Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընթացքի մեջ է «ՏՄՄ» կրթական ծրագրի 4-րդ կուրսի ուսանողների մանկավարժական ակտիվ պրակտիկան

1. գլխավոր

 2019-20 ուստարվա I կիսամյակում Իջևանի թիվ 5 հիմնական դպրոցում իրականացվում է Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» կրթական ծրագրի 4-րդ կուրսի ուսանողների  մանկավարժական ակտիվ (ամփոփիչ-գնահատողական) պրակտիկան՝ կազմված 2 փուլից՝ 3-ական շաբաթով:

Առաջին փուլն իրականացվել է սեպտեմբերի 9-30-ը, երկրորդ փուլն անցկացվում է նոյեմբերի 4-25-ը:

Ծրագրով նախատեսված է մանկավարժական պրակտիկան իրականացնել շարունակականության և հաջորդականության սկզբունքներով, մասնագիտական կոմպետենտության աստիճանական զարգացման մեխանիզմով բակալավրի կրթական ծրագրի մանկավարժական բոլոր մասնագիտությունների գծով:

Ամփոփիչ-գնահատողական պրակտիկայի նպատակն  է վարել տվյալ օրվա բոլոր դասաժամերը՝ ըստ նախապես կազմված դասապլանների, ձևավորել յուրացված տեսական նյութը գործնականում կիրառելու կարողություն:

Մանկավարժական պրակտիկայի խնդիրն է բացահայտել, թե ինչ միջոցներով են դասապրոցեսներն ավելի արդյունավետ իրականացվում, ժամանակակից պայմաններում ուսուցման որ մեթոդներն են առավել կիրառելի, կարևորագույն խնդիր է նաև կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող (ԿԱՊԿՈՒ) երեխաների հետ աշխատանքի առանձնահատկությունների հաշվառումը, ինչպես նաև համակուրսեցիների վարած դասերի քննարկումը և վերլուծությունը:

Նախքան  դպրոց գնալը, ինչպես նաև պրակտիկայի ընթացքում  ուսանողները  հանդիպումներ  են ունեցել Մասնագիտական կողմնորոշման և պրակտիկայի կազմակերպման բաժնի վարիչ Լ.Բեգինյանի, Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոսներ, պրակտիկայի ղեկավար-պատասխանատու Վ.Մելիքսեթյանի, պրակտիկայի մանկավարժ-խորհրդատու Ա.Մարտիրոսյանի   և   պրակտիկայի հոգեբան Ա.Քամալյանի հետ:

Պրակտիկայի սկզբում ուսանողները կցվել  են 1-3-րդ դասարաններին՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, թե մինչև այդ որ դասարաններում  են  անցել պրակտիկան: Այնուհետև դասվարներն իրենց փորձը փոխանցել  են ուսանողներին՝ վերջիններիս նախապատրաստելով որպես  ուսուցիչ  դասարան  մտնելուն:

Պրակտիկանտները՝  թվով  39  ուսանող, տարբեր խմբերով  անցնում  են ակտիվ պրակտիկա տարբեր դասարաններում, նախապես կազմում դասի պլան, առանձնացնում դասի նպատակը, խնդիրները, պլանավորում  դասի  ընթացքը:

Պրակտիկան շատ հագեցած է և  գոհացնող ուսանողների համար: Մանկավարժական ակտիվ պրակտիկայի ընթացքում  ուսանողները շարունակում են իրենց անհատական թղթապանակների վարումը, որոնցում ներառված  է պրակտիկայի ընթացքում յուրաքանչյուրի կատարած աշխատանքը, և որոնց հիման վրա կիրականացվի գնահատում:

Բոլոր լուսանկարները տե´ս այստեղ: