Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղում մեկնարկեցին հեռակա ուսուցման՝ 2017-2018 ուստարվա դասերը

2017թ. նոյեմբերի 1-ին՝ հեռակա ուսուցման՝ 2017-2018 ուստարվա դասերի մենարկի առթիվ, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանի հանդիպումը հեռակա ուսուցման համակարգի առաջին կուրսեցիների հետ:

Հանդիպմանը մասնակցում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնամեթոդական վարչության պետը, վարչական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչը և աշխատակիցները, Ուսանողական խորհրդի նախագահը:

Մասնաճյուղում մեկնարկեցին հեռակա ուսուցման՝ 2017-2018 ուստարվա դասերը

Մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը բարի գալուստ մաղթեց 8 մասնագիտությունների («Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա», «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ», «Բնապահպանություն և բնօգտագործում», «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա», «Պատմություն», «Հոգեբանություն», «Ֆինանսներ» (ըստ ոլորտի), «Զբոսաշրջություն») գծով բուհի հեռակա ուսուցման համակարգ ընդունված 170 առաջին կուրսեցիներին, շնորհավորեց նրանց նոր ուսումնական տարին, մաղթեց հաջողություններ ուսման մեջ, նրանց կոչ արեց յուրացնել և պահպանել մասնաճյուղում ձևավորված լավագույն ավանդույթները, առաջին հերթին լինել կարգապահ, ուսումնատենչ, աշխատասեր, նպատակասլաց, բարձր պահել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանող լինելու պատիվը:

Մասնաճյուղում մեկնարկեցին հեռակա ուսուցման՝ 2017-2018 ուստարվա դասերը

Առաջին կուրսեցիներին տնօրենը ծանոթացրեց մասնաճյուղում գործող մասնագիտություններին ու կրթական ծրագրերին, տարածաշրջանով ու աշխատաշուկայի պահանջներով պայմանավորված առանձնահատկություններին, ներկայացրեց բուհի տրամադրած ռեսուրսները (տեխնիկական միջոցներով կահավորված լսարաններ, մասնագիտական գրականություն, ընթերցասրահ, բուժկետի ծառայություններ, անվտանգության ապահովման համակարգ, սննդի և հանգստի պայմաններ և այլն), կառուցվածքային ստորաբաժանումները, հատուկ ուշադրություն դարձրեց Հեռակա ուսուցման բաժնի տեսուչների, Օրինականության պահպանման և ուսանողների իրավունքների պաշտպանման հանձնաժողովի, Ուսանողական խորհրդի գործառույթներին, թե մասնավորապես ինչ հարցերով կարող են նրանց դիմել ուսանողները:

Մասնաճյուղում մեկնարկեցին հեռակա ուսուցման՝ 2017-2018 ուստարվա դասերը

Նորաթուխ համալսարանականներին կոչ արվեց ակտիվորեն ներգրավվել ՈՒԽ-ի աշխատանքներում, ուսանողական նախաձեռնություններում, ապրել ուսանողական լիարժեք կյանքով, մի խոսքով՝ պատվով ու պատասխանատվությամբ կրել համալսարանականի բարձր կոչումը:

2017-18 ուսումնական տարվա մեկնարկի առթիվ ևս մեկ անգամ շնորհավորելով հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողներին՝ պարոն Առաքելյանը ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության և ամբողջ անձնակազմի անունից մաղթեց, որ ուսումնառության հինգ տարիներն արդարացնեն կրթության ու գիտության հետ կապված նրանց բոլոր սպասելիքները, իրականություն դարձնեն նրանց ցանկություններն ու նպատակները:  

Կայացավ Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ընդլայնված նիստը

2017թ. հոկտեմբերի 31-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ընդլայնված նիստը, որին հրավիրված էր Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան, պ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Ներսիսյանը, մասնակցում էին ամբիոնի անդամները:

Ընդլայնված նիստում ներկայացվեցին ուսումնական խորհրդատուի (կուրատոր/կուրսղեկ), կրթական ծրագրի պատասխանատուի, ամբիոնի վարիչի հաշվետվությունները՝ 2017-18 ուստարվա առաջին կիսամյակում (սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին) իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ:

Կայացավ Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ընդլայնված նիստը

Ներկայացվեց, որ հաշվետու ժամանակահատվածում «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության 1 կուրսի ուսումնական խորհրդատու, բ.գ.թ., ասիստենտ Լ.Թումանյանն իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները.

 • Ուսումնական տարվա սկզբին 1-ին կուրսի ուսանողներին է ներկայացվել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ընդհանուր կառուցվածքը և ուսումնական գործընթացի կանոնակարգը, ԵՊՀ ԻՄ-ի կայքից, դասատախտակից, գրադարանից օգտվելու կարգը:
 • Ուսանողներին տրվել է համապատասխան կանոնակարգ, որտեղ նշված են նրանց իրավունքներն ու պարտականությունները:
 • Նրանց ներկայացվել է ուսումնառության կրեդիտային համակարգի սկզբունքները, ինչպես նաև բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների համար հրատարակված «Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների տեղեկագրքից» օգտվելու կարգը:
 • Հաշվետու ժամանակահատվածում, ըստ ժամանակացույցի և ժամանակացույցից դուրս, հանդիպումներ են կազմակերպվել «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների հետ:
 • Կիսամյակի ընթացքում մշտադիտարկվում են ուսանողների գիտելիքների ձեռքբերման և գնահատման գործընթացները (գործնական և սեմինար պարապմունքներ, ընթացիկ ստուգումներ և քննություններ):

Ամբիոնի ընդլայնված նիստում «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության կրթական ծրագրի պատասխանատու, բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Սարհատյանը ներկայացրեց հաշվետու ժամանակահատվածում (սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին) իր կողմից իրականացված աշխատանքները:

Կայացավ Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ընդլայնված նիստը

Ներկայացվեց, որ հաճախակի կազմակերպվել են հանդիպումներ «ՀԼԳ» մասնագիտության բոլոր կուրսերի ուսանողների հետ, հաշվի են առնվել ուսումնական գործընթացին վերաբերող նրանց առաջարկություններն ու կարծիքները:

Մասնաճյուղի բոլոր ֆակուլտետների առաջին կուրսերում  տրվել են  թելադրություններ, որոնց արդյունքները քննարկվել են ամբիոնում և համապատասխան կուրսերում, ուսանողներին տրվել հանձնարարականներ: Դրանց վերացման ուղղությամբ ամբիոնում մշակվել են համապատասխան ծրագրեր և հետևողականորեն իրականացվում են:

Ուսանողների ստեղծագործական մտքի, բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացման նպատակով մշակվել է պլան, նրանց տրվել են բազմաբնութ առաջադրանքներ` մասնագիտական կարողությունները զարգացնելու, աշխարհայացքն ու մտահորիզոնը լայնացնելու, խոսքային էթիկան կատարելագործելու համար:

Հայտարարվել է ստեղծագործական լավագույն աշխատանքի համահամալսարանական մրցույթ` «Աշխարհն իմ աչքերով», «Տու՛ն դարձեք, հայե՛ր», «Սիրո գույները» թեմաներով:

Պատրաստ են ամբիոնի բոլոր դասախոսների մասնագիտական առարկաների փաթեթները: Ստուգվում է ծրագրերի կատարողականների ընթացքը:

Ամբիոնում մշակվել և դասախոսների կողմից իրականացվում են նաև այլ միջոցառումներ, որոնք  միտված են հետաքրքիր ու բովանդակալից դարձնելու ուսանողների առօրյան:

Գրականության դերի ու նշանակության նկատմամբ ուսանողների հետաքրքրության մեծացմանն է նպատակաուղղված գրադարանին կից ստեղծված գրական ակումբը, որը ղեկավարում է ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ. Ա.Հասանյանը, որի կազմակերպած առաջին իսկ միջոցառումները մեծ տպավորություն են գործել ուսանողների վրա:

Իրականացվել են դասալսումներ ամբիոնի դասախոսների մոտ (Գ.Մկրտչյան, «Ընդհանուր լեզվաբանություն» /3-րդ կուրս/, Կ.Պողոսյան, «Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն» /2-րդ կուրս/, Լ.Թումանյան, «Հնչյունաբանություն», «Բառագիտություն» /1-ին կուրս/) և վերլուծվել դրանք: 

Ապա ներկայացվեց Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ., դոցենտ Վ.Ավագյանի հաշվետվությունը` 2017-2018 ուստարվա սեպտեմբերից հոկտեմբեր ամիսներին ամբիոնի կողմից իրականացված ուսումնագիտական և կազմակերպչական աշխատանքների վերաբերյալ:

Մասնավորապես նշվեց, որ հաշվետու ժամանակահատվածում կազմվել և հաստատվել է ամբիոնի՝ 2017-2018 ուստարվա ուսումնական պլանը, որտեղ հստակ ցույց է տրված, թե ամբիոնը ուստարվա ընթացքում կազմակերպչական, ուսումնական, մեթոդական, գիտական ինչ ծրագրեր ունի, ինչ խնդիրներ է դրել իր առջև և դրանց լուծման համար ինչ ժամանակ սահմանել: Ըստ այդմ՝ հիշյալ երկու ամիսների ընթացքում վերանայվել են մասնագիտական առարկաների ուսումնական ծրագրերը, թարմացվել և համապատասխանեցվել են ուսումնական պլանին, դասընթացների փաթեթներում կատարվել են փոփոխություններ: Ամբիոնային քննարկումներից հետո այդ ամենը ներկայացվել է ֆակուլտետի դեկանին՝ պ. Ներսիսյանին: Առանձին հարցերի կապակցությամբ նրա տեղին միջամտություններից հետո հիշյալ փաստաթղթերը ամբիոնի նիստերում դրվել են հաստատման:

Նշվեց, որ առարկայական փաթեթների ծանրակշիռ մասը պատրաստ է, միայն երկուսը («19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ գրականության պատմություն», «Քննադատության տեսություն») դեռ խմբագրման ընթացքի մեջ են, ունեն ամբողջացման կարիք:

Վերանայվել են նաև հարցաշարերը՝ թե՛ ընթացիկ և թե՛ ամփոփիչ-եզրափակիչ քննություններին վերաբերող, յուրաքանչյուր առարկայից, ըստ սահմանված գրաֆիկի, հարցաշարերը տրամադրվել են ուսանողներին: Որոշակի փոփոխության են ենթարկել ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների հարցաշարերը:

Գրեթե բոլոր մասնագիտական առարկաների համար փոխվել են դասընթացի գնահատման գործիքներն ու ընթացակարգերը: Փորձ է արվել հնարավորինս հրաժարվել թեստային եղանակով ուսանողների գիտելիքների ստուգման տարբերակից՝ նախընտրությունը տալով գրավոր կամ բանավոր քննության տարբերակներին: Գնահատման ռազմավարության մեջ կարևոր տեղ է հատկացրել ուսանողի կատարած ինքնուրույն աշխատանքին, դասընթացների ժամանակ նրա դրսևորած ակտիվությանը:  

Ամբիոնի կողմից սպասարկվող մասնագիտական առարկաների դասընթացների փաթեթները տրվել են մասնաճյուղի այլ ամբիոններին, կազմվել է ընթացիկ ստուգումների ու քննությունների հանձնաժողովների կազմը: 

Տարեսկզբին վերջնական հաստատվել են ավարտական և կուրսային աշխատանքների թեմաները, նշանակվել են ղեկավարները: Սահմանվել է գրաֆիկ կուրսային և ավարտական աշխատանքների ղեկավարների և ուսանողների հանդիպումների համար:

Հաստատվել են 2017-2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ուսումնական խորհրդատուի  ժամանակացույցը, փոխադարձ և բաց դասալսումների գրաֆիկը:

Ընդլայնված նիստի ընթացքում 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակում (սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին) Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի կողմից իրականացված աշխատանքները գնահատվեցին լավ:

ԵՊՀ ԻՄ-ում ընթանում են 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի I ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները

2017թ. հոկտեմբերի 30-ից նոյեմբերի 4-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում (առկա ուսուցման համակարգում) ընթանում են 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի I ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները:

ԵՊՀ ԻՄ-ում ընթանում են 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի I ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնամեթոդական վարչության պետ Արկադի Դավթյանը հարցազրույցի ընթացքում փաստեց, որ քննաշրջանն անցկացվում է ըստ սահմանված կարգի (Բակալավրի կրթական ծրագրով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգի)՝ նախատեսված կիսամյակի 9-րդ շաբաթում, որի ընթացքում ուսանողներն ազատված են ուսումնական պարապմունքներից:

30-10-2017-04-11-2017-7

Սահմանված կարգի համաձայն` ընթացիկ քննությունների և ստուգումների հարցաշարերը նախապես տրամադրվում են ուսանողներին, կազմված տոմսերը, տարբերակները, թեստերը ստորագրվում են ամբիոնի վարիչի և կնքվում ֆակուլտետի դեկանի կողմից, ըստ այդմ էլ անցկացվում են քննությունները:

ԵՊՀ ԻՄ-ում ընթանում են 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի I ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները

Յուրաքանչյուր քննությունից կամ ստուգումից հետո դասախոսը ուսանողների հետ իրականացնում է քննարկում:

ԵՊՀ ԻՄ-ում ընթանում են 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի I ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները

Բանավոր և թեստային ձևով անցկացված քննությունները գնահատվում են անմիջապես տեղում (լսարանում), իսկ գրավոր քննությունները 7 օրվա ընթացքում ստուգվում են դասախոսի կողմից և քննարկվում ուսանողների հետ:

ԵՊՀ ԻՄ-ում ընթանում են 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի I ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները

Քննական գործընթացի թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունն ապահովելու նպատակով քննությունների արդյունքները տեղադրվում են ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջում:

ԵՊՀ ԻՄ-ում ընթանում են 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի I ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները

Ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքները քննարկվում են ֆակուլտետների գիտական  խորհուրդների և ամբիոնների նիստերում:

ԵՊՀ ԻՄ-ում ընթանում են 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի I ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները

 

 

Գիտական խորհրդի նիստում

2017թ. հոկտեմբերի 28-ին «ԵՊՀ» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Գիտական խորհրդի նիստ, որը նախագահում էր մասնաճյուղի տնօրեն, Գիտական խորհրդի նախագահ Ս. Ա. Առաքելյանը:

Գիտական խորհրդի նիստում

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին սեմինար և գործնական պարապմունքների արդյունավետության բարձրացմանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի 2017թ. շրջանավարտների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքների ուսումնասիրությանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ, տեխն. գիտ. թեկնածու Աննա Սիմոնյանի և ամբիոնի դասախոս Քնար Օթարյանի «Մակրոսները MSEXCEL-ում» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը հրատարակման երաշխավորելուն, նույն ամբիոնի դոցենտ, տեխն. գիտ. թեկնածու Աննա Սմբատի Սիմոնյանին ԵՊՀ գիտական խորհրդում դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար երաշխավորելուն և միջնորդելուն, մասնաճյուղի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոնի ասիստենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու Լիլիթ Հենրիկի Ֆլջյանին ԵՊՀ գիտական խորհրդում դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար երաշխավորելուն և միջնորդելուն վերաբերող հարցեր: 

Գիտական խորհրդի նիստում

Գիտխորհրդի նիստում հաստատվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ում բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և գնահատման կարգը, ԵՊՀ ԻՄ-ի մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի զարգացման հայեցակարգը, Ուսանողական գիտական ընկերության կանոնադրությունը (նոր խմբագրությամբ):

Սեմինար և գործնական պարապմունքների արդյունավետության բարձրացմանը վերաբերող հարցի կապակցությամբ ելույթ ունեցավ Գիտական խորհրդի նախագահ, տնօրեն Ս.Առաքելյանը, արտահայտվեցին տնօրենի խորհրդական Ա.Մակարյանը, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան Ա.Ներսիսյանը, Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչ Ա.Ցուցուլյանը, Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ Գ.Հովհաննիսյանը, Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ Վ.Ավագյանը:

Գիտական խորհրդի նիստում

Հաշվի առնելով գնահատման համակարգում կատարված որոշակի փոփոխությունները (մասնավորապես ուսանողի ներկայության համար տրվող 2 միավորը հանվելու հետ կապված)՝ ելույթ ունեցողները կարևորեցին սեմինար և գործնական պարապմունքներին ուսանողների ակտիվության, դասամատյաններում դա գնահատելու և վերջնական գնահատականների մեջ արտացոլելու, ուսանողներին տրվող խորհրդատվության, նրանց ինքնուրույն աշխատելու և լրացուցիչ գրականությունից օգտվելու հանգամանքները: Առաջարկվեց, որ գործնական և սեմինար պարապմունքները վարող դասախոսների համար առաջավոր մասնագետներն անցկացնեն խորհրդատվություն:

Գիտական խորհրդի նիստում

Նիստի ընթացքում հրատարակման երաշխավորվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ, տեխն. գիտ. թեկնածու Աննա Սիմոնյանի և նույն ամբիոնի դասախոս Քնար Օթարյանի «Մակրոսները MSEXCEL-ում» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը:

Որոշվեց երաշխավորել ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ, տեխն. գիտ. թեկնածու Աննա Սմբատի Սիմոնյանին և ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոնի ասիստենտ, մանկ. գիտ. թեկնածու Լիլիթ Հենրիկի Ֆլջյանին դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար և միջնորդել ԵՊՀ գիտական խորհրդին՝ նրանց շնորհելու դոցենտի գիտական կոչում և համապատասխան առաջարկով դիմելու ՀՀ ԲՈՀ:

Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնը կազմակերպել էր միջոցառում

2017թ. հոկտեմբերի 28-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ  Հելոուինի տոնին նվիրված միջոցառում, որը կազմակերպել էր Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնը (ամբիոնի վարիչ բ.գ.թ., դոցենտ Ք.Հարությունյանը  և ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ. Ն.Գասպարյանը):

Միջոցառմանը մասնակցում էին «Անգլերեն լեզու և գրականութուն» մասնագիտության 1-ին և 3-րդ կուրսերի ուսանողները, ներկա էին Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դասախոսներ և ուսանողներ:

Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնը կազմակերպել էր միջոցառում

Մասնակիցները միջոցառման ընթացքում ներկայացրին “Halloween”-ի (Բոլոր սրբերի երեկո, օր) ծագումը, ավանդույթները, սովորույթները: Նշվեց, որ, ըստ անգլերենի Օքսֆորդյան բառարանի, «Հելոուին» բառն առաջին անգամ հիշատակվել է 16-րդ դարում՝ որպես անգլերեն “All-Hallows-Even” (հայերեն՝ բոլոր սրբերի երեկո): Այն ժամանակ այդպես էին կոչում Բոլոր սրբերի օրվան նախորդող երեկոն։ Թեև “All Hallows” արտահայտությունը հանդիպում է նաև հին անգլերենում (ealra hālgena mæssedæg – հայերեն՝ Բոլոր սրբերի օր), բայց այն մինչև 1556 թվականը չի հանդիպում գրավոր աղբյուրներում։ “Halloween”-ն առաջացել է վաղ քրիստոնեական տոնից, ունի հեթանոսական արմատներ. այն ծագել է կելտական և հռոմեական բերքահավաքին նվիրված տոներից:

Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնը կազմակերպել էր միջոցառում

Ներկայացվեցին “Halloween”-ի գույները` սևը և նարնջագույնը, որոնք խորհրդանշում են մահը և բերքը, տոնի մյուս խորհրդանիշները, օրինակ, Ջեքի լապտերը կամ ճրագը (անգլ.՝ Jack-o’-lantern): Այն դդում է, որի վրա փորագրված է չար, բայց միևնույն ժամանակ ծիծաղելի դեմք, իսկ դդմի ներսում տեղադրված է վառվող մոմ։ Առաջին անգամ «Ջեքի ճրագը» հայտնվել է Մեծ Բրիտանիայում, բայց սկզբնական շրջանում պատրաստման համար օգտագործվել է շաղգամ կամ ճակնդեղ: Համարվում էր, որ Բոլոր սրբերի օրը տան մոտ դրված այդպիսի բանջարեղենները վանում են չար ուժերին: Երբ Հելոուինի տոնը տարածվեց Ամերիկայում, Ջեքի ճրագը սկսեցին պատրաստել դդմից, որն ավելի հասանելի էր և էժան: Ամերիկայում վրան փորագրված դդումը մինչ Հելոուինի տարածվելը համարվում էր բերքահավաքի խորհրդանիշներից մեկը: 1990 թվականին տոնի ժամանակ նրա օգտագործումն արդեն դարձել էր սովորական։ 

28-10-2017-1

Նշվեց, որ Բոլոր սրբերի տոնը կամ “Halloween”-ը նշվում է հոկտեմբերի վերջին և ամենատարածված տոներից մեկն է ԱՄՆ-ում: Այն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ են բերել իռլանդացի և շոտլանդացի ներգաղթյալները 19-րդ դարում: Այսօր այն տոնում են նաև ոչ անգլախոս եվրոպական և ԱՊՀ այլ երկրներում ոչ միայն մեծահասակները, այլ երեխաները, որոնց համար այն զվարճանալու մեծ առիթ է: Տարածված սովորույթ է հագնել դիմակահանդեսային հանդերձանք և զարմացնել ընկերներին անսովոր կերպարներով:

Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնը կազմակերպել էր միջոցառում

 Միջոցառման ժամանակ ներկայացվեցին նաև ուսանողների հորինած սարսափ պատմությունները, որոնցից լավագույնն արժանացավ մրցանակի:

Հնչեցին տոնին նվիրված երգեր և բանաստեղծություններ:  

Վերջում տեղի ունեցավ հյուրասիրություն, որը ներառում էր տոնի ավանդական ճաշատեսակները:

Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնը կազմակերպել էր միջոցառում