Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտական խորհրդի արձանագրություններ

2024թ․

 • Արձանագրություն թիվ 73,
  • Հավելված 1, ԵՊՀ ԻՄ ուսանողական գիտական ընկերության կանոնակարգ։
  • Հավելված 2, ԵՊՀ ԻՄ հեռակա ուսուցման ձևով մագիստրատուրայի ընդունելության կարգ։
  • Հավելված 3, ԵՊՀ ԻՄ ներքին կարգապահական կանոններ։
  • Հավելված 4, 2023-2024 ուստարվա ավարտական կուրսերի մասնագիտական պրակտիկաների կազմակերպումից  և իրականացումից ԵՊՀ ԻՄ ուսանողներին բավարարվածության ուսումնասիրության արդյունքների վերլուծություն։
 • Արձանագրություն թիվ 72,
  • Հավելված 1, ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի 2023-2024 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի նիստերի ժամանակացույց։
  • Հավելված 2, ԵՊՀ ԻՄ 2022-2026 թթ․ զարգացման ռազմավարական ծրագրի 2024 թ․-ի  իրականացման խնդիրները։
  • Հավելված 3, ԵՊՀ ԻՄ-ի 2023-2024 ուստարվա երկրորդ կիսամյակում անվանական կրթաթոշակ ստացող ուսանողների ցուցակ։
  • Հավելված 4, ԵՊՀ ԻՄ-ի 2024/2025 ուստարվա բակալավրի  կրթական ծրագրով առակա ուսուցման ընդունելության տեղերի թիվը՝ ըստ մասնագիտությունների /կրթական ծրագիր/  և ուսման վարձերի։
  • Հավելված 5, ԵՊՀ ԻՄ 2024-2025 ուստարվա ուսման վարձերի չափը ըստ մասնագիտությունների և կրեդիտների։
  • Հավելված 6, «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի և շահակից կառույցների համագործակցության ապահովման կանոնակարգ։
  • Հավելված 7Ամերիկյան գրադարններ և դասընթացների կենտրոնի զեկուցում։
  • Հավելված 8, ԵՊՀ ԻՄ  «Դասավանդման գերազանցության մրցանակ» ամենամյա մրցույթի կազմակերպման  և անցկացման կարգ։
 • Արձանագրություն թիվ 71,
  • Հավելված 1, ԵՊՀ ԻՄ բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի հաշվետվություն (2022-2023 ուստարի)։
  • Հավելված 2, ԵՊՀ ԻՄ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի հաշվետվություն (2022-2023 ուստարի)։
  • Հավելված 3, ԵՊՀ ԻՄ տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի հաշվետվություն (2022-2023 ուստարի)։
  • Հավելված 4, ԵՊՀ ԻՄ կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկանի հաշվետվություն (2022-2023 ուստարի)։
  • Հավելված 5Դասավանդման որակի եվ արդյունավետության վերաբերյալ 2022-2023 ուստարվա ուսանողական հարցումների արդյունքների մասին

2023թ․

 • Արձանագրություն թիվ 69, 
  • Հավելված 1, ԵՊՀ ԻՄ 2023թ․ նախահաշվի կատարողական,
  • Հավելված 2, ԵՊՀ ԻՄ 2024թ․ նախահաշիվ,
  • Հավելված 3, ԵՊՀ ԻՄ շրջանավարտների մասնագիտական հմտությունների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքի ուսումնասիրության 2022-2023թթ. հարցման արդյունքների եւ 2020-2022թթ. հարցման արդյունքների համեմատական վերլուծություն,
  • Հավելված 4, ԵՊՀ ԻՄ ԳԱՑ,
  • Հավելված 5, ԵՊՀ ԻՄ շահակիցների կարիքների վերհանման և գնահատման կարգ ,
  • Հավելված 6ԵՊՀ ԻՄ մասնագիտական կրթական ծրագրերի բենչմարքինգի կարգ,

Արձանագրություն թիվ 68, 

 • Հավելված 1, ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի 2023-2024 ուստարվա 1-ին կիսամյակի նիստերի ժամանակացույց,
 • Հավելված 2,  ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի աշխատակարգ,
 • Հավելված 3, 2023-2024 ուստարվա առաջին կիսամյակում անվանական կրթաթոշակ ստացող ուսանողների ցուցակ,
 • Հավելված 4, ԵՊՀ ԻՄ 2024/2025 ուսումնական տարվա ընդունելության բակալավրի ու անընդհատ եվ ինտեգրացված կրթական ծրագրի մասնագիտությունների ցանկ,
 • Հավելված 5, ԵՊՀ ԻՄ «Ուսանողական նպաստների, պետական եվ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգ (նոր խմբագրությամբ)»,
 • Հավելված 6, ԵՊՀ ԻՄ «Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դիմորդների համար նախապատրաստական դասընթացների իրականացման» կարգ,
 • Արձանագրություն թիվ 67,  
  • Հավելված 1, ԵՊՀ ԻՄ հեռակա ուսուցման ձևով մագիստրատուրայի 2023-2024 ուսումնական տարվա ընդունելության կարգ,
  • Հավելված 2,  ԵՊՀ ԻՄ Ուսանողական գիտական ընկերության 2022-2023 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն,
  • Հավելված 3, ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից 2022-2023 ուստարվա առկա ուսուցման շրջանավարտների բավարարվածոիթյան վերաբերյալ հարցման արդյունքների վերլուծություն,
  • Հավելված 4, Հաղորդում ԵՊՀ ԻՄ սովորողների պրակտիկայի կազմակերպման գործընթացի մասին,
  • Հավելված 5, ԵՊՀ ԻՄ Կրթական ծրագրերի ցանկ,
  • Հավելված 6, Հետազոտական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով հետազոտական թեմաների հայտերի ներբուհական մրցույթի հրավեր (2023-2024 ուստարի),
  • Հավելված 7, ԵՊՀ ԻՄ կոռուպցիոն երեվույթների դեմ պայքարի համալիր միջոցառումների ծրագիր (2023-2026թթ․),
  • Հավելված 8, ԵՊՀ ԻՄ վարչական եվ ինժեներատեխնիկական անձնակազմի ատեստավորման կարգ, 
  • Հավելված 9, ԵՊՀ ԻՄ ուսումնաօժանդակ համակազմում զբաղեցրած պաշտոնին աշխատողի համապատասխանության գնահատման (ատեստավորման) կարգ,
  • Հավելված 10, ԵՊՀ ԻՄ մագիստրատուրայի շրջանավարտների ընդհանրական կոմպետենցիաների պարտադիր կազմ:
 • Արձանագրություն թիվ 66,  
  • Հավելված 1ԵՊՀ ԻՄ պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման 2023-2026 թվականների ծրագրի իրականացման կարգ
  • Հավելված 2,  Հետազոտական աշխատանքների իրականացումից և գնահատումից ուսանողների բավարարվածության հարցման արդյունքների վերլուծության հաշվետվություն
  • Հավելված 3 ԵՊՀ ԻՄ բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը (ղեկավար ձեռնարկ) 
  • Հավելված 4,  ԵՊՀ ԻՄ մագիստրոսի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը
  • Հավելված 5,  ԵՊՀ ԻՄ ինքնուրույն աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ
  • Հավելված 6ԵՊՀ ԻՄ դասալսումների անցկացման կարգ (նոր խմբագրությամբ)
  • Հավելված 7, ԵՊՀ ԻՄ լրացուցիչ կրթական ծրագրերի և դասընթացների իրականացման կարգ։
 • Արձանագրություն թիվ 65,  
  • Հավելված 1ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի 2022-2023 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի նիստերի ժամանակացույց
  • Հավելված 2,  ԵՊՀ ԻՄ-ի 2022-2023 ուստարվա երկրորդ կիսամյակում անվանական կրթաթոշակ ստացող ուսանողների ցուցակ
  • Հավելված 3,  ԵՊՀ ԻՄ 2023/2024 ուսումնական տարվա ընունելության բակալավրի ու մագիստրոսի կրթական ծրագրի մասնագիտությունների և դրանց վարձավճարների ցանկ
  • Հավելված 4, ԵՊՀ ԻՄ աշխատողներին աշխատանքի որոշ տեսակների կատարման համար վճարվող լրավճարների հաշվարկման և վճարման կարգ  
  • Հավելված 5ԵՊՀ ԻՄ 2022-2026 թթ զարգացման ռազմավարական ծրագիր
  • Հավելված 6Նախահաշվի կատարողական
  • Հավելված 7 ԵՊՀ ԻՄ-ի հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի կազմը։

2022թ

                                                        2021թ.                                                                                            

     Ավելին ․․․ →