Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտխորհրդի ընդլայնված նիստը

 2018թ. հուլիսի 3-ին տեղի ունեցավ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտխորհրդի ընդլայնված նիստը, որը նախագահում էր ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ   Վ.Ավագյանը:

5

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

 1. 2018թ. ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքների ամփոփում:
 2. 2017-2018 ուստարվա  երկրորդ  կիսամյակի  քննաշրջանի  արդյունքների  քննարկում և ամփոփում:
 3. Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ Վ.Ավագյանի հաշվետվությունը:
 4. Ընթացիկ հարցեր:

2018թ. ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքներն ամփոփվեցին ըստ մասնագիտությունների՝ առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում:

Մասնավորապես նշվեց, որ «Պատմություն» մասնագիտությամբ առկա ուսուցման համակարգում ավարտական աշխատանք պաշտպանել է 19 ուսանող, որոնցից 13-ը ստացել է «գերազանց», 6-ը՝ «լավ» գնահատական: «Անբավարար» գնահատական չի գրանցվել: Հեռակա ուսուցման համակարգում 12 ուսանող պաշտպանել է ավարտական աշխատանք: 3 ուսանող ստացել է «գերազանց», 4-ը՝ «լավ», 5-ը՝ «բավարար»: «Անբավարար» գնահատական չի գրանցվել: Շեշտվեց, որ ամփոփիչ ատեստավորման հաձ­նաժողովի նախագահ պ.գ.թ., դոցենտ Ավետիս Հարությունյանը հիմնականում գոհ է մնացել ավարտական աշխատանքների մակարդակից, ուսանողների պատրաստվածությունից ու ցուցաբերած գիտելիքներից, միաժամանակ առաջարկել, որ ավելի մեծ ուշադրություն դարձվի հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների գիտակրթական մակարդակի բարձրացման վրա:

«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ առկա ուսուցման համակարգում ավարտական աշխատանքի պաշտպանությանը մասնակցել է 6 շրջանավարտ, որոնցից  4-ը ստացել է «գերազանց», 2-ը՝  «լավ»: «Բավարար»  և  «անբավարար»  գնահատականներ չեն գրանցվել: Հեռակա ուսուցման համակարգում ավարտական աշխատանքի պաշտպանությանը մասնակցած 16 շրջանավարտներից  2-ը ստացել է «գերազանց», 10-ը՝  «լավ», 4-ը՝ «բավարար»: «Անբավարար» գնահատական չի գրանցվել: Ամփոփիչ ատեստավորման հաձ­նա­ժողովի նախագահ բ.գ.դ. Վ.Դևրիկյանն արդյունքների վերաբերյալ հայտնել է իր գոհունակությունը՝ մասնավորապես ընդգծելով այն հանգամանքը, որ շրջանավարտների գիտելիքները խորն էին, որակական մակարդակը՝ բարձր: Լավ տպավորություն է թողել ուսանողների բանավոր խոսքը, որ սահուն էր և տպավորիչ: Իհարկե, ավարտական որոշ աշխատանքներում նկատելի էին գրքայնություն, ինքնուրույնության պակաս և այլ որակի առանձնակի թերություններ: Հանձնաժողովի նախագահը խորհուրդ է տվել հետագայում խուսափել ծավալուն ու տարողունակ թեմաներից և ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել արդիական թեմաներին:

6

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ առկա ուսուցման համակարգում ավարտական աշխատանքների պաշտպանությանը մասնակցած 17 ուսանողից 6-ը ստացել է «գերազանց» գնահատական, 11-ը՝ «լավ»: «Բավարար» և «անբավարար» գնահատականներ չեն գրանցվել: Հեռակա ուսուցման համակարգում ավարտական աշխատանքի պաշտպանությանը մասնակցած 7 շրջանավարտներից  1-ը ստացել է «գերազանց», 6-ը՝ «լավ»: «Բավարար» և «անբավարար» գնահատականներ չեն գրանցվել: Ավարտական աշխատանքների պաշտպանություններն անցել են բարձր մակարդակով, որը ընդգծել է նաև ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ Լիլիթ Բադալյանը: Նա իր գոհունակությունն է հայտնել ավարտական աշխատանքների թեմաների վերաբերյալ, նշել է, որ աշխատանքների մեծ մասում ներկայացված էին լեզվաբանական ուսումնասիրությունների արդի խնդիրներ, և փորձ էր արված նորովի ու տարբեր տեսանկյուններից ներկայացնել դրանք:

 «Մանկավարժություն և հոգեբանություն»  մասնագիտությամբ առկա ուսուցման համակարգում ավարտական աշխատանքների պաշտպանությանը մասնակցած առկա ուսուցման համակարգի 10 շրջանավարտներից 5-ը ստացել է «գերազանց», 5-ը՝ «լավ» գնահատական:

4

«Բավարար» և «անբավարար» գնահատականներ չեն գրանցվել: Հեռակա ուսուցման համակարգում ավարտական աշխատանքի պաշտպանությանը մասնակցած 26 շրջանավարտներից  12-ը ստացել է «լավ», 14-ը՝ «բավարար» գնահատական: «Գերազանց» և «անբավարար» գնահատականներ չեն գրանցվել: Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ, մ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ.Պետրոսյանը, ներկայացնելով իր առաջարկությունները մասնագետների պատրաստման որակի հետագա բարելավման ուղղությամբ, նշել է, որ հետագայում ավելի մեծ ուշադրություն դարձվի ավարտական աշխատանքի հետազոտության մեթոդների ընտրության և հետազոտվող առարկային դրանց համապատասխանության վրա:

 

«Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ ավարտական աշխատանքների պաշտպանությանը մասնակցել է 14 ուսանող, որոնցից 4-ը ստացել է «գերազանց», 10-ը՝ «լավ»: Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ բ.գ.թ. Մ.Ղազարյանը իր գոհունակությունն է հայտնել ավարտական աշխատանքների մակարդակի և թեմաների վերաբերյալ:

Որպես հարցի ամփոփում՝ ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ Վ.Ավագյանն արձանագրեց, որ ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը բոլոր մասնագիտություններից ունեցել է պատշաճ ակադեմիական մակարդակ և բավարար կազմակերպվածություն:

Ուսանողները ավարտական աշխատանքների պաշտպանությանը ներկայացել են պատրաստ: Մեծամասնությունը անհրաժեշտ չափով ուսումնասիրել էր պահանջվող գրականությունը և օժանդակ նյութերը: Կային նաև թերի պատրաստված ուսանողներ: Վերջիններս հիմնականում եղել են ուսումնառության ընթացքում ակադեմիական ցածր առաջադիմություն գրանցած ուսանողները:

Շեշտվեց, որ առաջընթացը պայմանավորված է մի շարք կարևոր աշխատանքներով, որոնք տարիների ընթացքում կանոնավոր կերպով իրականացվում են ամբիոններում: Առաջին հերթին դրական դեր են ունեցել նախորդ ամիսներին կազմակերպված նախապաշտպանությունները:

Ամբիոնների վարիչները գործող ժամանակացույցով իրականացրել են նախապաշտպանություններ, որոնց ընթացքում շտկվել են նկատված սխալներն ու թերությունները: Որակի բարձրացմանը անշուշտ նպաստել են նաև ավարտական և կուրսային աշխատանքներ կատարելու վերաբերյալ մեթոդական ձեռնարկների առկայությունը ամբիոններում, ինչպես նաև գնահատման հստակ չափանիշերով առաջնորդվելը:

 Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի՝ 2018թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները գնահատվեցին բավարար:

2017-2018 ուստարվա  երկրորդ  կիսամյակի  քննաշրջանի  արդյունքների վերաբերյալ զեկուցեց Վ. Աղաբաբյանը: Մասնավորապես նշվեց, որ գարնանային քննաշրջանի ընթացքը եղել է պատշաճ կազմակերպված և գտնվել է դեկանատի մշտական ուշադրության կենտրոնում:

2

Ընդգծվեց, որ տարեցտարի բարձրանում է ուսանողների պատրաստվածության մակարդակը ստուգարքներին և քննություններին: Նշված ժամանակահատվածում ֆակուլտետի առաջադիմությունը կազմել է 91.37%: Դա բացատրվում է նրանով, որ տվյալ առարկայի նյութը մաս-մաս յուրացնելով, կիսամյակի ընթացքում պարբերաբար միջանկյալ քննություններ հանձնելով՝ ուսանողը եզրափակիչ քննությանը ներկայանում է պատշաճ գիտելիքներով:  2017-2018 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանին մասնակցել է 313 ուսանող:  Միայն գերազանց գնահատականներ են ստացել 31 ուսանող, գերազանց և լավ` 82, խառը գնահատականներ` 170, իսկ միայն բավարար` 3 ուսանող:  27 ուսանողներ չեն կարողացել հանձնել քննությունները և իրենց ուժերը կփորձեն լուծարքային շրջանում: Զեկուցողը նշեց, որ մեկ անբավարար է ստացել 17 ուսանող, երկու անբավարար՝ 8, իսկ երեք և ավելի՝ 2 ուսանող: Դրանց մի զգալի մասը անբավարար պատրաստվածության պատճառով չի ներկայացել ստուգարքներին և քննություններին: Մի մասը անբավարար է  ստացել ընթացիկ քննությունների արդյունքներով: Զեկուցողը ընդհանուր գծերով ներկայացրեց ակադեմիական պարտքերի պատկերը, որը, ըստ մասնագիտությունների, հետևյալն է. 

