Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Համակարգչային գրաֆիկա» I, «Դիզայն» I և II կուրսերի ուսումնական պրակտիկան ավարտվեց

 2017թ. հուլիսի 3-15-ը կայացավ 2016-17 ուստարվա ուսումնական պլանով նախատեսված՝ «Համակարգչային գրաֆիկա» I, «Դիզայն» I և II կուրսերի ուսումնական պրակտիկան:

«Համակարգչային գրաֆիկա» և «Դիզայն» մասնագիտությունների I կուրսերի համատեղ պրակտիկան ղեկավարում էր Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ՄԿԾ-ի պատասխանատու, Դեկորատիվ-կիրառական արվեստի և դիզայնի ամբիոնի ասիստենտ, ՀՀ ՆՄ անդամ Ա.Չիբուխչյանը:

«Համակարգչային գրաֆիկա» I, «Դիզայն» I և II կուրսերի ուսումնական պրակտիկան ավարտվեց

Ուսումնական պրակտիկան անցկացվել է Իջևան քաղաքի կենտրոնական զբոսայգում, դենդրոպարկում, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի տեքստիլ 1 արվեստանոցում և հ1 լսարանում:

Պրակտիկային մասնակցած 10 ուսանողներն ուսումնասիրել են տարատեսակ բույսերի կառուցվածքը, դրանք ճեպանկարելու  և մշակելու տարբերակները: Յուրաքանչյուր ուսանող կատարել է 20-30 ճեպանկար, որոնցից լավագույններն ընտրվել են հիմնական առաջադրանքի համար:

«Համակարգչային գրաֆիկա» I, «Դիզայն» I և II կուրսերի ուսումնական պրակտիկան ավարտվեց

2-ական ընտրված բուսական աշխարհի օրինակները մշակվել են գույնով, որոնցից յուրաքանչյուրը ենթարկել է ոճավորման՝ ստիլիզացիայի (շտրիխ, կետային և կոնտուրային նկարչություն):

«Համակարգչային գրաֆիկա» I, «Դիզայն» I և II կուրսերի ուսումնական պրակտիկան ավարտվեց

Ըստ բիոնիկայի հիմնական օրենքների՝ 2-3 փուլերով ուսանողներն այդ օրինակներից ստացել են կենցաղային իրեր, ինչպես նաև հագուստի տեսակներ՝ օգտագործելով ընտրված բույսերի գունային և ոճային առանձնահատկությունները:

Աշխատանքներն  իրականացվել են ազատ ոճով, որը նպաստել է պրակտիկանտ-ուսանողների՝ կոմպոզիցիոն աշխատանքների կատարման վարպետությանն ու բիոնիկայի ուսումնասիրմանը:

«Համակարգչային գրաֆիկա» I, «Դիզայն» I և II կուրսերի ուսումնական պրակտիկան ավարտվեց

«Դիզայն» II կուրսի պրակտիկան ղեկավարում էր  Դեկորատիվ-կիրառական արվեստի և դիզայնի ամբիոնի ասիստենտ, ՀՀ ՆՄ անդամ Դ.Չիբուխչյանը:

Ուսումնական պրակտիկան հիմնականում անցկացվել է Իջևանի կենտրոնական զբոսայգու հարակից կիսակառույց շինությունների մոտ, իսկ վերջին 3 օրերին՝ ֆակուլտետի հ1 և հ2 լսարաններում:

«Համակարգչային գրաֆիկա» I, «Դիզայն» I և II կուրսերի ուսումնական պրակտիկան ավարտվեց

Պրակտիկային մասնակցած 8 ուսանողները 10-15 ճեպանկարների միջոցով ընտրել և բացահայտել են այն ճարտարապետական կառույցները, որոնք ունեն դիզայներական միջամտության կարիք: Լավագույն օրինակի ընտրությունից հետո սկսել են մշակել փոփոխված 2 տարբերակները: Ընտրված օրինակներից էին կիսակառույց շենքեր, սրճարաններ, մշակույթի տունը, դրան հարակից կառույցը և այլն:

Կատարված փոփոխությունները վերաբերել են կառույցների միայն էքստերիերային հատվածներին: Ուսանողներն այդպիսով ձեռք են բերել պատկերացում, թե ինչպես կարելի է ձևափոխել ճարտարապետական կառույցների արտաքին տեսքերը:

Ղեկավարների խոսքով՝ ուսումնական պրակտիկաները բավականին արդյունավետ էին և հագեցած. նպաստեցին ուսանողների ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանը, նրանց տեսական գիտելիքների գործնական ամրապնդմանը:

Կայացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտխորհրդի` 2016-17 ուստարվա վերջին ընդլայնված նիստը  

2017թ. հուլիսի 8-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ գիտխորհրդի` այս ուստարվա վերջին ընդլայնված նիստը, որին մասնակցում էին ԵՊՀ-ի ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը, ԵՊՀ-ի ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ա.Գրիգորյանը, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան Վ.Դումանյանը, Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի դեկան Պ.Բալայանը, Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոնի վարիիչ, Ֆարմացիայի ինստիտուտի տնօրեն Ա.Սաղյանը, ռեկտորատի ներկայացուցիչներ, մասնաճյուղի գիտխորհրդի անդամները, վարչական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, կրթական ծրագրերի պատասխանատուները:

Նիստը վարում էր Մայր բուհի ռեկտոր Ա.Սիմոնյանը:

Կայացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտխորհրդի` 2016-17 ուստարվա վերջին ընդլայնված նիստը

Գիտական խորհրդի նիստում ամփոփվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2016-2017 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները, քննարկվեցին մասնաճյուղի՝ 2018թ. ընդունելության մասնագիտությունների ցանկին, ՄԿՈԱ բաժնի՝ 2016-2017 ուստարվա գործունեությանը, ԵՊՀ ԻՄ-ում կառուցվածքային փոփոխություններին, Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոնի ասիստենտ Մհեր Ստեփանյանին ԵՊՀ-ի գիտական խորհրդում դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար երաշխավորելուն և միջնորդելուն վերաբերող հարցեր:

Նիստի ընթացքում հաստատվեցին Գիտակազմակերպական բաժնի, ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգերը, Միջազգային կապերի բաժնի, ԵՊՀ ԻՄ-ի արխիվի, Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոնի կանոնադրությունները:

Կայացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտխորհրդի` 2016-17 ուստարվա վերջին ընդլայնված նիստը

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2016-2017 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների վերաբերյալ զեկուցումով հանդես եկավ մասնաճյուղի գիտխորհրդի նախագահ, տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը: Նա մասնավորապես նշեց, որ 2017թ. մայիսի 12-ից  հունիսի 25-ը մասնաճյուղում ըստ ժամանակացույցի իրականացվել է ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2016-2017 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման (առկա և հեռակա) գործընթացը: Ընդհանուր առմամբ ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահները գոհ են եղել ամփոփիչ քննություններին ուսանողների պատրաստվածության մակարդակից և ավարտական աշխատանքների պաշտպանություններից, շրջանավարտների ձեռք բերած ուսումնառության ընդհանրական արդյունքների հետագա բարելավման ուղղությամբ կատարել են համապատասխան առաջարկություններ:

Կայացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտխորհրդի` 2016-17 ուստարվա վերջին ընդլայնված նիստը

Ներկայացվեց, որ 2017թ. բակալավրի կրթական ծրագրերով առկա և հեռակա ուսուցմամբ մասնաճյուղն ավարտել են 416 ուսանողներ, որոնցից 165-ը՝ առկա ուսուցմամբ (1-ը նախորդ տարիներից), 251-ը՝ հեռակա ուսուցմամբ (1-ը նախորդ տարիներից): Վերոնշյալ կրթական ծրագրերով առկա ուսուցմամբ 24 ուսանող ստացել է գերազանցության դիպլոմ: Համեմատության կարգով նշվեց, որ այս տարի առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրով գերազանցության դիպլոմ ստացող ուսանողների թիվն աճել է ≈10,8%-ով: Ընդգծվեց, որ 31 շրջանավարտներ ցանկություն են հայտնել ընդունվել մագիստրատուրա:

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2018թ. ընդունելության մասնագիտությունների հետ կապված՝ նշվեց, որ հանրապետությունում տարեցտարի նկատվում է դիմորդների թվի նվազում, ուստի անհրաժեշտ է մասնագիտությունների ընտրության ճիշտ քաղաքականություն վարել: Ներկայացվեց, որ առաջիկա տարում Կիրառական արվեստի ֆակուլտետեում ընդունելություն կատարվելու է «Դիզայն» կրթական ծրագրով, Բնական գիտությունների ֆակուլտետում՝ «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» կրթական ծրագրով, Տնտեսագիտության ֆակուլտետում՝ «Ֆինանսներ» կրթական ծրագրով, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում՝ «Անգլերեն լեզու և գրականություն», «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» կրթական ծրագրերով:

Կայացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտխորհրդի` 2016-17 ուստարվա վերջին ընդլայնված նիստը

ՄԿՈԱ բաժնի՝ 2016-2017 ուստարվա գործունեության վերաբերյալ զեկուցումով հանդես եկավ բաժնի վարիչ Մ.Ճաղարյանը: Մասնավորապես նշվեց, որ մասնաճյուղում որակյալ ուսումնառության ապահովման ռազմավարական խնդրի իրականացման գրավականը բուհում դեռևս 2009 թվականից կայուն ներդրված որակի ներքին ապահովման համակարգն է: ԵՊՀ ԻՄ-ի որակի ներքին ապահովման կազմակերպական  կառուցվածքին համապատասխան՝ այդ գործընթացները կանոնակարգվում և իրականացվում են Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման (ՄԿՈԱ) բաժնի կողմից՝ Որակի կառավարման հանձնաժողովի մշտական աջակցությամբ և խորհրդատվությամբ: Ընթացիկ ուստարում բաժինն առաջնորդվում է կրթության որակի բնագավառում մասնաճյուղի ընտրած  քաղաքականությամբ և բաժնի՝ 2016-17 ուստարվա աշխատանքային պլանով, որը կազմվել է համաձայն մասնաճյուղի զարգացման՝ 2016-20 ռազմավարական ծրագրի պլան-ժամանակացույցից բխող կարճաժամկետ պլանի: ՄԿՈԱ բաժնի՝ 2016-2017 ուստարվա գործունեությունը գնահատվեց լավ:

Կայացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտխորհրդի` 2016-17 ուստարվա վերջին ընդլայնված նիստը

ԵՊՀ ԻՄ-ում կառուցվածքային փոփոխությունների մասին հարցի կապակցությամբ որոշվեց.

 • Հավանություն տալ ԵՊՀ ԻՄ-ի անձնակազմի կառավարման բաժինը Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին վերակազմավորելու վերաբերյալ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի առաջարկին:
 • Համապատասխան առաջարկով դիմել ԵՊՀ-ի ռեկտորին:

Մյուս հարցի վերաբերյալ որոշվեց Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոնի ասիստենտ, ՀՀ նկարիչների միության անդամ Մհեր Ստեփանյանին մասնաճյուղի գիտխորհրդում երաշխավորել և միջնորդել ԵՊՀ-ի գիտական խորհրդին՝ նրան շնորհելու դոցենտի գիտական կոչում ու համապատասխան առաջարկով դիմելու ՀՀ ԲՈՀ:

Ամփոփելով նիստը՝ ԵՊՀ-ի ռեկտոր պարոն Արամ Սիմոնյանը բարձր գնահատեց  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի՝ 2016-2017 ուստարվա գործունեությունը, իր գոհունակությունն արտահայտեց մասնաճյուղի ղեկավարությանը և ամբողջ անձնակազմին՝ իրենց բարեխիղճ ու պատասխանատու աշխատանքի համար, ընդգծեց Մայր բուհի կողմից մասնաճյուղի շարունակական զարգացմանն աջակցելու պատրաստակամության մասին:

Մասնաճյուղում կայացավ 2016-17 ուստարվա շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը

2017թ. հուլիսի 8-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ 2016-17 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը:

Մասնաճյուղում կայացավ 2016-17 ուստարվա շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը

Ձևավորված գեղեցիկ ավանդույթի համաձայն՝ դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին ԵՊՀ-ի ռեկտոր, պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ա. Հ. Սիմոնյանը, ԵՊՀ-ի ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Ա.Գրիգորյանը, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան, ֆ.մ.գ.դ., դոցենտ Վ.Դումանյանը, Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի դեկան, մ.գ.թ., դոցենտ Պ.Բալայանը, Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոնի վարիիչ, Ֆարմացիայի ինստիտուտի տնօրեն, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ք.կ.դ., պրոֆեսոր Ա.Սաղյանը, ռեկտորատի ներկայացուցիչներ, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի անդամները` տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանի գլխավորությամբ, Տավուշի թեմի առաջնորդ Տ. Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը, մարզի տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ, ծնողներ, ուսանողներ, հյուրեր:

Մասնաճյուղում կայացավ 2016-17 ուստարվա շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը

Հանդիսավոր արարողությունն իր օրհնության խոսքով ու աղոթքով բացեց Տավուշի թեմի առաջնորդ Տ. Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը՝ նշելով. «ԻՄ համալսարանի սիրելի՛ շրջանավարտներ, շնորհավորում եմ ձեզ և ցանկանում, որպեսզի դուք այն, ինչ ամբարել եք այս սքանչելի համալսարանում, կարողանաք ձեր կյանքում կիրառել, ներդնել և ձեր սրտին, հոգուն, մասնագիտությանը համապատասխան գործ, առաքելություն գտնել այս կյանքում: Ես ուզում եմ շնորհավորել մեր պետական համալսարանի ռեկտորին՝ պարոն Սիմոնյանին և նրա բոլոր ուղեկիցներին, բարի գալուստ մաղթել Տավուշ աշխարհ: Ուզում եմ մասնավոր շնորհավորանք և շնորհակալություն հայտնել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենին: …Մենք համալսարանի ճակատին ունենք ԵՊՀ ԻՄ հապավումը. ես ԻՄ-ը առջև եմ բերում, և դառնում է ԻՄ ԵՊՀ՝ անձնականացված: Ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր ուսանող, ծնող, դասախոս՝ Ձեզանից սկսած, պարո՛ն Առաքելյան, այդ մտքով է նայում այս կրթօջախին: Ես շնորհակալություն եմ հայտնում Ձեզ և Ձեր բոլոր գործակիցներին՝ մե՜ծ աշխատանքի համար: ԻՄ համալսարանը իսկապես մեր տարածաշրջանի կրթամշակութային ամենամեծ օրրանն է, մեր լույսն է ու հույսը…»:

Մասնաճյուղում կայացավ 2016-17 ուստարվա շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը

Այնուհետև 2017թ. շրջանավարտներին իրենց շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքներն ուղղեցին Մայր բուհի ռեկտոր Ա.Սիմոնյանը, մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը, ՈՒԽ-ի նախագահ Իսկուհի Շաղբաթյանը, այս տարվա շրջանավարտներից և դիմորդներից:

Պարոն Ա.Սիմոնյանը մասնավորապես նշեց. «Երևանի պետական համալսարանը միշտ գնահատել և գնահատում է Իջևանի մասնաճյուղի կատարած աշխատանքը՝ նրա ղեկավարի՝ պարոն Առաքելյանի գլխավորությամբ: Եվ ուզում եմ ասել, որ ԵՊՀ-ն գոհ է և հպարտ, որ Իջևանում մենք ունենք այս մասնաճյուղը, մի հաստատություն, որը քաղաքին և ամբողջ տարածաշրջանին շունչ է տալիս. այսքան երիտասարդություն, որ հավաքված է այսօր այստեղ, մասնաճյուղի շնորհքն է: Մյուս կողմից՝ հպարտ եմ, որ մասնաճյուղի շրջանավարտները կայուն գիտելիքներով, հմտություններով և կարողություններով կյանք են մտնում: Սիրելի՛ շրջանավարտներ, դուք այս տարիների ընթացքում ստացել եք այն ամենը, որը ձեզ թույլ կտա ձեր տեղը գտնել կյանքում, բայց դրա համար դժվարին ուղի պիտի հաղթահարեք: Այսօր փոփոխությունների և նոր աշխարհաքաղաքական իրավիճակների ստեղծման ժամանակ է, և դուք այնքան ուժ, կարողություն և կամք պիտի ունենաք, որ ձեր գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների շնորհիվ կարողանաք ձեր ճանապարհը գտնել:

Մասնաճյուղում կայացավ 2016-17 ուստարվա շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը

Ես ձեզ բոլորիդ ցանկանում եմ նախ քաջառողջություն, ապա կամային այնպիսի հատկություններ, որոնք ձեզ թույլ կտան արժանավոր քաղաքացին լինել մեր սիրասուն հայրենիքի, արժանի զավակը լինել մեր հասարակության: Միշտ իմացեք, որ ԵՊՀ-ն այն փարոս-լույսն է ձեզ համար, որը լուսավորելու է ձեր ամբողջ կյանքի ճանապարհը: Եվ ամենակարևորը՝ ես ձեզ մեծ և ուրախ, երջանիկ կյանք եմ ցանկանում, աղջիկներին՝ առաջնահերթ բախտավորություն: Ընտանեկան ամուր կապերով կապվեք մայր հողի հետ, և մայր հողը շնորհակալ ձևով ձեզ կվերադարձնի տասնապատիկ ավելին: Բոլորիդ ցանկանում եմ անձնական երջանկություն, լավ աշխատանք, հարմարավետ և բարեկեցիկ կյանք: Առա՛ջ դեպի ձեր նախանշած ուղին: Շնորհավորում եմ բոլորիս և շնորհակալություն»:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը, շնորհավորելով 2016-17 ուստարվա շրջանավարտներին, նշեց.

«Մեծարգո՛ ռեկտոր, հարգելի՛ համալսարանականներ, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր 20-ամյա գործունեության ընթացքում ոգեղեն կյանքը մարզում բարձրացրեց մի այլ աստիճանի, և մենք այդ ոգու կրողներն ենք: Սիրելի՛ շրջանավարտներ, անկեղծ ասած, դուք բախտավոր մարդիկ եք, երջանիկ այն առումով, որ մայրաքաղաքից 150 կմ հեռավորության վրա ստացել եք համալսարանական կրթություն և այսօր բուհի ռեկտորի կողմից ստանալու եք ձեր ավարտական դիպլոմները: Իսկապես շատ դժվար է եղել այս պայմաններում՝ այս հեռավորության վրա, կրթություն ապահովել Տավուշի տարածաշրջանում, շատ ջանքեր ենք գործադրել, շատ ենք աշխատել, բայց, կարծում եմ, մեզ հաջողվել է դա իրականացնել: Եվ այսօր մենք պարզ ճակատով ենք նայում մեր շրջանավարտներին, որովհետև նրանք հպարտությամբ կարող են բախել ցանկացած դուռ և իրենց մասնագիտությամբ աշխատանք ունենալ: Դրա վառ ապացույցն են մեր այն հարյուրավոր շրջանավարտները, որոնք այսօր հաջողությամբ աշխատում են մեր տարածաշրջանի տարբեր բնագավառներում, նույնիսկ ղեկավար պաշտոններ են զբաղեցնում հանրակրթության և տնտեսական համակարգի  տարբեր ոլորտներում: Դրա  վառ ապացույցն են մեր՝ շուրջ մեկ տասնյակ այն շրջանավարտները, որոնք պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն և այսօր աշխատում են մասնաճյուղում: Միանշանակ, ամենայն պատասխանատվությամբ և հպարտությամբ կարող ենք ասել, որ Մայր բուհի միակ մասնաճյուղը կայացած կրթօջախ է, կայացած՝ իր արդեն տված և այսօրվա 416 շրջանավարտներով:

Մասնաճյուղում կայացավ 2016-17 ուստարվա շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը

 Սիրելի՛ շրջանավարտներ, մենք վստահ ենք, որ դուք անպայմանորեն այս արևի տակ ձեր տեղն ունենալու եք: Եվ վստահ ենք, որ դուք կարևոր առաքելություն եք իրականացնելու ձեր հայրենի բնօրրանում, ձեր ընտանիքների կողքին, սահմանում, քանզի դուք եք այս երկրի տերերը, դուք պետք է շենացնեք, հզորացնեք ազգը, դուք պետք է ծնեք այն զավակներին, որոնք պիտի մեր երկիրը է՛լ ավելի ուժեղ և միասնական դարձնեն: Հատուկ շնորհակալություն ձեր ծնողներին և մեր դասախոսներին, ովքեր անմնացորդ նվիրումով կանգնել են ձեր կողքին, ոչ միայն գիտելիք են տվել, այլև ամենայն հոգատարություն են ցուցաբերել ձեր նկատմամբ: Լավ եղեք, սիրելի՛ շրջանավարտներ, ձեզ բարի ճանապարհ ենք մաղթում, բարի բախտ, հաջողություն, խաղաղ երկինք… Փա՛ռք Աստծուն, որ մենք ունենք ազատ, անկախ Հայաստան, և փա՛ռք Աստծուն, որ այն վստահում ենք ձեզ նման երիտասարդությանը, մենք հպարտանում ենք ձեզանով, շնորհակալ ենք բոլորիդ»:

Ուսանողական խորհրդի նախագահ Իսկուհի Շաղբաթյանն էլ շնորհավորեց մասնաճյուղի առկա և հեռակա ուսուցման շրջանավարտներին՝ նրանց հղելով բարեմաղթանքներ:

Մասնաճյուղում կայացավ 2016-17 ուստարվա շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը

Ապա տեղի ունեցավ դիպլոմների հանձնումը. նախ` ռեկտորի կողմից գերազանց առաջադիմությամբ շրջանավարտներին  տրվեցին կարմիր դիպլոմները, ապա, ըստ ֆակուլտետների, պատվավոր հյուրերը դիպլոմները հանձնեցին շրջանավարտներին:

Մասնաճյուղում կայացավ 2016-17 ուստարվա շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը

Տոնական միջոցառումն ուղեկցվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի շրջանավարտների ինքնատիպ աշխատանքների ցուցահանդեսով  և Ուսանողական խորհրդի կողմից կազմակերպված համերգային ծրագրով:

Մասնաճյուղում կայացավ 2016-17 ուստարվա շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը

Ելույթ ունեցան մասնաճյուղի ՈՒԽ-ի և Իջևանի պարային խմբերը՝ ներկայացնելով ոչ միայն ազգային խրոխտ կատարումներ, այլև տարբեր ոճերի գունեղ պարեր:

Մասնաճյուղում կայացավ 2016-17 ուստարվա շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը

Գեղեցիկ երաժշտական կատարումներով հանդես եկան ԵՊՀ ԻՄ-ի շնորհալի ուսանողները:

Միջոցառմանը հաջորդեց Գիտական խորհրդի տարեվերջյան ընդլայնված նիստը:

Մասնաճյուղում կայացավ 2016-17 ուստարվա շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը

Կայացավ Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված  նիստը

2017թ.  հուլիսի 7-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված  նիստ, որին մասնակցում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը, տնօրենի խորհրդական Ա. Հ. Մակարյանը, ֆակուլտետի գիտխորհրդի անդամները, վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչները, ուսանողներ:

Նիստի ընթացքում ամփոփվեցին 2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները, ֆակուլտետի՝ 2017թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները, քննարկվեցին մասնագիտության կրթական ծրագրում կառուցվածքային ու բովանդակային փոփոխություններին վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Կայացավ Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված  նիստը

2016-2017 ուստարվա երկրորդ  կիսամյակի քննաշրջանի վերաբերյալ  Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկան, ֆակուլտետի գիտխորհրդի քարտուղար, ֆ.մ.գ.թ., ասիստենտ Ա.Մարգարյանը նշեց, որ այն անցկացվել է  համաձայն հաստատված գրաֆիկի:

Քննաշրջանը ֆակուլտետում կազմակերպվել է 60 ուսանողների համար:  Ֆակուլտետի ընդհանուր առաջադիմությունը կազմում է 89,83% (անվճար` 100%, վճարովի` 85,00%): Ըստ կուրսերի պատկերը հետևյալն է` «Կիրառական արվեստ» երկրորդ  կուրս (7 ուսանող` 85,71%), «Դիզայն» առաջին կուրս (7 ուսանող` 100%), «Կիրառական արվեստ» երրորդ կուրս (7 ուսանող` 85,71%), «Կիրառական արվեստ» չորրորդ կուրս (16 ուսանող` 80,00%), մեկ  ուսանող ունի առարկայական պարտք: Չորրորդ կուրսի ուսանողներն ավարտական աշխատանքները և ամփոփիչ քննությունը հանձնել են 100% առաջադիմությամբ: Գնահատականների սպեկտրը լայն է և, որպես կանոն, ավելի բարձր է մասնագիտական բլոկի առարկաներից, ավելի ցածր` հումանիտար  և  ոչ մասնագիտական առարկաներից:

Ֆակուլտետում իրականացված բոլոր ստուգարքները և քննությունները վերահսկվել են ֆակուլտետի ղեկավարության և Ուսումնամեթոդական վարչության կողմից, իսկ մասնագիտական բոլոր քննությունները ֆակուլտետում կազմված հանձնաժողովի (դեկան, մասնագիտության պատասխանատու, ամբիոնների վարիչներ, հարակից  առարկայի դասախոս) կողմից գնահատվել և քննարկվել են ուսանողների հետ, համապատասխան  բողոք-առաջարկներին արձագանքել են տեղում:

Ֆակուլտետի՝ 2017թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների վերաբերյալ մասնավորապես նշվեց, որ չորրորդ կուրսի 16 ուսանողներից ամփոփիչ ատեստավորմանը և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությանը մասնակցել է 15 ուսանող (մեկ ուսանող ձևակերպել է ֆիզիոլոգիական արձակուրդ):

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահի հաշվետվությունից առանձնացվեց «Արվեստի պատմություն» առարկայից ուսանողների իմացության ոչ այնքան բարձր մակարդակի մասին գրառումը, որը մտահոգության տեղիք է տալիս և պարտադրում իրականացնել հստակ գործողություններ` հաջորդ տարիներին այդ բացթողումը վերացնելու համար: Ավարտական աշխատանքների վերաբերյալ նշվեց, որ դրանց մեծ մասն իրականացված էր կատարողական բարձր վարպետությամբ:

Կայացավ Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված  նիստը

 

Մասնագիտության կրթական ծրագրում կառուցվածքային ու բովանդակային փոփոխություններ կատարելու հարցի վերաբերյալ տեղեկատվությամբ հանդես եկավ «Դիզայն» մասնագիտության կրթական ծրագրի  պատասխանատու Ա. Լ. Չիբուխչյանը: Ներկայացվեցին 2016-2017 ուստարվա ընթացքում ՄԿԾ-ի պատասխանատուի կողմից իրականացված հետևյալ աշխատանքները.

 • Հանդիպում առաջին կուրսեցիների հետ, իրազեկում կրեդիտային համակարգի, գնահատման ձևի մասին, պայմանագրերի կնքման գործընթացի կազմակերպում, գործող զեղչային համակարգի ծանոթացում:
 • Ծանոթացում ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների հետ:
 • Ընթացիկ քննությունների և ստուգումների գրաֆիկների քննարկում:
 • Ընթացիկ հարցաշարերի քննարկում, վերանայում:
 • Ուսումնական պրոցեսի և քննությունների վերահսկում:
 • Առարկայական ծրագրերի և փաթեթների առկայության ու բովանդակության վերահսկում:
 • Դասալսումների իրականացում:
 • Ծանոթացում կամընտրական առարկաների բովանդակության և ընտրման կարգին:
 • Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների հաստատում և ընթացքի հսկողություն:
 • Ամբիոնների վարիչների և դեկանի հետ համատեղ` 2017-2021 ուսումնական պլանի կառուցվածքային և բովանդակային փոփոխության իրականացում:
 • ԵՊՀ-ի կողմից ուսումնական գործընթացի կազմակերպման նորմատիվների փոփոխությունների իրազեկում ամբիոնների աշխատակիցներին և համապատասխան փաստաթղթերով դրանց իրականացում:
 • «Դիզայն» կրթական ծրագրի վերջնարդյունքների մշակում` արդի պահանջներին համապատասխան:

Հաջորդիվ ներկայացվեց ամբիոնային և անհատական ծանրաբեռնվածությունների հարցը: Ամբիոնների պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին հանձնարարվեց մինչև ս.թ. հուլիսի 10-ը  վերանայել նախկինում կազմված առարկայական ծրագրերը  և անհրաժեշտության  դեպքում կատարել փոփոխություններ` կրթական ծրագրի արդյունավետությունը բարելավելու նպատակով:

Մյուս հարցի վերաբերյալ ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նախագահ Ա.Մարգարյանը ներկայացրեց «Դիզայն» և «Համակարգչային գրաֆիկա» կրթական ծրագրերի` առաջին կուրսի միավորման հարցը, որը ծագել է` ելնելով դասավանդման արդյունավետության մի շարք խնդիրներից: Այդ կապակցությամբ նշվեց, որ առաջիկա մեկ կիսամյակում պետք է լրացվեն  առաջին կուրսում եղած կրթական մոդուլների տարբերությունները: Ամբիոնների վարիչներն առաջարկեցին «Համակարգչային գրաֆիկա» կրթական ծրագրով առաջին կուրսի ուսանողների համար լրացուցիչ կազմակերպել դասընթացներ` վերոնշյալ տարբերությունները հանձնելու համար:

Կայացավ Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված  նիստը

Որոշեցին դիմել Ուսումնամեթոդական վարչությանը` թույլատրություն ստանալու և համապատասխանության դեպքում  պատրաստելու անհրաժեշտ փաթեթ` «Համակարգչային գրաֆիկա» կրթական ծրագրով ուսանողներին «Դիզայն» տեղափոխելու համար:

Ընթացիկ հարցերից կարևորվեցին արվեստանոցների գույքի խնամքի, տեխնիկական միջոցների տարեվերջյան սպասարկման և գույքագրման հարցերը:

Նիստի վերջում ամփոփիչ ելույթ ունեցավ մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը՝ հաշվետու ժամանակահատվածում ֆակուլտետում իրականացված աշխատանքները գնահատելով բավարար, անդրադառնալով ուսումնական գործընթացի շարունակական բարելավմանը վերաբերող մի շարք խնդիրների, դարձյալ շեշտելով ոչ մասնագիտական կուրսերում դասավանդվող առարկաների ծրագրերում թեմատիկ-բովանդակային փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության մասին:

 

 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական կառույցները ՀՀ պետական խորհրդանիշների օրվան նվիրված տոնակատարությանը

2017թ. հուլիսի 5-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական խորհրդի և «Տավուշ» ռազմահայրենասիրական ակումբի անդամները Երևանում մասնակցեցին ՀՀ պետական խորհրդանիշների օրվան նվիրված տոնակատարությանը։

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական կառույցները ՀՀ պետական խորհրդանիշների օրվան նվիրված տոնակատարությանը

Նախ՝ Ազատության հրապարակում ելույթներով հանդես եկան ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ, ԱԻՆ և Ոստիկանության նվագախմբերն ու պատվո պահակային վաշտերը, «Երևանյան թմբուկներ» թմբկահարների և «Վահագն» դհոլահարների խմբերը: 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական կառույցները ՀՀ պետական խորհրդանիշների օրվան նվիրված տոնակատարությանը

Պարային խմբերի գլխավորությամբ ներկայացվեցին ազգագրական պարային համարներ, որոնց ակտիվորեն մասնակցեցին նաև մեր համալսարանականները։ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական կառույցները ՀՀ պետական խորհրդանիշների օրվան նվիրված տոնակատարությանը

Ապա Ազատության հրապարակից մեկնարկեց ավանդական դարձած քայլերթը (3 կմ)՝ ՀՀ եռագույն դրոշով:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական կառույցները ՀՀ պետական խորհրդանիշների օրվան նվիրված տոնակատարությանը

Միջոցառման փակումը ևս կատարվեց ազգային պարերով։