Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի նիստը

1. գլխավոր

   2020թ. փետրվարի 22-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ գիտական խորհրդի նիստ՝ Ա. Հ. Մակարյանի նախագահությամբ:

Քննարկվեցին գիտական խորհիդի՝ 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի նիստերի ժամանակացույցի հաստատմանը, 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի անվանական կրթաթոշակ ստացող մասնաճյուղի ուսանողների ցուցակի հաստատմանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) կատարողականին, դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 2018-2019 ուստարվա ուսանողական հարցումների արդյունքներին, «Ռուսաց լեզու և գրականություն», «Հոգեբանություն» կրթական ծրագրերի հաստատմանը, ԵՊՀ  ԻՄ-ի երկու աշխատակիցների դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար սահմանված գործընթացին մասնակցելուն, դեկանների և ամբիոնների վարիչների ժամանակավոր պաշտոնակատարների կարգավիճակին, «Տավուշ» հետազոտական կենտրոնի կանոնադրության հաստատմանը վերաբերող և և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Նիստում որոշվեց հաստատել ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի՝ 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի նիստերի ժամանակացույցը և 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի անվանական կրթաթոշակ ստացող ուսանողների ցուցակը, «Ռուսաց լեզու և գրականություն» և «Հոգեբանություն» կրթական ծրագրերը:

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) հունվար-դեկտեմբեր ամիսների կատարողականի մասին տնօրենի
պաշտոնակատար Ա. Հ. Մակարյանի հաղորդումը որոշվեց ընդունել ի գիտություն:

Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 2018-2019 ուստարվա ուսանողական հարցումների արդյունքների մասին ԵՊՀ ԻՄ-ի Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա. Ց. Դավթյանի հաղորդումը որոշվեց ընդունել ի գիտություն:

Որոշվեց երաշխավորել ԵՊՀ ԻՄ-ի տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ, տնտեսագիտության թեկնածու Սիմոն Հովհաննեսի Իսկաջյանին և ԵՊՀ ԻՄ-ի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ, բան. գիտ. թեկնածու Ալիսա Զավենի Հասանյանին դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար, միջնորդել ԵՊՀ-ի գիտական խորհրդին՝ նրանց շնորհել դոցենտի գիտական կոչում և համապատասխան առաջարկով դիմել ՀՀ ԲՈԿ:

Դեկանների և ամբիոնների վարիչների ժամանակավոր պաշտոնակատարների կարգավիճակի մասին տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Հ. Մակարյանի հաղորդումը որոշվեց ընդունել ի գիտություն:

Որոշվեց հաստատել ԵՊՀ ԻՄ-ի «Տավուշ» հետազոտական կենտրոնի կանոնադրությունը:

Ընթացիկ հարցերը վերաբերում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի հաշվապահության կանոնադրության մեջ փոփոխություններին, Անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման բաժնի կանոնադրության հաստատմանը, Տնտեսական գործունեության կազմակերպման և սպասարկման բաժնի կանոնադրության հաստատմանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի ներքին կարգապահական կանոնների (հաստատված ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի՝ 2017թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 28 նիստում) 34-րդ, 35-րդ և 36-րդ կետերում փոփոխություններ կատարելուն:

ԵՊՀ ԻՄ-ի հաշվապահության կանոնադրության մեջ որոշվեց կատարել փոփոխություններ:

Որոշվեց հաստատել ԵՊՀ ԻՄ-ի անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման բաժնի կանոնադրությունը, ուժը կորցրած ճանաչել ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի՝ 2017թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 28 նիստում հաստատված ԵՊՀ ԻՄ-ի մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի կանոնադրությունը:

Որոշվեց հաստատել ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսական գործունեության կազմակերպման և սպասարկման բաժնի կանոնադրությունը, ուժը կորցրած ճանաչել ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի՝ 2019թ. փետրվարի 23-ի թիվ 36 նիստում հաստատված ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսական մասի կանոնադրությունը:

Որոշվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի՝ 2017թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 28 նիստում հաստատված ԵՊՀ ԻՄ ներքին կարգապահական կանոնների մեջ՝ 34, 35 և 36-րդ կետերում, կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

Ա) Կանոնների 34-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ. «Մասնաճյուղում ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է շաբաթվա 5 օրերի ընթացքում, իսկ կախված աշխատանքային անհրաժեշտությունից՝ որոշ ստորաբաժանումների և առանձին աշխատակիցների համար տնօրենի թույլտվությամբ կարող է փոփոխվել աշխատանքային շաբաթվա տևողությունը՝ պահպանելով շաբաթական ծանրաբեռնվածությունը»:

Բ) Կանոնների 35-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ. «ԵՊՀ ԻՄ-ի պրոֆեսորադասախոսական համակազմի (ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր, դոցենտ, ասիստենտ, դասախոս) աշխատողնրի համար սահմանվում է հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ 32 ժամ ընդհանուր տևողությամբ: ԵՊՀ ԻՄ-ի մյուս աշխատողների համար սահմանվում է հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ 36 ժամ ընդհանուր տևողությամբ»:

Գ) Կանոնների 36-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ. «ԵՊՀ ԻՄ-ում աշխատաժամանակը սահմանվում է 9:00-ից 19:00-ի սահմաններում: Ընդմիջումը սահմանվում է 13:00-ից 13:30-ն ընկած ժամանակահատվածում: Աշխատանքի բնույթից ելնելով՝ յուրաքանչյուր ստորաբաժանում կարող է փոփոխել ընդմիջման ժամը: Աշխատանքային անհրաժեշտությունով պայմանավորված՝ որոշ ստորաբաժանումների և առանձին աշխատակիցների համար՝ տնօրենի թույլտվությամբ կարող են փոփոխվել աշխատանքային ժամերը 9:00-ից 19:00-ի սահմաններում՝ պահպանելով օրվա ծանրաբեռնվածությունը»:

Յուրաքանչյուր հարցից հետո տեղի էր ունենում ակտիվ քննարկում, որի ընթացքում գիտխորհրդի անդամները զեկուցողից ստանում էին իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները, արտահայտում իրենց տեսակետները, հանդես գալիս առաջարկներով, ապա քվեարկում սահմանված կարգով (բաց կամ փակ քվեարկությամբ):

Գիտխորհրդի նիստի մյուս լուսանկարները տե՛ս այստեղ: