Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ ֆակուլտետների դեկանների և մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուների հետ քննարկում

2017թ. հունիսի 17-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ ֆակուլտետների դեկանների և մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուների հետ հանդիպում, որի նպատակն էր իրականացնել որակավորումների ազգային շրջանակին (ՈԱՇ) համապատասխան կրթական ծրագրերի վերանայման ընթացքի և ձեռք բերված արդյունքների վերաբերյալ քննարկում:

Համաձայն մասնաճյուղի՝ 2016-20թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի՝ Մասնագիտական կրթության որակի բաժինը տնօրենի խորհրդական Ա.Մակարյանի անմիջական աջակցությամբ պարբերաբար կազմակերպում է հանդիպում-քննարկումներ՝ համապատասխան խորհրդատվություններ տրամադրելու նպատակով:

Կայացավ ֆակուլտետների դեկանների և մասնագիտությունների  կրթական ծրագրերի պատասխանատուների հետ քննարկում

Հերթական հանդիպում-քննարկման ընթացքում ներկայացվեց, որ նոր ուսումնական տարում մասնաճյուղն ակնկալում է ունենալ ՀՀ բարձրագույն կրթության  որակավորումների ազգային շրջանակի (ՈԱՇ, 07.07.2016թ., N714-Ն) պահանջներին համապատասխանեցված, նրան համադրելի  բակալավրի կրթական ծրագրեր:

Կայացավ ֆակուլտետների դեկանների և մասնագիտությունների  կրթական ծրագրերի պատասխանատուների հետ քննարկում

Ընդգծվեց, որ կրթական ծրագրերի պատասխանատուներն իրենց աշխատանքային խմբերի հետ միասին ուսումնառության ակնկալվող վերջնարդյունքները ձևակերպելիս հիմք են ընդունել ՈԱՇ-ի պահանջները և կրթական ծրագրերի շահակիցների  ակնկալիքները:

Կայացավ ֆակուլտետների դեկանների և մասնագիտությունների  կրթական ծրագրերի պատասխանատուների հետ քննարկում

Ընդհանուր դրույթներով տրվեցին ՈԱՇ-ում ներկայացված մասնագիտական, տեսական գիտելիքների և գործնական հմտությունների ձևավորման, վարպետության և նորարարության մասին վկայող վերջնարդյունքների, ուսանողների կարողությունների ամրագրման հայտնի մոտեցումները, մեկնաբանվեցին  դրանց ձևակերպման հնարավորությունները:

  1. ՈԱՇ-ի պահանջներին համապատասխան գիտելիքներ, որոնք ընդգրկում են կոնկրետ մասնագիտության հիմնական հասկացությունների, գաղափարների, սկզբունքների, վերլուծական և քննադատական մեթոդների ու մոդելների իմացությունը,
  2. իրենց մասնագիտության համար կարևոր տվյալներ, ցուցանիշներ և տեղեկատվություն հավաքագրելու, խմբագրելու, վերլուծելու, մեկնաբանելու, համադրումներ կատարելու, ինքնուրույն խնդիրներ և հարցադրումներ կատարելու և լուծելու, ինք­նու­րույն մաս­նա­գի­տա­կան գոր­ծու­նեութ­յուն ծա­վա­լելու, հետազոտական աշխատանքներ կատարելու, մասնագիտական ոլորտում ժամանակակից տեղեկատվական համապատասխան համակարգեր նպատակային կիրառելու հմտություններ,
  3. մասնագիտական գրագետ, փաստարկված, հիմնավորված, տրամաբանական բանավոր և գրավոր խոսք, հաղորդակցման, թիմում աշխատելու և իր  մասնագիտական գիտելիքները կիրառելու, ինքնուրույն եզրահանգումներ կատարելու, մասնագիտական որոշումների դեպքում պատասխանատվություն ստանձնելու կարողություններ:

Ներկաների քննարկմանը դրվեցին 3 մասնագիտությունների՝ 2013թ.-ից  գործող կրթական ծրագրերում ամրագրված ուսումնառության կրթական վերջնարդյունքները:

Կայացավ ֆակուլտետների դեկանների և մասնագիտությունների  կրթական ծրագրերի պատասխանատուների հետ քննարկում

Կրթական ծրագրերի պատասխանատուների միջև ծավալվեց ակտիվ քննարկում, որի ընթացքում նրանք ներկայացրին մասնագիտության կրթական  ծրագրերի, ուսումնառության վերջնարդյունքների ձևակերպման իրենց մոտեցումները, ստացան իրենց հուզող հարցերի պատասխանները, մատնանշեցին թերությունները:

Որոշվեց հաջորդ հանդիպմանը ներկայացնել ծրագրերի կրթական վերջնարդյունքների ավարտուն ձևակերպումները:

«Համակարգչային գրաֆիկա» մասնագիտության I կուրսում «Ինֆորմատիկա» առարկայի դասավանդումը՝ հետաքրքիր մոտեցմամբ

2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակում՝ «Ինֆորմատիկա» դասընթացի շրջանակներում, ԵՊՀ ԻՄ-ի Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի «Համակարգչային գրաֆիկա» մասնագիտության I կուրսի ուսանողները ՏՏ տեխնոլոգիաների միջոցով ներկայացրին գեղեցիկի վերաբերյալ իրենց մտահղացումները:

Դասախոս Քնար Օթարյանի խոսքով՝ ուսանողների մեջ լրացուցիչ հետաքրքրություն առաջացնելու, նրանց գործնական հմտությունները զարգացնելու նպատակով «Ինֆորմատիկա» առարկայի դասավանդումը հնարավորինս համապատասխանեցվել է սովորողների նախասիրություններին և ընդունակություններին:

Յուրացնելով «Scratch» ծրագրավորման լեզուն, որը տեքստային, գրաֆիկական, ձայնային, անիմացիոն և աուդիո խմբագիր է՝ ուսանողները «Scratch»-ով ստեղծել են տարբեր նախագծեր (ինտերակտիվ, մուլտիմեդիա, շնորհանդես, աշխատանք ֆրակտալ գրաֆիկայով և այլն):

Այսպես՝ 1-ին կուրսի ուսանողուհի Կարինե Ալավերդյանը, ուսումնասիրելով Սերպինսկու եռանկյունը և այն զուգակցելով ստացած գիտելիքներին, գրել է հետաքրքիր ծրագիր: Դրա համաձայն՝ իր իսկ նկարած Արարատ լեռան ֆոնի վրա զուգահեռ ցուցադրվում են երեք շարժվող դրվագներ. երկուսը գծագրում են մասշտաբի փոքրացումով կրկնվող եռանկյուններ, իսկ գունափոխվող արևը մերթ պտտվում է, մերթ տեղափոխվում 2 գագաթների միջակայքում: Տեղադրված ժամացույցը վերահսկում է այդ ամենը:

K.Alaverdyan

Գուրգեն Դալյանն, օրինակ, ուսումնասիրելով «Scratch» համակարգի աուդիո հնարավորությունները, համակարգչային ստեղնաշարը վերածել է երեք օկտավայով նվագող դաշնամուրային ստեղնաշարի:

G-Dalyan

Բավարար ալգորիթմական մտածողություն ձեռք բերելուց հետո ուսանողները սերտել են «VBA» լեզուն Excel միջավայրի համար և գրել են կիրառական ծրագրեր:

VBA-Hashvich

Դասախոսի հանձնարարությամբ՝ ուսանողները, ուսումնասիելով Ֆիբոնաչիի թվերի հաջորդականությունը և ոսկե հատույթի մեթոդը, որոնք Լեոնարդո դա Վինչին կիրառել է իր ստեղծագործություններում, գրել են ինքնուրույն աշխատանքներ և նշյալ մեթոդներով արել նկարներ:

fibonachi

«Միշտ էլ այն կարծիքին եմ եղել, որ միևնույն առարկան տարբեր մասնագիտական լսարաններում պետք է տարբեր ձևով մատուցել: Տվյալ դեպքում հաջող փորձ է արված իրար զուգորդելու մաթեմատիկական ու գեղագիտական սկզբունքները, որից ավելի շահավետ է դարձել առարկայի դասավանդումը», – նշեց Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ, գեղագետ-գծանկարիչ Լևոն Լաճիկյանը՝ տվյալ առարկայի դասավանդման վերաբերյալ իր կարծիքն արտահայտելով:

ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտվեց 2016-2017 ուստարվա առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորումը

2017թ. մայիսի 19-30-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ 2016-2017 ուստարվա առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորումը` ինը մասնագիտությունների ամփոփիչ ատեստավորման քննություններն ու ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

2017թ. մայիսի 19-ին տեղի ունեցավ «Պատմություն»  մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում էր «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի հասարակագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր, պատմ. գիտ. դոկտոր Համլետ Մարտիկի Գևորգյանը:

Մասնաճյուղում ընթանում է 2016-2017 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորումը

Քննությանը մասնակցում էր 18 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացավ 8-ը, «լավ»` 8-ը, «բավարար»` 2-ը:

Մայիսի 20-ին կայացավ ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

10 ուսանող ստացավ «գերազանց», 6-ը` «լավ», 2-ը` «բավարար»:

«Պատմություն»  մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը լավ գնահատեց մասնագիտական գիտելիքների իմացության և կիրառման, իրենց մասնագիտության շրջանակներում ինքնուրույն դատողություններ անելու, ազատ հաղորդակցվելու շրջանավարտների կարողությունները, ինքնակրթության հմտությունների դրսևորման մակարդակը:

Շրջանավարտների ձեռք բերած ուսումնառության ընդհանրական արդյունքների բարելավման ուղղությամբ  առաջարկվեց մասնագիտական կարողությունները զարգացնելու համար առավել խորությամբ ուսումնասիրել սկզբնաղբյուրները:

Ավարտական աշխատանքների հետագա բարելավման հետ կապված՝ շեշտը դրվեց ուսանողների ինքնուրույնության զարգացման վրա,  առաջարկվեց ընտրել այնպիսի թեմաներ, որոնք դեռևս պատշաճ մակարդակով ուսումնասիրված չեն:

 Մայիսի 19-ին կայացավ «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում էր Շիրակի «Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի պրոռեկտոր, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Սպարտակ Սերյոժայի Սողոյանը:

Մասնաճյուղում ընթանում է 2016-2017 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորումը

Քննությանը մասնակցում էր 19 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացավ 4-ը, «լավ»` 11-ը, «բավարար»` 4-ը:

Մայիսի 20-ին տեղի ունեցավ ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

7 ուսանող ստացավ «գերազանց», 12-ը` «լավ»:

«Մանկավարժություն և հոգեբանություն»  մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը  լավ  գնահատեց մասնագիտական գիտելիքների իմացության, իրենց մասնագիտության շրջանակներում ինքնուրույն դատողություններ անելու, հաղորդակցվելու շրջանավարտների կարողությունները, բավարար գնահատեց ձեռք բերած գիտելիքների և պատկերացումների կիրառման կարողությունների, ինքնակրթության հմտությունների դրսևորման մակարդակը:

Շրջանավարտների ձեռք բերած ուսումնառության ընդհանրական արդյունքների հետագա բարելավման ուղղությամբ առաջարկվեց մեծ ուշադրություն դարձնել  գործնական հետազոտությունների արդյունքների մշակմանը:

Ավարտական աշխատանքների թեմաների ընտրության վերաբերյալ դարձյալ առաջարկվեց ընտրել տարածաշրջանային հիմնախնդիրների բացահայտմանն ու լուծմանն ուղղված  թեմաներ:

Մայիսի 20-ին տեղի ունեցավ «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում է Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի ֆրանսերեն լեզվի ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Մելանյա Սմբատի Ղազարյանը:

Մասնաճյուղում ընթանում է 2016-2017 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորումը

Քննությանը մասնակցում էր 10 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացավ 4-ը, «լավ»` 4-ը, «բավարար»՝ 2-ը:

Մայիսի 21-ին կայացավ ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

5 ուսանող ստացավ «գերազանց», 5-ը` «լավ»:

«Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն»  մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը  բարձր  գնահատեց   շրջանավարտների մասնագիտական գիտելիքների իմացության և կիրառման կարողությունների մակարդակը, իրենց մասնագիտության շրջանակներում ինքնուրույն դատողություններ անելու, ազատ հաղորդակցվելու, ինքնակրթության հմտությունների դրսևորման մակարդակը: Ընդգծվեց, որ, ի տարբերություն գործնական ֆրանսերենի, տեսական առարկաների ներկայացումը երբեմն կաղում էր:

Ավարտական աշխատանքների իրականացման հետագա բարելավման ուղղությամբ առաջարկվեց, ցածր կուրսերից սկսած, ուսանողներին ներկայացնել հետազոտական աշխատանք գրելու հիմնական սկզբունքներն ու պահանջները, հետևողական լինել նախապաշտպանությունների նկատմամբ:

Մայիսի 20-ին տեղի ունեցավ «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա»  մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում է Ռուս-հայկական (սլավոնական) համալսարանի ՏՏ դեպարտամենտի ծառայության պետ,  ֆիզմաթ. գի­տ. թեկնածու, դոցենտ Հարություն Վոլոդյայի Գասպարյանը:

Մասնաճյուղում ընթանում է 2016-2017 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորումը

Քննությանը մասնակցում էր 21 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացավ 9-ը, «լավ»` 4-ը, «բավարար»` 8-ը:

Մայիսի 21-ին կայացավ ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

9 ուսանող ստացավ «գերազանց», 8-ը` «լավ», 4-ը` «բավարար»:

«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կարծիքը տվյալ մասնագիտությամբ շրջանավարտների ընդհանուր պատրաստվածության մակարդակի վերաբերյալ  մանրամասն տե՛ս հանձնաժողովի նախագահի հետ հարցազրույցում:

Մայիսի 20-ին կայացավ «Սերվիս»  մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում է ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության զարգացման քաղաքականության վարչության պետ Մեխակ Վեմիրի Ապրեսյանը:

ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտվեց 2016-2017 ուստարվա առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորումը

 

Քննությանը մասնակցում էր 14 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացավ 7-ը, «լավ»` 6-ը, «բավարար»` 1-ը:

Մայիսի 27-ին տեղի ունեցավ ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

9 ուսանող ստացավ «գերազանց», 4-ը՝ «լավ», 1-ը` «բավարար»:

«Սերվիս»  մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահի արտահայտած կարծիքի համաձայն՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը բավարարում է «Սերվիս բակալավր» պատրաստելու պահանջներին և ոլորտում պահանջարկին համապատասխանող կադրեր պատրաստելու զգալի ներուժ ունի:

Ամփոփիչ քննության և ավարտական աշխատանքների պաշտպանության հետագա բարելավման ուղղությամբ առաջարկվեց քննարկել այդ գործընթացում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առավել արդյունավետ կիրառման և ինովացիոն մոտեցումների ներդրման հնարավորությունը, կատարելագործել հարցաշարերը՝ հաշվի առնելով ոլորտը կարգավորող օրենսդրության մեջ նախատեսվող փոփոխությունները, աշխատանքներում պահպանել ու զարգացնել վերլուծական և պրակտիկ մոտեցումները, առավել ուշադրություն դարձնել դրանց կիրառական կողմին:

Մայիսի 21-ին տեղի ունեցավ «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության  ամփոփիչ  քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում է ՀՀ Կառավարությանն առընթեր ՊԵԿ-ի ֆինանսահաշվային վարչության պետ, գլխավոր հաշվապահ Հովիկ  Գուրգենի Հովհաննիսյանը:

ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտվեց 2016-2017 ուստարվա առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորումը

Քննությանը մասնակցում էր 21 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացավ 3-ը, «լավ»` 13-ը, «բավարար»` 5-ը:

Մայիսի 28-ին կայացավ ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

8 ուսանող ստացավ «գերազանց», 11-ը` «լավ», 2-ը` «բավարար»:

«Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը լավ գնահատեց  շրջանավարտների մասնագիտական գիտելիքների իմացության մակարդակը,  բավարար համարեց ինքնուրույն մտածելու և արտահայտվելու կարողությունները:

 Շրջանավարտների ձեռք բերած ուսումնառության ընդհանրական արդյունքների հետագա բարելավման ուղղությամբ առաջարկվեց բարձրացնել ուսանողների տնտեսագիտական գիտելիքների մակարդակը՝ առավելագույնս նրանց հանձնարարելով տարբեր դասագրքեր և ժամանակակից տնտեսագիտական հոդվածներ ու վերլուծություններ, զարգացնել ուսանողների գործնական հմտություններն ու կարողությունները՝ ՀՀ տնտեսության տարբեր ճյուղերի համար ինքնուրույն վերլուծություններ կատարելու համար:  

Մայիսի 22-ին տեղի ունեցավ «Կիրառական արվեստ»  մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում է ՀՀ նկարիչների միության նախագահի տեղակալ-քարտուղար, պրոֆեսոր Խաչատուր Սուրենի Ազիզյանը:

ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ուսանողների  ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը Ենոքավանում

Քննությանը մասնակցում էր 15 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացավ 2-ը, «լավ»` 8-ը, «բավարար»` 5-ը:

Մայիսի 25-ին կայացավ ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: Աշխատանքներն աչքի էին ընկնում թեմատիկ, ոճական, ժանրային բազմազանությամբ և մեծ մասամբ արժանացան հանձնաժողովի նախագահի ու անդամների դրվատանքին: 8 ուսանող ստացավ «գերազանց», 7-ը` «լավ»:

«Կիրառական արվեստ» մասնագիտության ուսանողների ավարտական աշխատանքների պաշտպանության մասին մանրամասն տե՛ս հետևյալ հղումով:

Մայիսի 26-ին տեղի ունեցավ «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում է Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի անգլերեն լեզվի բառագիտության և ոճաբանության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Լիլիթ Ասատուրի Բադալյանը:

ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտվեց 2016-2017 ուստարվա առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորումը

Քննությանը մասնակցում էր 29 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացավ 9-ը, «լավ»` 16-ը, «բավարար»` 4-ը:

Մայիսի 27-ին կայացավ ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

12 ուսանող ստացավ «գերազանց», 15-ը` «լավ», 2-ը` «բավարար»:

«Անգլերեն լեզու և գրականություն»  մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր գնահատեց մասնագիտական գիտելիքների իմացության և կիրառման կարողությունները, իրենց մասնագիտության շրջանակներում ինքնուրույն դատողություններ անելու, ազատ հաղորդակցվելու շրջանավարտների կարողությունների և ինքնակրթության հմտությունների դրսևորման մակարդակը:

Շրջանավարտների ձեռք բերած ուսումնառության ընդհանրական արդյունքների հետագա բարելավման ուղղությամբ առաջարկվեց պրակտիկայի համար տրամադրել ավելի լայն հնարավորություններ:

Ավարտական աշխատանքների իրականացման և դրանց ներկայացման մակարդակը ևս բարձր գնահատվեց: Հետագա բարելավման ուղղությամբ առաջարկվեց աշխատանքներում պահպանել տեսական և գործնական մասերի հավասարակշռությունը, որպեսզի հնարավորություն տրվի լիարժեք գնահատելու ուսանողների վերլուծական հմտությունները:

Մայիսի 29-ին տեղի ունեցավ «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության  ամփոփիչ  քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դոցենտ, բան. գիտ. թեկնածու Լավրենտի Աշոտի Միրզոյանը:

ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտվեց 2016-2017 ուստարվա առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորումը

Քննությանը մասնակցում էր 18 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացավ 1-ը, «լավ»` 12-ը, «բավարար»` 5-ը:

Մայիսի 30-ին կայացավ ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

3 ուսանող ստացավ «գերազանց», 15-ը` «լավ»:

«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը  բավարար  գնահատեց   շրջանավարտների մասնագիտական գիտելիքների իմացության մակարդակը, իրենց մասնագիտության շրջանակներում ինքնուրույն դատողություններ անելու և հաղորդակցվելու նրանց կարողությունները, ինքնակրթության հմտությունների դրսևորման մակարդակը, բարձր գնահատեց նրանց ձեռք բերած գիտելիքների կիրառման կարողությունները:

Ավարտական աշխատանքների վերաբերյալ հանձնաժողովի կարծիքը բարձր էր հատկապես որակավորմանը թեմայի համապատասխանության, մասնագիտական գրականությունից օգտվելու և համադրելու կարողությունների տեսանկյուններից: 

Աշխատանքների հետագա բարելավման ուղղությամբ առաջարկվեց, որ թեմաները լինեն ժամանակակից, աշխատանքները զերծ լինեն գրքայնությունից ու արտագրություններից, ընդգծվի շրջանավարտի ինքնուրույնությունը:

 

Մեր ուսանողն ընտրվել է որպես Հայաստանի Եվրոպական երիտասարդական պառլամենտի լավագույն պատվիրակ

ԵՊՀ ԻՄ-ի Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Օտար լեզու և գրականություն» մասնագիտության առաջին կուրսի ուսանող Մհեր Մկրտումյանը մասնակցել է  Հայաստանի Եվրոպական երիտասարդական պառլամենտի և ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ համագործակցությամբ՝ «Իմ ֆինանսների ամիսը» նախագծի շրջանակներում կազմակերպված “FIND 2017” (Ֆինանսական նորարարություն ազգային զարգացման համար) համահայկական ուսանողական ֆորումին, որը գլխավորապես կենտրոնացած էր ֆինանսական կրթման վրա։

Մեր ուսանողն ընտրվել է որպես Հայաստանի Եվրոպական երիտասարդական պառլամենտի լավագույն պատվիրակ

Ֆորումը համախմբել էր 120 ուսանողների՝ Երևանից և ՀՀ մարզերի բուհերից։ Ուսանողները 5 օրվա ընթացքում (2017 թվականի մայիսի 20-ից 24-ը)  քննարկել են մի շարք ֆինանսական հարցեր, կազմել բանաձևեր և ներկայացրել ֆորումի նախագահությանը։

Ըստ այդմ՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանող Մհեր Մկրտումյանն ընտրվել է լավագույն պատվիրակներից մեկը, և ևս 5 պատվիրակների հետ ներկայացնելու է Հայաստանը սույն թվականի նոյեմբերի 11-ից 19-ը Վրաստանում կայանալիք Եվրոպական երիտասարդական պառլամենտի 86-րդ միջազգային ֆորումում։

Մեր ուսանողն ընտրվել է որպես Հայաստանի Եվրոպական երիտասարդական պառլամենտի լավագույն պատվիրակ

 

 

 

Մասնաճյուղում կայացան կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններ

2017թ. մայիսի 27-ից հունիսի 3-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացան կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններ:

Մասնաճյուղում կայացան կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններ

Մայիսի 27-ին և 29-ին տեղի ունեցան Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության 2-րդ  և 3-րդ կուրսերի ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունները:

Հունիսի 2-ին կայացավ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա և  կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունը:

Մասնաճյուղում կայացան կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններ

Հունիսի 3-ին տեղի ունեցան Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության 2-րդ և 3-րդ, «Սերվիս» մասնագիտության 2-րդ և 3-րդ կուրսերի ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունները:

Մասնաճյուղում կայացան կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններ

Հունիսի 2-3-ին կայացան Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունները:

Հունիսի 2-ին տեղի ունեցան «Պատմություն», «Մանկավարժություն և հոգեբանություն», «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությունների 3-րդ կուրսերի ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունները:

Մասնաճյուղում կայացան կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններ

Հունիսի 3-ին կայացան «Պատմություն», «Հոգեբանություն» 2-րդ, «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 3-րդ կուրսերի ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունները:

Մասնաճյուղում կայացան կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններ

Բոլոր ֆակուլտետներում կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունները կազմակերպված էին պատշաճ մակարդակով: Հանձնաժողովների անդամների և մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուների խոսքով՝  աշխատանքները համապատասխանում էին կուրսային աշխատանքներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներին (թեմայի արդիականություն, բովանդակության և թեմայի համապատասխանություն, նպատակի և խնդիրների ներկայացում ու հիմնավորում, «հարցի պատմություն» և այլն), կատարված էին բարեխղճորեն, դրանցում նկատվում էր նաև ղեկավարների նվիրված և հետևողական աշխատանքը:

Մասնաճյուղում կայացան կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններ

Պաշտպանությունների ժամանակ աշխատանքների ներկայացման ընդհանուր մակարդակը բարձր էր, ուսանողների մեծամասնությունն ուներ սահուն ու տրամաբանված բանավոր խոսք:

Մասնաճյուղում կայացան կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններ

Աշխատանքները ներկայացվում էին շնորհանդեսների ուղեկցությամբ, տեսական մտքերը հաստատվում գործնական համապատասխան հիմնավորումներով, բնագրային մեջբերումներով:

Մասնաճյուղում կայացան կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններ