Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ տնօրենության հերթական նիստը

1. գլխավոր - տնօր. նիստի նկար

2021թ. փետրվարի 16-ին տեղի ունեցավ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության հերթական նիստը, որը նախագահում էր Ա.Մակարյանը:

Նիստում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

 1. 2020-2021 ուստարվա առաջին կիսամյակի առկա քննաշրջանի ամփոփում:
 2. Հաղորդում ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքի մասին:
 3. 2021թ. բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների թեկնածությունների հարցի քննարկում:
 4. Անվանական կրթաթոշակի ներկայացվող ուսանողների հարցի քննարկում:
 5. Ընթացիկ հարցեր.

5.1. ԵՊՀ  ԻՄ-ի  2021թ. բակալավրի կրթական ծրագրերի վերանայման ընթացքի մասին:

5.2. Առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում ուսանողների իրավունքների վերականգնման ընթացքի մասին:

5․3. ԵՊՀ ԻՄ-ի ստորաբաժանումների աշխատանքային պլանների կազմման ընթացքի մասին:

Առաջին հարցի վերաբերյալ զեկուցեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը՝ մասնավորապես նշելով, որ 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակի առկա ուսուցման քննաշրջանն իրականացվել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի՝ հունվարի 11-30-ը, ուսանողների կողմից քննությունների արդյունքների բողոքարկումներ չեն եղել: 1-ին քննաշրջանի արդյունքում ամենաբարձր առաջադիմություն ցուցաբերել են հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները (82,2%), իսկ ամենացածրը՝ բնագիտական ֆակուլտետի ուսանողները (46,6%)։ Միջին առաջադիմությունը մասնաճյուղում կազմել է 76.7%:

Որոշվեց 2020-2021 ուստարվա առաջին կիսամյակի առկա քննաշրջանի ամփոփման մասին ԵՊՀ ԻՄ-ի ՈՒՄՎ պետ Ա.Դավթյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն:

Երկրորդ հարցի վերաբերյալ զեկուցեցին ֆակուլտետների դեկանները և Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչը: Նրանք մասնավորապես նշեցին, որ բոլոր ուսանողներն արդեն ընտրել են ավարտական աշխատանքների թեմաները, հիմնական մասը ղեկավարներից ստացել է գրականության ցանկը և աշխատանքի պլանը:

Պարոն Մակարյանը նշեց, որ միայն Բնական գիտությունների ֆակուլտետում են կազմվել ավարտական աշխատանքների անոտացիաներ, որտեղ նկարագրվում են ուսանողի առջև դրվող խնդիրները և աշխատանքի ավարտին սպասվող արդյունքները: Հետագայում մյուս ֆակուլտետները ևս պետք է ներդնեն այդ դրական փորձը, քանի որ անոտացիաները թույլ են տալիս բովանդակային առումով հետևել ավարտական աշխատանքների կատարմանը: Տնօրենը նշեց, որ դեկանները պարբերաբար կապի մեջ լինեն ամբիոնների վարիչների հետ, ամբիոններից ստանան ավարտական աշխատանքների իրականացման մասին տեղեկատվություն և հետևեն դրանց ընթացքին:

Որոշվեց.

 1. Հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին հետևելու ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքին՝ առաջնորդվելով «ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և գնահատման կարգ»-ով (25.12.2020թ., 48/6 նիստի որոշում):
 2. Հանձնարարել Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչին մինչև 2021թ. փետրվարի 20-ը ՈՒՄՎ և տնօրենին ներկայացնել ամփոփ տեղեկատվություն հեռակա ուսուցման համակարգի ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքի մասին:

Երրորդ հարցի վերաբերյալ զեկուցեց ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը: Նա մասնավորապես նշեց, որ «Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման 2020-2021 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական գործընթացների կազմակերպման ժամանակացույց»-ի համաձայն՝ մինչև փետրվարի 23-ը պետք է ներկայացնել ամփոփիչ ատեստավորման նախագահների թեկնածությունները: Ա.Մակարյանը շեշտեց, որ այս հարցում առաջնորդվելու ենք «ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող հաստատությունների շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգ»-ով, որի 3.7 դրույթի համաձայն՝ ամփոփիչ ատեստավորման նախագահ կարող է լինել համապատասխան ոլորտի (բնագավառի) գործընկեր կազմակերպությունների, գերատեսչությունների, ակադեմիական հաստատությունների գիտական աստիճան և / կամ կոչում ունեցող մասնագետներից, ովքեր տվյալ հաստատության աշխատողներ չեն և նախորդող երեք տարիների ընթացքում չեն եղել ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ:

Դեկանները նշեցին, որ ամբիոնների վարիչներն արդեն ունեն հանձնաժողովների նախագահների թեկնածուներ և բանակցություններ են վարում նրանց հետ:

Որոշվեց հանձնարարել դեկաններին մինչև փետրվարի 23-ը տնօրենին ներկայացնել 2021թ. ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների թեկնածությունները:

Չորրորդ հարցի վերաբերյալ զեկուցեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը: Նա նախ ներկայացրեց ՀՀ ՊՆ կողմից հատկացվող «Վազգեն Սարգսյան» և «Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակներին հավակնող ուսանողներին, ովքեր աչքի են ընկնում բարձր առաջադիմությամբ և  հասարակական ակտիվ գործունեությամբ.

 1. Մետաքսե Սարգսի Մելյան – «Դիզայն» մասանգիտության 3-րդ կուրս («Վազգեն Սարգսյան» անվանական կրթաթոշակ),
 2. Արայիկ Գառնիկի Շահնազարյան – «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» 4-րդ կուրս («Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակ):

2020-2021 ուստարվա երկրորդ կիսամյակում անվանական կրթաթոշակ
 ստացող ուսանողների վերբերյալ Ա.Դավթյանը նշեց, որ ֆակուլտետները ներկայացրել են բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողների ցանկը, իսկ ԵՊՀ անվանական կրթաթոշակի համար առաջադրվել էր երեք ուսանող՝ Լաուրա Խաժակի Ուլիխանյանը («Զբոսաշրջություն», 3-րդ կուրս), Տիգրան Սերյոժայի Գասպարյանը («Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ», 4-րդ կուրս), Լիլիթ Շաքարի Դավթյանը («Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա», 4-րդ կուրս), որոնցից ընտրվեց ամենաբարձր առաջադիմությունն ունեցող Տիգրան Սերյոժայի Գասպարյանը (կիսամյակային ՄՈԳ-ը՝ 20, ընթացիկ ՄՈԳ-ը՝ 19.48):

Որոշվեց.

 1. Հաստատել ՀՀ ՊՆ կողմից հատկացվող «Վազգեն Սարգսյան» և «Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակների հավակնորդների թեկնածությունները:
 2. Անվանական կրթաթոշակների ներկայացված մյուս ուսանողների ցանկը ներկայացնել ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի հաստատմանը:

Ընթացիկ հարցերը 3-ն էին, որոնցից 1-ինի վերաբերյալ զեկուցեց ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժնի վարիչ Ն.Գրիգորյանը: Նա մասնավորապես նշեց, որ ըստ հրամանի ձևավորված աշխատանքային խմբերը փետրվարի 1-ից սկսել են 2021թ. կրթական ծրագրերի վերանայման աշխատանքները: ԵՊՀ ԻՄ-ի 2020թ. կրթական ծրագրերը տեղադրված են պաշտոնական կայքէջում: Որոշ խնդիրներ են առկա Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում, սակայն մինչև փետրվարի 20-ը դրանք կշտկվեն: Հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա» կրթական ծրագրի մշակումը դեռևս ընթացքի մեջ է:

Որոշվեց.

 1. Հանձնարարել ԿԲԴՎ, ՄԿՈԱ բաժիններին և ֆակուլտետների դեկաններին հետևել կրթական ծրագրերի վերանայման ժամանակացույցների կատարմանը:
 2. Հանձնարարել Հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա» կրթական ծրագրի համակարգող Ա.Մարգարյանին ձևավորել աշխատանքային խումբ՝ մագիստրատուրայի կրթական ծրագիրը վերանայելու համար:

Ընթացիկ 2-րդ հարցի վերաբերյալ զեկուցեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը: Նա մասնավորապես նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման համակարգի 6 ուսանող դիմել է 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում, իսկ 1 ուսանող՝ 2021-2022 ուտարվա 1-ին կիսամյակում համապատասխան մասնագիտություններով իրենց ուսանողական իրավունքները վերականգնելու համար: ՈՒՄՎ կողմից ստուգվել է ուսանողների ներկայացրած փաստաթղթերի համապատասխանությունը «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգ»-ին (17.12.2018, N1676 -Ն), և դրանք բավարարում են վերոնշյալ կարգի III մասի կետերին: Ա.Դավթյանը հավելեց, որ հեռակա ուսուցման համակարգի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանող Տիգրան Աշոտի Բադալյանը չի հանձնել ուսումնական պլանով առաջացած առարկայական տարբերությունները և չի վճարել ուսման վճարը:

Որոշվեց.

 1. «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգ»-ի III մասի կետերին համապատասխան՝ վերականգնել ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման համակարգի ներկայացված ուսանողների ուսանողական իրավունքները 2020-2021 ուստարվա 2-րդ և 2021-2022 ուստավա 1-ին կիսամյակներում:
 2. «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգ»-ի 17 կետի համաձայն՝ Տիգրան Աշոտի Բադալյանին հեռացնել մասնաճյուղից:

Ընթացիկ 3-րդ հարցի վերաբերյալ զեկուցեց Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի վարիչ Մ.Ճաղարյանը: Նա նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի ստորաբաժանումներին է ներկայացվել մասնաճյուղի ռազմավարական ծրագրի այն խնդիրների ցանկը, որոնք տնօրենի հետ քննարկումների արդյունքում որոշվել է դնել ստորաբաժանումների 2021թ․ աշխատանքային պլանների հիմքում։ Ըստ Մ.Ճաղարյանի՝ աշխատանքային պլանները գրեթե ամբողջությամբ պատրաստ են:

Ա.Մակարյանը հանձնարարեց, որ ՄԿՈԱ բաժինը հետևողական լինի աշխատանքային պլանների վերջնական կազմման հարցում:

Որոշվեց հանձնարարել ստորաբաժանումների վարիչներին, որ մինչև 2021թ. փետրվարի 20-ը աշխատանքային պլանները ներկայացնեն տնօրենի հաստատմանը:

2-րդը՝ ներսում՝ տեքստի ներքևում