայիսի 4-ը (ավարտական կուրսերի համար), իսկ օգոստոսի 29-ից մինչև սեպտեմբերի 7-ը (ոչ ավարտական կուրսերի համար),

բ) երկրորդ լուծարքային շրջան՝ մայիսի 8-ից մինչև մայիսի 14-ը (ավարտական կուրսերի համար), իսկ սեպտեմբերի 13-ից մինչև սեպտեմբերի 21-ը (ոչ ավարտական կուրսերի համար):

 • 2019թ. շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորումն անցկացնել հունիսի 10-ից մինչև հուլիսի 2-ը ժամանակահատվածում:
 • Պրակտիկան սկսվելուց 15 օր առաջ ՈՒԳՊՎ և ՄԿՊԿ բաժիններ ներկայացնել պրակտիկա անցնող ուսանողների վերաբերյալ զեկուցագրերն (ընդհանուր բաժնով) ու ըստ նախապես համաձայնեցված պրակտիկայի անցկացման վայրերի տեղաբաշխած ուսանողների ցուցակները: Պրակտիկայի ավարտից հետո 20-օրյա ժամկետում ներկայացնել պրակտիկաների վերաբերյալ հաշվետվությունները:

ՀԵՌԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

     ՀՈՒՆՎԱՐ

 • Հունվարի 24-ից մինչև հունվարի 31-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել 1-6-րդ կիսամյակներում մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման դիմումները (ընդհանուր բաժնով)՝ բաժնի վարիչի մակագրությամբ և վճարման անդորրագրով:

     ՓԵՏՐՎԱՐ

 • Փետրվարի 1-ից մինչև փետրվարի 7-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման ժամանակացույցները և քննական հանձնաժողովների կազմերը:
 • Մինչև փետրվարի 18-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել 2018-2019 ուսումնական տարվա առաջին քննաշրջանի լուծարքային քննական հանձնա­ժո­ղով­ների կազմերի վերաբերյալ զեկուցագրերը (ընդհանուր բաժնով):
 • Մինչև փետրվարի 20-ը ներկայացնել 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակները:
 • Մինչև փետրվարի 28-ը ներկայացնել 2019թ. բակալավրի կրթական ծրագրով ամփոփիչ ատեստավորումների հանձնաժողովների նախագահների թեկնածությունները:

      ՄԱՐՏ

 • Մինչև մարտի 1-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել տվյալներ ուսանողների շրջանում ուսանողական առցանց հարցումներ կազմակերպելու համար:
 • Մարտի 1-ից մինչև մարտի 4-ը ներկայացնել մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման արդյունքները՝ զեկուցագրերով (ընդհանուր բաժնով):
 • Մինչև մարտի 4-ը ներկայացնել 2018-2019 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները /հաշվետվություն ձև 34/:
 • Մինչև մարտի 14-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակում վերականգնված ուսանողների վերակնքված պայմանագրերը:
 • Մինչև մարտի 18-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել դիպլոմների լրացման համար շրջանավարտների անձնագրային տվյալները (երեք լեզվով):
 • Մինչև մարտի 19-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել 2018-2019 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի առաջին լուծարքների արդյունքներն ըստ սահմանված ձևի:
 • Մինչև մարտի 23-ը ներկայացնել ոչ ավարտական կուրսերի 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների ժամանակացույցները:
 • Մինչև մարտի 23-ը ներկայացնել ավարտական կուրսերի 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի ժամանակացույցը:
 • Մինչև մարտի 25-ը ներկայացնել 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակում ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցման հավակնող ուսանողների վերաբերյալ փաստաթղթերը (դիմումների ընդունումը կազմակերպել մարտի 11-ից):
 • Մինչև մարտի 28-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել 2019թ. ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների կազմերի վերաբերյալ զեկուցագրերը (ընդհանուր բաժնով):

     ԱՊՐԻԼ

 • Մինչև ապրիլի 2-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել 2018-2019 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի երկրորդ լուծարքների արդյունքներն ըստ սահմանված ձևի:
 • Ապրիլի 3-ը ներկայացնել 2018-2019 ուսումնական տարվա կամընտրական դասընթացներին ցուցակագրված ուսանողների թիվը:
 • Մինչև ապրիլի 3-ը ՄԿՊԿ բաժին ներկայացնել 2019-2020 ուսումնական տարվա համար նախատեսված պրակտիկաների ծրագրերը:
 • Ապրիլի 4-ից մինչև ապրիլի 10-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել մինչև յոթերորդ կիսամյակը և յոթերորդ կիսամյակում մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման դիմումները (ընդհանուր բաժնով)՝ բաժնի վարիչի մակագրությամբ և վճարման անդորրագրով:
 • Մինչև ապրիլի 5-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել տվյալներ ավարտական կուրսերի ուսանողների շրջանում ուսանողական առցանց հարցումներ կազմակերպելու համար:
 • Ապրիլի 11-ից մինչև ապրիլի 17-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման ժամանակացույցները և քննական հանձնաժողովների կազմերը:
 • Մինչև ապրիլի 12-ը ներկայացնել 2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի ընթացիկ քննությունների համար անհրաժեշտ տետրերի և ձևաթղթերի քանակը:
 • Մինչև ապրիլի 12-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել 2019-2020 ուսումնական տարվա համար անհրաժեշտ դասամատյանների քանակը՝ նշելով տեսակները (փոքր, միջին, մեծ):
 • Մինչև ապրիլի 13-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել 2019-2020 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ընթացիկ քննությունների համար անհրաժեշտ տետրերի քանակը՝ նշելով էջերի թիվը:
 • Մինչև ապրիլի 19-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել ավարտական կուրսերի 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ քննաշրջանի լուծարքային քննական հանձնա­ժո­ղով­ների կազմերի վերաբերյալ զեկուցագրերը (ընդհանուր բաժնով):
 • Ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 02-ը ժամանակահատվածում անցկացնել մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնումները:
 • Մինչև ապրիլի 30-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել ավարտական կուրսերի 2018-2019 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ըստ սահմանված ձևի և հաշվետվության 34 ձևը:

     ՄԱՅԻՍ

 • Մինչև մայիսի 2-ը ներկայացնել ամփոփիչ ատեստավորումների գործընթացի ժամանակացույցները:
 • Մինչև մայիսի 2-ը ՈՒԳԿՎ բաժնի հետ, սահմանված ձևով «SuperVision» ծրագրում մուտքագրել 2019-2024 թթ. ուսումնական պլանները:
 • Մայիսի 2-ից մինչև 3-ը ներկայացնել մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման արդյունքները՝ զեկուցագրերով (ընդհանուր բաժնով):
 • Մինչև մայիսի 13-ը ներկայացնել ոչ ավարտական կուրսերի 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի ժամանակացույցը:
 • Մինչև մայիսի 15-ը ներկայացնել ոչ ավարտական կուրսերի 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ քննությունների ժամանակացույցները:
 • Մինչև մայիսի 16-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել ավարտական կուրսերի 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի լուծարքների արդյունքներն ըստ սահմանված ձևի:
 • Մինչև մայիսի 17-ը ՈՒԳԿՎ բաժնի հետ, սահմանված ձևով «SuperVision» ծրագրում մուտքագրել աշխատանքային ուսումնական պլանները:
 • Մինչև մայիսի 31-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել տվյալներ ուսանողների շրջանում 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսանողական առցանց հարցումներ կազմակերպելու համար:

    ՀՈՒՆԻՍ

 • Հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 10-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել հեռակա ուսուցման յոթերորդ կիսամյակում մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման երկրորդ փորձի համար դիմումները (ընդհանուր բաժնով)՝ բաժնի վարիչի մակագրությամբ և վճարման անդորրագրերով:
 • Հունիսի 10-ից մինչև հունիսի 20-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել յոթերորդ կիսամյակում մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման երկրորդ փորձի ժամանակացույցները և քննական հանձնաժողովների կազմերը:
 • Մինչև հունիսի 14-ը ՈՒԳԿՎ բաժնի հետ «SuperVision» ծրագրում մուտքագրել ամբիոնային և դասախոսների անհատական բեռնվածությունները:
 • Հունիսի 20-ից մինչև 30-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման համար դիմումները (ընդհանուր բաժնով)՝ ֆակուլտետի դեկանի մակագրությամբ և վճարման անդորրագրով:

ՀՈՒԼԻՍ

 • Մինչև հուլիսի 2-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ըստ սահմանված ձևի և հաշվետվության 34 ձևը:
 • Մինչև հուլիսի 8-ը ներկայացնել հաշվետվություն 2019թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների վերաբերյալ (ձև 10):
 • Մինչև հուլիսի 8-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել ուսանողների կուրսից կուրս փոխադրման վերաբերյալ զեկուցագրերը (ընդհանուր բաժնով):
 • Մինչև հուլիսի 16-ը ՈՒԳԿՎ բաժին ներկայացնել 2018-2019 ուսումնական տարվա երկրորդ քննաշրջանի լուծարքային քննական հանձնա­ժո­ղով­ների կազմերի վերաբերյալ զեկուցագրերը (ընդհանուր բաժնով):

         ՕԳՈՍՏՈՍ 

 • Մինչև օգոստոսի 30-ը ներկայացնել 2019-2020 ուսումնական տարվա առաջին կուրսի ուսանողների համար նախատեսված կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցների և դասընթացների տեղեկագրքերի նյութերը: