Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Պատ­մութ­յուն» մասնագիտության ուսանողների այցը Դիլիջանի երկրագիտական թանգարան և Թուֆենկյան «Հին Դիլիջան» համալիր

 2017թ. դեկտեմբերի 5-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի  «Պատ­մություն» մասնագիտության առաջին և երկրորդ կուրսերի ուսանողները՝ դասախոս Լ.Բեգինյանի ղեկավարությամբ, այցելեցին Դիլիջանի երկրագիտական թանգարան և Թուֆենկյան «Հին Դիլիջան» համալիր:

«Պատ­մութ­յուն» մասնագիտության ուսանողների այցը Դիլիջանի երկրագիտական թանգարան և Թուֆենկյան «Հին Դիլիջան» համալիր

Այցելությունները նպատակ ունեին ամրապնդել ուսանողների` բրոնզեդարյան արհեստների վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները, ընդլայնել ուսանողների պատկերա­ցումները բրոնզեդարյան մարդու, նրա կենցաղի, մշակույթի, հոգևոր ընկալումների վերաբերյալ (ծիսական անոթներ, դամբարանային նյութ), բարձրացնել տարածաշրջանի բրոնզեդարյան ուսումնա­սիրութ­յունների ճանա­չողությունը:

«Պատ­մութ­յուն» մասնագիտության ուսանողների այցը Դիլիջանի երկրագիտական թանգարան և Թուֆենկյան «Հին Դիլիջան» համալիր

Թուֆենկյան «Հին Դիլիջան» համալիրի արհեստանոցում ուսանողներն իրենց տեսական գիտելիքները լրացրին գործնական կարողություններով:

«Պատ­մութ­յուն» մասնագիտության ուսանողների այցը Դիլիջանի երկրագիտական թանգարան և Թուֆենկյան «Հին Դիլիջան» համալիր

Նրանք նախ ծանոթացան բրուտի (կավագործի) աշխատանքային գործիքներին, ապա կավի առանձնա­հատկություններին, կավախմորի շաղախմանը, կավե իրերի պատրաստմանը: 

«Պատ­մութ­յուն» մասնագիտության ուսանողների այցը Դիլիջանի երկրագիտական թանգարան և Թուֆենկյան «Հին Դիլիջան» համալիր

Ականատես լինելով բրուտագործի յուրօրինակ աշխատելաոճին՝ ուսանողները սեփական փորձով ծանոթացան կավե իրերի պատրաստման սկզբունքներին:

«Պատ­մութ­յուն» մասնագիտության ուսանողների այցը Դիլիջանի երկրագիտական թանգարան և Թուֆենկյան «Հին Դիլիջան» համալիր

Կայացավ Ուսանողական խորհրդի ներկայացուցիչների հետ տնօրենի հերթական հանդիպումը

2017թ. դեկտեմբերի 4-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Ուսանողական խորհրդի ներկայացուցիչների, կուրսերի ավագների հետ տնօրեն Սամվել Առաքելյանի հերթական հանդիպումը:

Կայացավ Ուսանողական խորհրդի ներկայացուցիչների հետ տնօրենի հերթական հանդիպումը

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին ուսանողների կարգապահության ու առաջադիմության, նրանց ինքնուրույն աշխատելու ունակությունների ու գործնական հմտությունների զարգացման, 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ քննաշրջանին նախապատրաստվելու, քննական գործընթացին ՈՒԽ-ի որևէ ներկայացուցչի և տվյալ կուրսի ավագի մասնակցության վերաբերյալ մի շարք հարցեր:

Կայացավ Ուսանողական խորհրդի ներկայացուցիչների հետ տնօրենի հերթական հանդիպումը

Տնօրենը նշեց, որ օրեր առաջ բոլոր ֆակուլտետների վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմերի ներկայացուցիչների հետ անցկացված հանդիպումների ընթացքում շեշտվել է, որ նրանք հետևողական լինեն ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների, նրանց տրվող հանձնարարությունների իրականացման, առաջիկա քննությունների պատշաճ կազմակերպման և անցկացման հարցերում, որպեսզի ուսանողների ստացած գնահատականներն անաչառ կերպով արտացոլեն նրանց գիտելիքները:

Միևնույն ժամանակ պարոն Առաքելյանը ուսանողներին կոչ արեց, որ նրանք էլ սեփական գիտելիքները գնահատելիս սուբյեկտիվության մեջ դրսևորեն հնարավորինս օբյեկտիվ մոտեցում, լավ նախապատրաստվեն քննություններին, տքնաջան աշխատեն՝ ցանկալի արդյունքի հասնելու համար:

 

Կայացավ ՄԿԾ-ների պատասխանատուների հետ տնօրենի հանդիպումը

2017թ. դեկտեմբերի 1-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանի հանդիպումը մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուների հետ:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին կրթական ծրագրերի վերամշակման աշխատանքային խմբերի իրականացրած աշխատանքներին վերաբերող մի շարք հարցեր:

Կայացավ ՄԿԾ-ների պատասխանատուների հետ տնօրենի հանդիպումը

Մասնավորապես նշվեց, որ ԵՊՀ ռեկտորի՝ 2017թ. հոկտեբերի 4-ի թիվ 172 §12 հրամանի և ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի «Որակյալ կրթություն» նպատակի 1.1. խնդրի 3-րդ կետի իրականացման նպատակով ստեղծվել է ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա  կրթական ծրագրերի վերամշակումն արտոնող հանձնաժողով և համապատասխան կրթական ծրագրերը վերամշակող աշխատանքային խմբեր:

ՄԿԾ-ների պատասխանատուները ներկայացրին, որ ժամանակացույցին համապատասխան կազմվել են աշխատանքային պլաններ, որոնցում հստակ նշված են կատարվելիք աշխատանքները, ժամկետները և պատասխանատուները:

Նշվեց, որ արդեն Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման (ՄԿՈԱ) բաժնին են ներկայացվել կրթական ծրագրերի առաջարկի հայտերը:

Տնօրենի առաջարկով մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուները բարձրաձայնեցին ծրագրերի վերամշակման հետ կապված որոշ խնդիրների մասին և ներկայացրին դրանց հնարավոր լուծումները:

 

Մասնաճյուղում կայացավ «Հայկական ծագումով ֆրանսահայերը» խորագրով միջոցառում

 2017թ. դեկտեմբերի 1-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում տեղի ունեցավ «Հայկական ծագումով ֆրանսահայերը» խորագրով միջոցառում, որը կազմակերպել էր Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնը՝ ի դեմս ամբիոնի դասախոս Սվետա Օհանյանի:

Մասնաճյուղում կայացավ «Հայկական ծագումով ֆրանսահայերը» խորագրով միջոցառում

Միջոցառմանը մասնակցում էին ոչ միայն «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն», այլև «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ուսանողներ:

Մասնաճյուղում կայացավ «Հայկական ծագումով ֆրանսահայերը» խորագրով միջոցառում

«Հայկական ծագումով ֆրանսահայերը» միջոցառման նպատակն էր ուսանողներին իրազեկել ֆրանսահայ մեծերի, Ֆրանսիայում նրանց բնակություն հաստատելու, անցած ճանապարհի և մշտապես Հայաստանին օժանդակելու մասին:

Մասնաճյուղում կայացավ «Հայկական ծագումով ֆրանսահայերը» խորագրով միջոցառում

Միջոցառման մասնակիցներն անդրադարձան Շ.Ազնավուրին, Մ.Լեգրանին, է.Սեգարային, Պ.Ֆիորիին, Ա.Վերնոյին, Ռ.Մելիքին, ֆրանսահայ ուրիշ մեծերի և նրանց ստեղծագործություններին:

Մասնաճյուղում կայացավ «Հայկական ծագումով ֆրանսահայերը» խորագրով միջոցառում

 

Մասնաճյուղում կայացավ «Ինչպե՞ս գրել բիզնես ծրագիր» թեմայով միջոցառում  

2017թ. դեկտեմբերի 1-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողական խորհուրդը կազմակերպեց «Ինչպե՞ս գրել բիզնես ծրագիր» թեմայով միջոցառում, որը վարում էին Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ՈՒԽ-ի նախագահ Հասմիկ Քարտաշյանը և ֆակուլտետի ՈՒԽ-ի նախագահի օգնական Արփինե Վերանյանը։

Մասնաճյուղում կայացավ «Ինչպե՞ս գրել բիզնես ծրագիր» թեմայով միջոցառում  

Միջոցառման նպատակն էր ուսանողներին սովորեցնել բիզնես ծրագիր գրելը:

Մասնակիցները ստացան տեղեկատվություն մարքեթինգի, մենեջմենթի, արտադրության կազմակերպման և ֆինանսական պլանավորման մասին։

Մասնաճյուղում կայացավ «Ինչպե՞ս գրել բիզնես ծրագիր» թեմայով միջոցառում  

Խմբային աշխատանքի միջոցով ուսանողները ներկայացրին ձեռներեցի 10 կարևորագույն հատկանիշները:

Մասնաճյուղում կայացավ «Ինչպե՞ս գրել բիզնես ծրագիր» թեմայով միջոցառում  

Ծավալվեց ակտիվ քննարկում, որի ընթացքում մասնակիցները պարզեցին կոնկրետ առարկայի վրա կատարված մարքեթինգային և արտադրական ծախսերը։

Մասնաճյուղում կայացավ «Ինչպե՞ս գրել բիզնես ծրագիր» թեմայով միջոցառում