Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնօրենության նիստում

2013թ. հոկտեմբերի 31-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության հերթական նիստը` մասնաճյուղի տնօեն Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստում քննարկվեցին մի շարք հարցեր, մասնավորապես` Հեռակա ուսուցման բաժնի` 2013-2014 ուստարվա I կիսամյակի դասապրոցեսը սկսվելու մասին հարցը, և բաժնի վարիչ Մ.Զուրաբյանի կողմից ներկայացվեցին դրա հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքները.

  • Կազմվել և ուսումնամեթոդական վարչության կողմից հաստատվել է հեռակա ուսուցման բաժնի 2013-14 ուստարվա օրացուցային պլանը:
  • Հաստատվել են դասացուցակները, փակցվել են դասատախտակներին և տեղադրվել մասնաճյուղի պաշտոնական կայքում:
  • Ուսումնասիրվել և հստակեցվել է ողջ լսարանային ֆոնդը:
  • Դասախոսներին տրվել է նրանց անհատական ծանրաբեռնվածությունը:
  • Բաժնի տեսուչների կողմից ըստ մասնագիտությունների հավաքվում են կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաները,
  •  Ըստ կրթագրքի` դասամատյաններում լրացվել են առարկաների թեմաները,
  • Պատրաստ է բակալավրիատի կրթական ծրագրով  2013թ. կրթագիրքը, որտեղ արտացոլված են նոր մասնագիտությունները` «Էկոլոգիական քիմիա», «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա»,  «Անգլերեն լեզու և գրականություն»:
  • Առկա են 1-ին կուրսեցիների համար նախատեսված պայմանագրերի օրինակները: Լրացված են ստուգման գրքույկները:
  • Ուսանողներին տրվել են տեղեկանքներ իրենց աշխատանքի վայրը ներկայացնելու համար, որպեսզի ստանան դասընթացին մասնակցելու թույլտվություն:
  • Կատարվել են նախապատրաստական այլ աշխատանքներ:

Տնօրենության նիստում

2013թ. հոկտեմբերի 24-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության հերթական նիստը` մասնաճյուղի տնօեն Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

 

Ներկա էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին  ուսումնամեթոդական վարչության ուսումնական գործընթացի պլանավորման և ծրագրամեթոդական բաժնի, կրթության որակի ապահովման և գնահատման բաժնի աշխատակիցները:

 

Նիստում քննարկվեցին մասնաճյուղի ուսումնամեթոդական վարչության ուսումնական գործընթացի պլանավորման և ծրագրամեթոդական բաժնի գործառույթներին, մասնաճյուղի աշխատակիցների պարգևատրման կարգին վերաբերող մի շարք հարցեր:

Ուսումնական գործընթացի պլանավորման և ծրագրամեթոդական բաժնի վարիչ Ն.Առուշանյանը ներկայացրեց բաժնի ավագ տեսուչներ Գ.Գյոզալյանի, Ա.Մինասյանի, պրակտիկաների համակարգող-ղեկավար Ա.Սարիբեկյանի, վիճակագիր Ն.Ալթունյանի, գործավար Ա.Ղալթախչյանի գործառույթները և մասնաճյուղի ուսանողների թվի ու ընթացիկ ուստարվա սկզբից նրանց շարժի վերաբերյալ տեղեկատվություն:

Բաժնի կատարած աշխատանքը արժանացավ բարձր գնահատականի:

Մասնաճյուղի աշխատակիցների պարգևատրման հարցի կապակցությամբ առաջարկվեց տվյալ ամսվա պարգևատրվողների  ցուցակը քննարկել և հաստատել տնօրենության նիստում:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ԿՈԱԳ բաժինը ներկայացրեց 2013-2014 ուստարվա իր աշխատանքային պլանը

2013թ. սեպտեմբերի 18-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որի ընթացքում ԿՈԱԳ բաժինը ներկայացրեց 2013-2014 ուստարվա իր աշխատանքային պլանը:

Պլանով նախատեսված էին մասնաճյուղի տարբեր ստորաբաժանումներում որակի ապահովմանն ուղղված մի շարք աշխատանքներ` ամբիոններում որակի կառավարման համակարգի բարելավման համար անհրաժեշտ մեթոդական ուղեցույցի մշակում, մասնաճյուղում ընթացող տարբեր գործընթացները կանոնակարգող քաղաքականությունների, օրինակելի ձևաչափերի մշակում և ներդնում, նոր տեղեկատվական համակարգերի (տվյալների բազա) մշակում ու տեղադրում և այլն:

ԿՈԱԳ  բաժնի կողմից ներկայացվեց դեկանատների աշխատանքներն արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով մշակված հատուկ տվյալների բազան, որը 1 տարի փորձաշրջան էր անցել Բնական գիտությունների ֆակուլտետում, և հանձնարարվեց այն ներդնել բոլոր ֆակուլտետներում:

Տնօրենության քննարկմանը ներկայացվեց նաև մասնաճյուղի աշխատակիցների աշխատաժամանակի վերահսկման տեղեկատվական համակարգի նախագիծը, որն արժանացավ նիստի մասնակիցների հավանությանը, և որոշվեց սկսել այդ նախագծի իրականացումը:

ՏՆՕՐԵՆՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏՈՒՄ

2013թ. սեպտեմբերի 2-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ` մասնաճյուղի տնօեն Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ: Նիստում քննարկվեցին մի շարք հարցեր, որոնք վերաբերում էին  2013-2014 ուստարվա նախապատրաստական աշխատանքների ամփոփմանը, առաջիկայում կայանալիք գիտական խորհրդի նիստին և այլն: Կատարված աշխատանքները տնօրենը գնահատեց բավարար:

Քննարկվեցին նաև մասնաճյուղում որոշ պաշտոնների փոփոխությունների հետ կապված հարցեր, մասնավորապես որոշվեց Գ.Գ.Անանյանին ազատել ԵՊՀ ԻՄ-ի վարչատնտեսական գծով փոխտնօրենի պաշտոնից և նշանակել ամբիոնների աշխատանքների համակարգման և միջազգային կապերի գծով տնօրենի խորհրդական, Ն.Ստեփանյանին ազատել գիտքարտուղարի պաշտոնից և նշանակել գրադարանի վարիչ, գիտքարտուղար նշանակել բ.գ.թ., ասիստենտ Մ.Սարուխանյանին, Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի վարիչ նշանակել Մինչհամալսարանական կրթության և մասնագիտական կողմնորոշման բաժնի վարիչ Վ.Չոբանյանին, , ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Ա.Մակարյանին ազատել տնօրենի ուսումնական աշխատանքների գծով խորհրդականի պաշտոնից և նշանակել մասնաճյուղի Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար, մ.գ.թ., դոցենտ Վ.Բրուտյանին ազատել գիտական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գծով տնօրենի խորհրդականի պաշտոնից և նշանակել Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար: