Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղում կայացավ «Օտար լեզվի ուսումնառության ընթացքում կիրառվող ստուգման ինովացիոն տեխնոլոգիաները» թեմայով դաս-քննարկումը

2017թ. մայիսի 11-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Դասավանդման առաջավոր փորձի փոխանցման և երիտասարդ դասախոսների աջակցման կենտրոնի կազմակերպած՝ «Օտար լեզվի ուսումնառության ընթացքում կիրառվող ստուգման ինովացիոն տեխնոլոգիաները» թեմայով դաս-քննարկումը, որը վարեց Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ Ա.Մարդանյանը:

Մասնաճյուղում կայացավ «Օտար լեզվի ուսումնառության ընթացքում կիրառվող ստուգման ինովացիոն տեխնոլոգիաները» թեմայով դաս-քննարկումը

Դասի ընթացքում տիկին Մարդանյանը ներկայացրեց վերջին ժամանակաշրջանում կրթության ոլորտում կատարվող արմատական փոփոխությունները՝ ընդգծելով, որ կրթության որակի ստուգման տեխնոլոգիաների վերանայման հարցն առաջադրում է նոր բարեփոխումներ, որոնց գերակա նպատակը կրթական դաշտի ձևավորումն է:

«Հայտնի է, որ ուսանողները քննություններին ակտիվ նախապատրաստվում են քննաշրջանից մի քանի օր առաջ, հետևաբար քննական գնահատականը չի կարող լինել հնարավորինս օբյեկտիվ: Այս պայմաններում, – նշեց Ա.Մարդանյանը, –  անհրաժեշտություն է առաջանում պարբերաբար իրականացնել ընթացիկ ստուգումներ, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել ուսանող-դասախոս հետադարձ կապը` արդյունքում կատարելագործելով կրթության որակն ու մնացորդային գիտելիքների կուտակումը»:

Մասնաճյուղում կայացավ «Օտար լեզվի ուսումնառության ընթացքում կիրառվող ստուգման ինովացիոն տեխնոլոգիաները» թեմայով դաս-քննարկումը

Ստուգման ինովացիոն արդյունավետ մեթոդներից տիկին Մարդանյանը մանրամասն անդրադարձավ քեյս սթադի մեթոդին, որն առաջին անգամ կիրառվել է Հարվարդի համալսարանում 1924 թ., և մինչև օրս Հարվարդը համարվում է քեյս-արտադրության առաջատարը ամբողջ աշխարհում: Նրա դասախոսները գրում են տարեկան 600 բարձրորակ քեյսեր:

Այս մեթոդի առանձահատկությունն է իրական կյանքից վերցրած փաստերի հիման վրա խնդրահարույց իրավիճակի ստեղծումը: Ստեղծվելով իբրև տնտեսական առարկաների ուսումնասիրության մեթոդ՝ այն ներկայումս լայն կիրառություն ունի բժշկության, իրավագիտության, օտար լեզուների և այլ գիտությունների ուսումնասիրման գործընթացում: Այս մեթոդի շնորհիվ ուսանողները հնարավորություն ունեն դրսևորել և կատարելագործել իրենց վերլուծական և գնահատող հմտությունները, սովորել կատարել թիմային աշխատանք և գտնել առաջադրված խնդիրների՝ հնարավորինս ռացիոնալ լուծումներ:

Մասնաճյուղում կայացավ «Օտար լեզվի ուսումնառության ընթացքում կիրառվող ստուգման ինովացիոն տեխնոլոգիաները» թեմայով դաս-քննարկումը

Քեյսերն օգտագործվում են ոչ միայն ուսուցման հաջորդական փուլերի ընթացքում, այլև ուսուցման արդյունքների գնահատման դեպքում:

Հատկանշվեց, որ ստուգումը և գնահատումը հատկապես խմբակային աշխատանքների ընթացքում խնդրահարույց գործընթաց է: Փորձառու դասախոսի կողմից մշակվում է գնահատման աղյուսակ, որտեղ հորիզականով ներկայացվում է  խմբի ցուցակը, իսկ ուղղահայացով` այն ցուցանիշները, որոնցով անցկացվում են գնահատականները` ակտիվություն, ցուցադրում, կառուցողական մտածողություն, ինքնատիպ գաղափարներ: Այսպիսի մոտեցումը թույլ է տալիս առավելագույնս կիրառել գնահատման արդյունավետ տեխնոլոգիաներ:

Դասի վերջում ծավալվեց հետաքրքիր քննարկում. մասնակիցները տիկին Մարդանյանին ուղղեցին հարցեր, արտահայտեցին իրենց տեսակետները:

Մասնաճյուղում կայացավ «Օտար լեզվի ուսումնառության ընթացքում կիրառվող ստուգման ինովացիոն տեխնոլոգիաները» թեմայով դաս-քննարկումը

 

 

Կայացավ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողների հետ տնօրենի հանդիպումը

 2017թ. մայիսի 11-ին ԵՊՀ ԻՄ-ում տեղի ունեցավ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողների հետ տնօրենի հանդիպումը, որին ներկա էին նաև ֆակուլտետի դեկանը, մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուները, տնօրենի օգնականը, Ուսանողական խորհրդի նախագահը, հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի պատասխանատուն:

Կայացավ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի  ուսանողների հետ տնօրենի հանդիպումը

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին ուսումնական գործընթացին,  ուսանողների առաջադիմությանն ու կարգապահությանը, նրանց վարքագծի կանոններին վերաբերող տարբեր հարցեր:

Մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը ֆակուլտետի ուսանողությանը հորդորեց ակտիվորեն ներգրավվել տարբեր մրցույթներում, գիտաժողովներում ու ծրագրերում, ապրել լիարժեք ուսանողական կյանքով, դասերից բացի՝ մեծ ուշադրություն դարձնել լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքներին, ինքնուրույն աշխատանքներին, ինքնազարգացմանը:

Կայացավ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի  ուսանողների հետ տնօրենի հանդիպումը

 

Տնօրենի կողմից ներկայացվեցին 2017թ. կրթական ծրագրերում կատարվելիք փոփոխությունները, որոնք վերաբերում էին ուսումնական գործընթացի, ստուգարքների ու քննությունների (ընթացիկ, եզրափակիչ գնահատմամբ, առանց եզրափակիչ գնահատման, առանց ընթացիկների՝ եզրափակիչ գնահատմամբ) առավել արդյունավետ կազմակերպմանը, գնահատման համակարգին և այլն:

Կայացավ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի  ուսանողների հետ տնօրենի հանդիպումը

Ուսանողները տնօրենին ուղղեցին իրենց հետաքրքրող հարցերը և հանդես եկան առաջարկություններով:

Կայացավ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի  ուսանողների հետ տնօրենի հանդիպումը

Կայացավ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողների հետ տնօրենի հանդիպումը

 2017թ. մայիսի 10-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողների հետ տնօրենի հանդիպումը, որին ներկա էին և ֆակուլտետի դեկանը, «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության կրթական ծրագրի պատասխանատուն, ՈՒԽ-ի նախագահը, տնօրենի օգնականը, հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի պատասխանատուն:

Կայացավ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի  ուսանողների հետ տնօրենի հանդիպումը

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին ուսումնական գործընթացի շարունակական բարելավմանը, ուսանողների առաջադիմությանն ու կարգապահությանը, նրանց հետաքրքրություններին ու հուզող խնդիրներին  վերաբերող տարաբնույթ հարցեր:

Ուսանողները մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանից ստացան իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները, կատարեցին ուսումնական գործընթացին վերաբերող որոշ առաջարկություններ:

Պարոն Առաքելյանը ուսանողներին ընդհանուր կերպով տեղեկացրեց 2017թ. կրթական ծրագրերում կատարվելիք փոփոխությունների մասին, որոնք միտված են դասավանդման և ուսումնառության գործընթացի առավել արդյունավետ կազմակերպմանը, նրանց կոչ արեց լինել ավելի ակտիվ, նպատակասլաց, աշխատասեր ու կարգապահ:

Կայացավ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի  ուսանողների հետ տնօրենի հանդիպումը

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան Ն.Խուդավերդյանը շնորհակալություն հայտնեց կազմակերպված հանդիպման համար, համոզմունք արտահայտեց, որ ֆակուլտետի ուսանողները ոչ միայն ուսումնառության ընթացքում, այլև հետագայում էլ բարձր կպահեն բուհի պատիվը, կարդարացնեն իրենց ծնողների սպասելիքները, կլինեն հասարակությանը պիտանի մարդիկ:

Հաղթանակի և խաղաղության 72-րդ տարեդարձին

2017թ. մայիսի 9-ին` Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 72-րդ տարեդարձին, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ այցելեցին Հայրենական մեծ պատերազմի հուշահամալիր:

Հաղթանակի և խաղաղության 72-րդ տարեդարձին

Իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու էին եկել Իջևանի քաղաքային իշխանությունների ու տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, Իջևանի զորամասի զինվորներ, դպրոցականներ, քաղաքացիներ:

Հաղթանակի և խաղաղության 72-րդ տարեդարձին

Քաղաքացիներն ու համալսարանականները զինվորական երաժշտախմբի ուղեկցությամբ շարժվեցին հուշահամալիր, ծաղիկներ դրեցին հուշարձանին, 1 րոպե լռությամբ հարգեցին Հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հիշատակը:

Հաղթանակի և խաղաղության 72-րդ տարեդարձին

Հուշահամալիրի մոտ երաժշտախումբը հնչեցրեց ՀՀ պետական օրհներգը և տոնական երաժշտություն:

Հաղթանակի և խաղաղության 72-րդ տարեդարձին

Երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ տարբեր ճակատներում կռվել են հայկական 6 և գլխավորապես հայերից կազմված 7 դիվիզիաներ:

Այդ պատերազմում հայ ժողովուրդը տվել է 4 մարշալ՝ Հովհաննես Բաղրամյան, Համազասպ Բաբաջանյան, Սերգեյ Խուդյակով, Սերգեյ Ագանով և 1 ծովակալ՝ Հովհաննես Իսակով:

Մոտ 70 հայ գեներալներ ղեկավարել են դիվիզիաներ և ավելի մեծ միավորումներ: Ավելի քան 100 հայեր ԽՍՀՄ հերոսի կոչում են ստացել, նրանցից երկուսը` Հովհաննես Բաղրամյանը և Նելսոն Ստեփանյանը` կրկնակի հերոսի կոչում:

Հաղթանակի և խաղաղության 72-րդ տարեդարձին

Հայ ժողովուրդը մայիսի 9-ին ևս մեկ հաղթանակ է տարել. 23 տարի առաջ` այդ օրը, ավարտվել է Շուշիի ազատագրման գործողությունը: Շուշիի ազատագրումն սկսվել է 1992թ. մայիսի 8-ին:

Արդեն մայիսի 9-ի առավոտյան ժամը 04:00-ին հակառակորդի բոլոր կազմավորումները լքել էին Շուշին: Հայության համար Շուշիի ազատագրումը պատմական խոշոր իրադարձություն է, մեր հաղթանակների լուսապսակը:  

1988թ. Արցախյան շարժումը հայ ժողովրդի միասնական կամքի դրսևորումն էր, երբ 70 երկար տարիներ ադրբեջանական կապանքներում հեծող Արցախը ազատություն էր տենչում: Շուշի բերդաքաղաքի ազատագրումն Արցախյան պայքարում բեկումնային էր. մի իրադարձություն, որի մասին բազմիցս խոսվել ու դեռ շատ երկար կխոսվի՝ որպես հայոց պատմության փառավոր մի էջ՝ կտակված սերունդներին, հավերժությանը: Շուշիի ազատագրումը գերնպատակ էր, հանուն որի միավորվել էր զինված հայությունը:

Հաղթանակի և խաղաղության 72-րդ տարեդարձին

1992թ. արցախյան քաղաքական հակամարտությունը արդեն վերածվել էր զինված ընդհարումների: ԽԱՀՄ-ի փլուզումից հետո իրավիճակը թեժ էր, իսկ անկախություն հռչակած Լեռնային Ղարաբաղին Ադրբեջանը հրետանու ուժով փորձում էր ճնշել: Շուշին թշնամու համար վերածվել էր հենակետի, որտեղից նա կրակի տարափի տակ էր առնում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը: Ելքը մեկն էր՝ Շուշին պետք է ազատագրվի, պետք էր դիմել հակահարձակման: Կարագյավ գյուղից մինչև Քիրս՝ մոտ 40 կիլոմետր ձգվող ռազմաճակատի գծով նախատեսվում էր հարձակման 4 ուղղություն:

Առաջինը Հյուսիսային ուղղությունն էր, հրամանատար՝ Վալերի Չիթչյան, երկրորդը՝ Շուշի՝ Արկադի Կարապետյանի հրամանատարությամբ, երրորդը Սամվել Բաբայանի հրամանատարությամբ Հարավային ուղղությունն էր, իսկ չորրորդը Ջանհասան-Քյոսալարինը՝ հրամանատար Սեյրան Օհանյան: Ռազմական գործողությունների ղեկավար էր նշանակվել ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար Արկադի Տեր-Թադեւոսյանը (Կոմանդոսը), ով դեռևս մայիսի 4-ին էր ստորագրել հարձակման հրամանը, սակայն հարձակումը հետաձգվելէր ինչ-ինչ պատճառներով: Շուշիի ազատագրման ծրագիրը կրում էր «Հարսանիք լեռներում» ծածկանունը, որը սկսվեց մայիսի 8-ին: Հայ զինվորները մայիսի 9-իի լուսաբացին հաղթանակած մտան Շուշի բերդաքաղաք և թշնամու ձեռքերով ավերված սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու գմբեթին կարոտով ու հպարտությամբ շողաց Հայոց եռագույնը:

Ռազմական գործողությունը բացառիկ էր ու հաջողված, նրա հաղթապսակը բարձրացրեց հայ զինվորի մարտական ոգին ու մղեց նրան նորանոր հաղթանակների՝ վախ ու խուճապ առաջացնելու հակառակորդի շարքերում…

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստում

2017թ. մայիսի 5-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ` ֆակուլտետի դեկան, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Ա. Ներսիսյանի նախագահությամբ:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստում

 

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

  1. Առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքների ամփոփում:

(Զեկուցող՝ Ա. Ներսիսյան)

  1. Նախապաշտպանությունների արդյունքների ամփոփում:

(Զեկուցող՝ Վ. Ավագյան)

  1. Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ. Վահան Արշակի Աղաբաբյանի` դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար սահմանված գործընթացին մասնակցելուն երաշխավորելու հարցը:

(Զեկուցող՝ Վ. Ավագյան)

  1. Ընթացիկ հարցեր:

Առաջին հարցի կապակցությամբ Ա.Ներսիսյանը ներկայացրեց 2016-17 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների  և ընթացիկ ստուգումների արդյունքները: Մասնավորապես նշվեց, որ քննաշրջանը կազմակերպված էր պատշաճ կերպով, քննություններն ու ստուգումներն իրականացվել են ժամանակացույցի համաձայն: Շեշտվեց, որ ֆակուլտետի դասախոսները նկատելիորեն կատարելագործել են թեստերը: Ուսանողների կողմից հարցաշարերի հետ կապված խնդիրները լուծվել են ժամանակին, և տարաձայնություններ չեն եղել:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստում

Զեկուցողը ներկայացրեց ֆակուլտետում երկրորդ կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների  և ընթացիկ ստուգումների արդյունքում արձանագրված ակադեմիական պատկերը.

«Պատմություն» մասնագիտության I-IV կուրսերում ընթացիկ քննություններից միջին գնահատականը կազմել է համապատասխանաբար 2.45 վճարովի  և  3.29 անվճար համակարգում, իսկ ընթացիկ ստուգումներից վճարովի համակարգում կազմել է 6.44, իսկ անվճարում` 7.82 միավոր:

«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության I-IV կուրսերում ընթացիկ քննություններից և ստուգումներից միջին գնահատականը կազմել է համապատասխանաբար 2.16 վճարովի  և  2.88 անվճար համակարգում, իսկ ընթացիկ ստուգումներից վճարովի համակարգում կազմել է 6.13, իսկ անվճարում` 7.71 միավոր:

«Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» 1-ին կուրսում ընթացիկ քննություններից և ստուգումներից միջին գնահատականը կազմել է համապատասխանաբար 2.50 վճարովի  և  3.25 անվճար համակարգում, իսկ ընթացիկ ստուգումներից վճարովի համակարգում կազմել է 6.41, իսկ անվճարում` 8.50 միավոր:

«Հոգեբանություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսում ընթացիկ քննություններից և ստուգումներից միջին գնահատականը կազմել է համապատասխանաբար 2.48 և 6.21 միավոր:

«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության 3-րդ և 4-րդ կուրսերում ընթացիկ քննություններից և ստուգումներից միջին գնահատականը կազմել է համապատասխանաբար 2.94 վճարովի  և  3.70 անվճար համակարգում, իսկ ընթացիկ ստուգումներից վճարովի համակարգում կազմել է 7.86, իսկ անվճարում` 8.94 միավոր:

«Օտար լեզու և գրականություն» մասնագիտության 1-ին կուրսում ընթացիկ քննություններից միջին գնահատականը կազմել է համապատասխանաբար 2.17 միավոր վճարովի  և  3.04 անվճար համակարգում:

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կուրսերում ընթացիկ քննություններից և ստուգումներից միջին գնահատականը կազմել է համապատասխանաբար 2.57 վճարովի  և  3.61 անվճար համակարգում, իսկ ընթացիկ ստուգումներից վճարովի համակարգում կազմել է 6.24, իսկ անվճարում` 8.88 միավոր:

«Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կուրսերում ընթացիկ քննություններից և ստուգումներից միջին գնահատականը կազմել է համապատասխանաբար 2.17 վճարովի  և  3.31 անվճար համակարգում, իսկ ընթացիկ ստուգումներից վճարովի համակարգում կազմել է 6.15, իսկ անվճարում` 8.23 միավոր:

2016-2017 ուստարվա առաջին քննաշրջանի արդյունքների համաձայն` ֆակուլտետի   միջին գնահատականը  կազմել է համապատասխանաբար 2.43 վճարովի  և  3.26 անվճար համակարգում, իսկ ընթացիկ ստուգումներից վճարովի համակարգում կազմել է 6.41, իսկ անվճարում` 8.12 միավոր:

Որոշվեց 2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների և ընթացիկ ստուգումների արդյունքները համարել բավարար:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստում

 Երկրորդ հարցի վերաբերյալ զեկուցողը ներկայացրեց ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքը և նախապաշտպանությունների արդյունքները: Մասնավորապես նշվեց, որ ինչ-ինչ բացառություններով ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքը բավարար է: Անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել այն ուսանողներին, ովքեր դեռևս բավարար աշխատանք չեն կատարել, հանդիպել նրանց գիտական ղեկավարների հետ, հարկ եղած դեպքում այդ գործում ներգրավել ամբիոնի այլ դասախոսների:

Որոշվեց 2016-17 ուստարվա ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանությունը համարել  բավարար:

Երրորդ հարցի վերաբերյալ Վ.Ավագյանը ներկայացրեց Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ. Վահան Արշակի Աղաբաբյանի` դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար սահմանված գործընթացին մասնակցելուն երաշխավորելու հարցը: Վ. Ավագյանը հայտնեց, որ հայցողի գիտամանկավարժական գործունեության տվյալները լիովին համապատասխանում են ՀՀ կառավարության 2001թ. հուլիսի 9-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ շնորհելու մասին» բաժնի «Բ» ենթակետի, ինչպես նաև այդ հարցում նորմատիվային այլ փաստաթղթերի պահանջներին: Նա երաշխավորվում է մասնակցելու դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար սահմանված գործընթացին: Ամբիոնը դիմում է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդին` հաստատելու ամբիոնի նիստի որոշումը: Վ.Ավագյանը ծանոթացրեց հայցողի անձնական գործի նյութերին` նշելով հետևյալը.  «ԵՊՀ  Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ. Վահան Արշակի Աղաբաբյանը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում վեց տարի անընդմեջ իրականացնում է մասնագիտությանը համապատասխան գիտամանկավարժական գործունեություն: Նա մեծ հաջողությամբ դասավանդում է մասնաճյուղում:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստում

Վահան Արշակի Աղաբաբյանը թեկնածուական ատենախոսությունը պաշտպանել է 2013թ.: Վերջին տարիներին նա հրատարակել է 1 մենագրություն, 1 ուսումնամեթոդական աշխատանք, 1 մեթոդական ձեռնարկ և 14 գիտական հոդված:

Նա արհեստավարժ դասախոս է, ունի գիտամանկավարժական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների մեծ փորձ, հմուտ և գործիմաց է, կարողանում է հետաքրքրություն առաջացնել դասավանդվող նյութի նկատմամբ: Վահան Արշակի Աղաբաբյանի` դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցումների վերջին հինգ տարիների միջին արդյունքը կազմում է 4,77 բալ:

Այդ ամենից ելնելով` Վ.Ավագյանը նշեց, որ բ.գ.թ., ասիստենտ Վ.Աղաբաբյանը լիովին արժանի է դոցենտի գիտական կոչման ու առաջարկեց հաստատել Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի նիստի որոշումը և նրան երաշխավորել մասնակցելու դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար սահմանված գործընթացին:

Որոշվեց.

ա/ Հաստատել Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի նիստի որոշումը և ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ. Վահան Արշակի Աղաբաբյանին երաշխավորել մասնակցելու դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար սահմանված գործընթացին:

բ/ Դիմել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդին` միջնորդել ԵՊՀ գիտխորհրդի առջև` բ.գ.թ. Վահան Արշակի Աղաբաբյանին  շնորհելու դոցենտի գիտական կոչում: