Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտական խորհրդի արձանագրություններ

2023թ․

 • Արձանագրություն թիվ 68,  
  • Հավելված 1, ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի 2023-2024 ուստարվա 1-ին կիսամյակի նիստերի ժամանակացույց,
  • Հավելված 2,  ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի աշխատակարգ,
  • Հավելված 3, 2023-2024 ուստարվա առաջին կիսամյակում անվանական կրթաթոշակ ստացող ուսանողների ցուցակ,
  • Հավելված 4, ԵՊՀ ԻՄ 2024/2025 ուսումնական տարվա ընդունելության բակալավրի ու անընդհատ եվ ինտեգրացված կրթական ծրագրի մասնագիտությունների ցանկ,
  • Հավելված 5, ԵՊՀ ԻՄ «Ուսանողական նպաստների, պետական եվ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգ (նոր խմբագրությամբ)»,
  • Հավելված 6, ԵՊՀ ԻՄ «Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դիմորդների համար նախապատրաստական դասընթացների իրականացման» կարգ,
 • Արձանագրություն թիվ 67,  
  • Հավելված 1, ԵՊՀ ԻՄ հեռակա ուսուցման ձևով մագիստրատուրայի 2023-2024 ուսումնական տարվա ընդունելության կարգ,
  • Հավելված 2,  ԵՊՀ ԻՄ Ուսանողական գիտական ընկերության 2022-2023 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն,
  • Հավելված 3, ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից 2022-2023 ուստարվա առկա ուսուցման շրջանավարտների բավարարվածոիթյան վերաբերյալ հարցման արդյունքների վերլուծություն,
  • Հավելված 4, Հաղորդում ԵՊՀ ԻՄ սովորողների պրակտիկայի կազմակերպման գործընթացի մասին,
  • Հավելված 5, ԵՊՀ ԻՄ Կրթական ծրագրերի ցանկ,
  • Հավելված 6, Հետազոտական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով հետազոտական թեմաների հայտերի ներբուհական մրցույթի հրավեր (2023-2024 ուստարի),
  • Հավելված 7, ԵՊՀ ԻՄ կոռուպցիոն երեվույթների դեմ պայքարի համալիր միջոցառումների ծրագիր (2023-2026թթ․),
  • Հավելված 8, ԵՊՀ ԻՄ վարչական եվ ինժեներատեխնիկական անձնակազմի ատեստավորման կարգ, 
  • Հավելված 9, ԵՊՀ ԻՄ ուսումնաօժանդակ համակազմում զբաղեցրած պաշտոնին աշխատողի համապատասխանության գնահատման (ատեստավորման) կարգ,
  • Հավելված 10, ԵՊՀ ԻՄ մագիստրատուրայի շրջանավարտների ընդհանրական կոմպետենցիաների պարտադիր կազմ:
 • Արձանագրություն թիվ 66,  
  • Հավելված 1ԵՊՀ ԻՄ պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման 2023-2026 թվականների ծրագրի իրականացման կարգ
  • Հավելված 2,  Հետազոտական աշխատանքների իրականացումից և գնահատումից ուսանողների բավարարվածության հարցման արդյունքների վերլուծության հաշվետվություն
  • Հավելված 3 ԵՊՀ ԻՄ բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը (ղեկավար ձեռնարկ) 
  • Հավելված 4,  ԵՊՀ ԻՄ մագիստրոսի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը
  • Հավելված 5,  ԵՊՀ ԻՄ ինքնուրույն աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ
  • Հավելված 6ԵՊՀ ԻՄ դասալսումների անցկացման կարգ (նոր խմբագրությամբ)
  • Հավելված 7, ԵՊՀ ԻՄ լրացուցիչ կրթական ծրագրերի և դասընթացների իրականացման կարգ։
 • Արձանագրություն թիվ 65,  
  • Հավելված 1ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի 2022-2023 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի նիստերի ժամանակացույց
  • Հավելված 2,  ԵՊՀ ԻՄ-ի 2022-2023 ուստարվա երկրորդ կիսամյակում անվանական կրթաթոշակ ստացող ուսանողների ցուցակ
  • Հավելված 3,  ԵՊՀ ԻՄ 2023/2024 ուսումնական տարվա ընունելության բակալավրի ու մագիստրոսի կրթական ծրագրի մասնագիտությունների և դրանց վարձավճարների ցանկ
  • Հավելված 4, ԵՊՀ ԻՄ աշխատողներին աշխատանքի որոշ տեսակների կատարման համար վճարվող լրավճարների հաշվարկման և վճարման կարգ  
  • Հավելված 5ԵՊՀ ԻՄ 2022-2026 թթ զարգացման ռազմավարական ծրագիր
  • Հավելված 6Նախահաշվի կատարողական
  • Հավելված 7 ԵՊՀ ԻՄ-ի հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի կազմը։

2022թ

                                                        2021թ.                                                                                            

     Ավելին ․․․ →