 • «Պատմություն»` 10,
 • «Անգլերեն լեզու և գրականություն»` 2,
 • «Օտար լեզու և գրականություն»՝ 2,
 • «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա»` 13:

Հումանիտար գիտությունների  ֆակուլտետի՝ 2017-2018 ուստարվա  երկրորդ  կիսամյակի  քննաշրջանի  արդյունքները համարվեցին բավարար:

3

Ֆակուլտետի դեկանի հաշվետվությունն ընդունվեց ի գիտություն:

Ընթացիկ հարցերից հատկանշական է ֆակուլտետի մասնագիտական ամբիոններում  2017-2018թթ. անհատական ծանրաբեռնվածությունների  քննարկման հարցը: Ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ Վ.Ավագյանը մասնավորապես նշեց, որ ֆակուլտետի հինգ ամբիոններում գրեթե ավարտվել է դասախոսների՝ 2018-2019թթ. ուսումնական տարվա անհատական բեռնվածությունների կազմումը: Մինչ առարկաների բաշխումը բոլոր ամբիոններում տեղի են ունեցել քննարկումներ: Անհատական  բեռնվածության  հիմքում  դրվել  են գիտական  աշխատանքների ուղղվածությունը և գիտական նախասիրությունը:  Խնդիր դրվեց մինչև ուսումնական տարվա սկիզբն ունենալ դասավանդելիք առարկայի ամբողջական փաթեթը՝ պորտֆոլիոն: Շեշտվեց նաև այն հանգամանքը, որ անհրաժեշտություն է դասավանդման նոր մեթոդների ներմուծումը, նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը դասավանդման գործընթացում: Դասախոսները հայտնեցին, որ անհատական բեռնվածությունը կազմվել է մանրամասն ու հանգամանալից քննարկումներից հետո:

1

 

Մասնագիտական ամբիոնների՝ 2018-2019թթ. անհատական ծանրաբեռնվածությունների  հարցը ընդունվեց ի գիտություն: Դասախոսներին հանձնարարվեց  նոր ուսումնական տարվա համար կազմել անհատական զարգացման և աշխատանքային պլանները, մինչև օգոստոսի վերջը նախապատրաստել և ամբիոն ներկայացնել դասընթացների փաթեթները:

 

 

Մասնաճյուղի ներկայացուցիչները հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային յոթերորդ համաժողովում

2018թ. հունիսի 29-ին տեղի ունեցավ հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային յոթերորդ համաժողովը, որը կրում էր «Հայաստանի և Ռուսաստանի թվային նախաձեռնությունները ԵԱՏՄ թվային օրակարգի իրականացման շրջանակում» խորագիրը:

1

Համաժողովը կազմակերպվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման ու ՌԴ տնտեսական զարգացման նախարարությունների կողմից, «Ռոսկոնգրես» հիմնադրամի աջակցությամբ։ Միջոցառումը նվիրված էր գյուղատնտեսական արդյունաբերության, տրանսպորտի, զբոսաշրջության, հումանիտար համագործակցության ոլորտներում զարգացող թվային տնտեսության պայմաններում երկու երկրների տարածաշրջանների առևտրատնտեսական կապերի ընդլայնմանը։ 

2

Համաժողովին մասնակցում էին ՀՀ և ՌԴ նախարարներ, փոխնախարարներ, մարզերի ներկայացուցիչներ, երիտասարդներ: Տավուշի մարզի պատվիրակությունը ղեկավարում էր մարզպետ Վահե Ղալումյանը, կազմում ընդգկված էին փոխմարզպետները, բաժնի վարիչներ, մարզի խոշոր կազմակերպությունների ներկայացիցչներ, ինչպես նաև ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի աշխատակից Սլավիկ Ալավերդյանը, ուսանող Սյուզաննա Միրզոյանը, շրջանավարտներ Ալբերտ Զուրաբյանը, Զարուհի Վարտանյանը, Նարեկ Սարդարյանը:

4

Պլենար նիստի ժամանակ ընթերցվեցին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ողջույնի խոսքերը, ելույթ ունեցան ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը, ՌԴ մշակույթի նախարար Վլադիմիր Մեդինսկին, Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը, Արխանգելսկի մարզպետի տեղակալ Վիկտոր Իկոննիկովը, «Սինոփսիս» ընկերության տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանը, “РТ-Инвест Транспортные Системы” կազմակերպության տնօրենի տեղակալ Ալեքսանդր Բոնդարենկոն:

5

Նրանք իրենց խոսքում ներկայացրին հայ-ռուսական համագործակցության հաջողված փորձը, հիմնական ուղղությունները, ՀՀ և ՌԴ վարչական միավորների ընդհանրությունները, խոսեցին համագործակցության նոր ուղղությունների, նախկինում չօգտագործված հնարավորությունների, նախատեսվող ծրագրերի մասին:

6

Ստորագրվեցին ՀՀ-ՌԴ միջտարածաշրջանային համագործակցության ծրագրի 2018-2021թթ. միջոցառումների պլանը և Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի ու Group-IB-ի միջև ՏՏ անվտանգության ոլորտում համագործակցության հուշագիրը:

7

Այնուհետև համաժողովի աշխատանքները շարունակվեցին թեմատիկ 5 կլոր սեղաններով:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ներկայացուցիչներն ընդգրկված էին 5-րդ խմբում, որը կրում էր «Սոցիալական ցանցերի և թվային տարածության հանրահայտությունը որպես երիտասարդության որոշող գործոն» խորագիրը:

11

Այստեղ ելույթ ունեցան ՌԴ Դումայի պատգամավոր Եգոր Լիտվինենկոն, «Միացյալ Ռուսաստան» կուսակցության «Երիտասարդ գվարդիայի» միջազգային ուղղվածության ղեկավար Դարյա Շարովան, Հայ-ռուսական երիտասարդական միության նախագահի խորհրդական Գոռ Մարտիրոսյանը, Տավուշի փոխմարզպետ Տիգրան Թամրազյանը, «Հանրային դիվանագիտության դպրոցի» ղեկավար Տիգրան Շադունցը:

10

Տիգրան Թամրազյանը իր ելույթում ներկայացրեց «Տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք» մրցույթի նպատակը և 2018թ. երիտասարդական մայրաքաղաք Իջևանի հնարավորությունները՝ հույս հայտնելով, որ հայ-ռուսական համագործակցության շրջանակներում Տավուշում կյանքի կկոչվեն համատեղ ծրագրեր:

8

Ընդմիջումների ժամանակ մասնակիցները հնարավորություն ունեին քննարկելու իրենց հուզող հարցերը:

12

Վերջում ամփոփվեցին համաժողովի աշխատանքները, և տրվեց տոնական ընթրիք:

13

 

Պրակտիկայի շրջանակներում մեր ուսանողներն այցելեցին Վայոց ձորի մարզ և Ենոքավան

 2018թ. հունիսի 26-ին և 30-ին պրակտիկայի շրջանակներում ԵՊՀ ԻՄ-ի «Զբոսաշրջություն» 1-ին, «Սերվիս» 2-րդ (ուսումնական պրակտիկա) և 3-րդ (արտադրական պրակտիկա) կուրսերի ուսանողներն այցելեցին Վայոց ձորի մարզ և Ենոքավան:

2

Ուսանողներին ուղեկցում էին պրակտիկաների ղեկավարներ և պատասխանատուներ Պ.Ասիլբեկյանը, Հ.Ազիզյանը, Լ.Բեգինյանը և Ա.Ուլիխանյանը:

2

Հունիսի 26-ին մեր ուսանողներն այցելեցին Վայոց ձորի մարզ՝ ուսումնասիրելու տարածաշրջանի զբոսաշրջային ռեսուրսներն ու ենթակառուցվածքները:  

Նրանք նախապես տեղեկություններ էին հավաքել տարածաշրջանի պատմամշակութային հուշարձանների վերաբերյալ, իսկ տեղում ծանոթացան նաև բնության հուշարձաններին:  

 

4

Նախ խումբն այցելեց Նորավանք, որտեղ կատարվեց պատմական էքսկուրս. ուսանողները երեք լեզվով ներկայացրին վանքի պատմությունը:

Նորավանքի զբոսաշրջային գրավչությունն ու հնարավորություններն ուսումնասիրելուց հետո նրանք այցելեցին Վայոց ձորի մյուս կարևոր կենտրոն՝ Ջերմուկ, որի հրաշալիքների բացահայտման ողջ ընթացքում խմբին ուղեկցեց փորձառու էքսկուրսավար Վանիկը:

5

Ջերմուկում ուսանողները եղան «Արմենիա» առողջարանում, ծանոթացան մատուցվող ծառայություններին և դրանց գներին, այնուհետև նրանք այցելեցին հանքային ջրերի ըմպելասրահ և փորձեցին տարբեր ջերմության ջրեր։

3

Հունիսի 30-ին  մեր ուսանողներն այցելեցին Ենոքավան  և մասնակցեցին «Հայ բույս 2018» փառատոնին, որի ընթացքում մասնակիցները հնարավորություն ունեցան ճանաչելու Հայաստանում աճող բույսերի նշանակությունն ու կիրառությունը, հիանալու ծաղկարվեստի վարպետների աշխատանքներով, մասնակցելու տարբեր ուսուցողական խաղերի, մշակութային ու ժամանցային միջոցառումների և այլն:

3

Ենոքավանում մեր պրակտիկանտ-ուսանողները ծանոթացան իրադարձային զբոսաշրջության ընձեռնած հիմնական հնարավորություններին, ուսումնասիրեցին մատուցվող ծառայությունները, գնային քաղաքականությունը և սպասարկման որակը։

1

Այս այցելությունները ուսանողներին հնարավորություն տվեցին ամրապնդելու ստացած գիտելիքները, տեսնելու դրանց կիրառական նշանակությունը, միաժամանակ համեմատելու տարբեր տարածաշրջանների զբոսաշրջային հնարավորություններն ու կատարելու եզրահանգումներ:

4

Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոսները ՀՀ-ում Ֆրանսիայի Հանրապետության դեսպանատանը

2018թ. հունիսի 28-ին ՀՀ-ում Ֆրանսիայի Հանրապետության դեսպանատանը տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության ֆրանսերեն լեզու դասավանդողների ժողով:

11

ՀՀ-ում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան պարոն Ժոնաթան Լաքոտի հրավերով ժողովին մասնակցում էին նաև ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոսները:

13

Պարոն Ժ.Լաքոտը ողջունեց ժողովի մասնակիցներին, նրանց մաղթեց հաջողություններ ու ձեռքբերումներ ֆրանսերենի ուսուցման և տարածման գործում:

Նա խոսեց հոկտեմբերի 11-13-ը Երևանում կայանալիք Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի մասին՝ ընդգծելով այն վիթխարի նշանակությունը, որ կարող է ունենալ գագաթնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի կյանքում:

14

Կարևորելով ֆրանսերեն դասավանդողների աշխատանքը ֆրանկոֆոնիայի տարածման գործում՝ պարոն Ժ.Լաքոտը հայտնեց դեսպանատան պատրաստակամությունը նրանց աջակցելու գործում:

Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոսների հետ զրույցում դեսպանը նշեց, որ ինքը եղել է Իջևանում Եվրոպայի տոնի օրերին: Մասնաճյուղի դասախոսները դեսպանին հրավիրեցին հնարավորության դեպքում այցելել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ:

12

Հաստատվել է ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության կազմը

 Հաստատվել է ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության կազմը

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Վ. Ցուցուլյանի՝ 2018թ. հունիսի 25-ի №134 հրամանով հաստատվել է  ԵՊՀ ԻՄի տնօրենության կազմը. 

 • Ցուցուլյան  Արտակ Վոլոդյայի  –  Մասնաճյուղի տնօրենի ժամանակավոր   պաշտոնակատար
 • Աթոյան Մհեր Սերգեյի –  Գիտական խորհրդի քարտուղար, Գիտակազմակերպական բաժնի վարիչ,  տնօրենության նիստերի քարտուղար
 • Մխիթարյան Մելանյա Մեսրոպի – Գլխավոր   հաշվապահ
 • Դավթյան Արկադի Ցոլակի  –   Ուսումնամեթոդական վարչության պետ
 • Այվազյան Կամո Բենիկի – ՄՌԿ  բաժնի վարիչ
 • Ճաղարյան Մարիետա Ալբերտի – ՄԿՈԱ  բաժնի  վարիչ
 • Վանյան Հասմիկ Սամվելի –  Հասարակայության հետ կապերի և մամուլի պատասխանատու
 • Խուդավերդյան Նելլի Բաբկենի – Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի   ԺՊ
 • Ավագյան Վաչագան Վարազդատի  –  Հումանիտար  գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պարտականությունների ԺԿ
 • Մարգարյան Ալեքսան Շամիլի  –  Կիրառական արվեստի  ֆակուլտետի   դեկանի ԺՊ, արհբյուրոյի նախագահ
 • Զաքարյան Մանվել Աշոտի   –   Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ
 • Զուրաբյան Մարատ Հովիկի –  Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ: