Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Իսահակ Իսահակյանի անվան կրթաթոշակի մրցույթ

 ՀՀ կենտրոնական բանկը հայտարարում է մրցույթ Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման, մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետների, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի «Տնտեսագիտության մագիստրոս» ծրագրի և Արցախի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի բարձր առաջադիմությամբ ուսանողներին ԻՍԱՀԱԿ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ
անվան կրթաթոշակ նշանակելու համար:
 
           20161223025104Исаак Исаакячн
 
Մրցույթին կարող են մասնակցել բակալավրիատի III, IV կուրսերի և մագիստրատուրայի I և II կուրսերի բարձր առաջադիմությամբ ուսանողներ:
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 12-ը Կենտրոնական բանկի գլխավոր քարտուղարության անձնակազմի կառավարման վարչություն ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.
 1. դիմումի ձև (տեղադրված է Կենտրոնական բանկի կայքում` www.cba.am),
 2.  տեղեկանք բարձրագույն ուսումնական հաստատությունից առաջադիմության միջին որակական գնահատականի վերաբերյալ (սկսած ուսումնառության առաջին տարվանից),
 3. դիպլոմի, դիպլոմի միջուկի պատճենը (առկայության դեպքում),
 4. մեկ գունավոր լուսանկար:
Մրցույթին դիմած ուսանողները վերլուծական/հետազոտական նյութը (ոչ ավելի, քան 15-20 տպագիր էջ) պետք է ներկայացնեն մինչև նոյեմբերի 30-ը:
 
Վերլուծական/հետազոտական նյութի թեմաներ.
 
 • Ֆինանսական համակարգի մրցակցության գնահատումը ՀՀ-ում
 • Գնային կոշտությունների համապարփակ վերլուծություն ըստ ապրանքային խմբերի ՀՀ օրինակով
 • Եկամտաբերության կորերի արձագանքը իրականացված դրամավարկային քաղաքականությանը ՀՀ-ում
 • ՀՀ ԿԲ գործունեության արդյունավետության բարելավումն առցանց տվյալների օգտագործման միջոցով
 • Մակրոպրուդենցիալ քաղաքականությունը դոլարիզացված տնտեսություններում
 • Big data-ն և AI-ը որպես վիճակագրական տեղեկատվության ստացման և մշակման նոր հնարավորություններ, դրանց հետ կապված մարտահրավերները և ներդրման հնարավոր ուղիները ԿԲ-երում
 • Բաղադրյալ ցուցանիշները որպես կյանքի որակը բնութագրող ցուցանիշներ
 • Ուղղակի ներդրումների ճյուղային կառուցվածքի ձևավորման հիմքում ընկած գործոնները ՀՀ-ում
 • Դոլարիզացիայի վիճակագրական չափման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
Հետազոտական/վերլուծական աշխատանքի նկատմամբ պահանջներ
Հետազոտական/վերլուծական աշխատանքի կառուցվածք.
 • Տիտղոսաթերթ
 • Բովանդակություն
 • Նախաբան
 • Հիմնական մաս
 • Եզրակացություն և առաջարկություններ
 • Գրականության ցանկ
Տիտղոսաթերթի վրա, որն աշխատանքի առաջին էջն է, անհրաժեշտ է նշել ուսանողի անունը, ազգանունը, ԲՈՒՀ-ը, հետազոտական/վերլուծական աշխատանքի թեման:
Բովանդակությունում նշվում են բոլոր բաժիններն ու ենթաբաժինները, դրանց զբաղեցրած էջերն՝ ըստ հերթականության:
Նախաբանը պետք է ծառայի երկու նպատակի: Նախ, այն պետք է ծանոթացնի ընթերցողին թեմային: Երկրորդ, դրանում պետք է սահմանվի հետազոտության/վերլուծության հարցը, խնդիրը կամ թեզիսը:
Հիմնական մասում, որը հետազոտական աշխատանքի գլխավոր մասն է, անհրաժեշտ է զարգացնել թեզիսը՝ պատճառներով, բացատրություններով, օրինակներով և փաստերով, միաժամանակ նշելով, թե հետազոտական/վերլուծական ինչ մեթոդներ և/կամ գործիքներ են կիրառվել հետազոտողի կողմից:
Եզրակացությունում պետք է ամփոփվի աշխատանքը և տրվի պատասխան հետազոտական/վերլուծական աշխատանքի հարցին կամ խնդրին:
Աշխատանքն անհրաժեշտ է գրել A4 ձևաչափի էջի վրա, 12 տառաչափով:
Արգելվում է գրագողությունը և այլ անձի կողմից կատարված աշխատանքը որպես Ձեր կողմից կատարված ներկայացնելը:
Հանձնաժողովի կողմից լավագույն ճանաչված ուսանողներին 6 ամիս ժամկետով կհատկացվի
Իսահակ Իսահակյանի անվան կրթաթոշակ (ամսական 50 000 դրամ)
 
Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել
(010)592634 հեռախոսահամարով
 
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ hrm@cba.am
Նյութի աղբյուրը՝  https://abcfinance.am/
 

Սիրով շնորհավորում ենք…

Happy-birthday

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ղեկավարությունը և ամբողջ անձնակազմը սիրով շնորհավորում են հմուտ մանկավարժ, Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, ասիստենտ Աիդա Մարդանյանին՝ ծննդյան հոբելյանի կապակցությամբ, մաղթում անսահման երջանկություն, նորանոր հաջողություններ ու ձեռքբերումներ իր բազմամյա գիտամանկավարժական գործունեության մեջ  և կյանքում, ստեղծագործական անսպառ եռանդ, ամենայն բարիք:

Սիրելի՛ Մարդանյան, ԵՊՀ ԻՄ-ի ողջ անձնակազմի անունից ցանկանում ենք, որ Ձեր ծով բարությամբ, հանդարտ ու խոհեմ բնավորությամբ, հմուտ մանկավարժի փորձառությամբ երկար տարիներ կրթեք ու դաստիարակեք սերունդներին…          

Մասնաճյուղում ուսման վարձավճարների զեղչման հնարավորությունների մասին

Ysuib (1)Սիրելի՛ ուսանողներ, եթե ձեր կարգավիճակը համապատասխանում է Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգի որևէ կետին, ապա կարող եք օգտվել ուսման վարձավճարի զեղչման հնարավորությունից:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը, հիմք ընդունելով ուսանողի բարձր առաջադիմությունը և սոցիալական խումբը, իր միջոցների հաշվին իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցում հետևյալ կարգավիճակ ունեցող ուսանողներին.

19.1. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,

19.2. 18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած ուսանողներին մինչև 23 տարին լրանալը՝ 50 տոկոսի չափով,

19.3. 23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) ուսանողներին՝ 50 տոկոսի չափով,

19.4. մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին՝ 50 տոկոսի չափով,

19.5. երեք և ավելի անչափահաս, կամ երեք և ավելի ուսանող երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,

19.6. 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում՝ հաշմանդամ ազատամարտիկ (բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշման և ՀՀ պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում) ծնող ունեցող ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,

19.7. մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերում մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկված պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած ուսանողներին (զինվորական գրքույկում համապատասխան գրառման առկայության դեպքում)՝ 30 տոկոսի չափով,

19.8. սոցիալապես անապահով (ընտանիքների ապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված, անապահովության 0-ից բարձր մինչև սահմանային միավորի շեմը միավոր ունեցող ընտանիքների) ուսանողներին՝ 20 տոկոսի չափով,

19.9. ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված, երկու կիսամյակ անընդմեջ առավել բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձավճարի լրիվ փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր տարբերության պատճառով՝ 50 տոկոսի չափով,

19.10. մարտական գործողությունների մասնակիցների (ազատամարտիկների) երեխա ուսանողներին (ՀՀ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցի կամ երկրապահ կամավորականի վկայականի ներկայացման դեպքում)՝ 20 տոկոսի չափով,

19.11. հեռավոր լեռնային և սահմանամերձ գյուղերի հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների (երկու ծնողները) երեխա ուսանողներին՝ 30 տոկոսի չափով,

19.12. Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում հիմնական աշխատանքային պայմանագրով աշխատող-ուսանողներին և աշխատողների երեխա ուսանողներին, հետևյալ չափերով.

ա) Իջևանի մասնաճյուղում 5-15 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների համար 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 40 տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 50 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 30 տոկոսի չափով).

բ) Իջևանի մասնաճյուղում 15 տարուց ավելի մինչև 25 տարվա աշխատանքային ստաժ ունենալու դեպքում՝ պրոֆեսորադասախոսական համակազմի աշխատողների համար՝ 70 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում` 50 տոկոսի չափով), մյուս տարակարգերի աշխատողների համար՝ 60 տոկոսի չափով (մագիստրատուրայում՝ 40 տոկոսի չափով).

19.13. Երևանի պետական համալսարանի կողմից անցկացվող դպրոցականների օլիմպիադայում 1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանացած ուսանողներին՝ 1-ին կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 50 տոկոսի չափով, 2-րդ կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 40 տոկոսի չափով և 3-րդ կարգի դիպլոմի արժանանալու դեպքում՝ 30 տոկոսի չափով: Սույն կետով սահմանված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցումն ուսանողին տրամադրվում է միայն ուսումնառության 1-ին կուրսում.

19.14. առանձնահատուկ դեպքերում, այլ կարգավիճակ ունեցող ուսանողներին՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենի որոշմամբ սահմանված չափով:

 1. Երկու և ավելի կարգավիճակների համապատասխանող, կամ մի քանի արտոնություններին հավակնելու դեպքում ուսանողը կարող է օգտվել դրանցից միայն մեկից, որի դեպքում կիրառվում է մասնակի փոխհատուցման առավելագույն չափը:
 2. Ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել սահմանված միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը հաղթահարելու դեպքում:

Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) շեմը սահմանվում է Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենի հրամանով: Անհարգելի պատճառներով (անբավարար գնահատական, չստուգված ստանալու կամ անհարգելի պատճառով քննությանը, ստուգարքին չներկայանալու,տնօրենի ֆակուլտետի դեկանի կողմից նկատողություն ունենալու դեպքերում) ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում քննություններ, ստուգարքներ հանձնած ուսանողները ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման իրավունքից չեն օգտվում:

 1. Սույն կանոնակարգի 19-րդ կետով սահմանված ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման վերաբերյալ դիմումներն ընդունվում են առկա ուսումնառության համակարգում սովորող ուսանողների դեպքում` յուրաքանչյուր կիսամյակի առաջին չորս շաբաթների ընթացքում, իսկ հեռակա ուսումնառության համակարգում սովորող ուսանողների դեպքում` դասերի փաստացի սկսելուց հետո երկու շաբաթվա ընթացքում:

Սույն կետում սահմանված ժամկետների ավարտից հետո ներկայացված ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման վերաբերյալ դիմումները ենթակա չեն քննարկման:

Պետությունն ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցում տրամադրում է յուրաքանչյուր տարի ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից սահմանված ուսանողի միջին որակական գնահատականի նվազագույն շեմը հաղթահարած և ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված՝ ՀՀ կառավարության կողմից յուրաքանչյուր տարի սահմանվող անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավորներ ունեցող հետևյալ խմբերին՝

ա) մինչև 5 միավորով բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքի անդամ հանդիսացող ուսանողներին՝ ուսման վարձի 50 տոկոսի չափով.

բ) 5-10 միավորով բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքի անդամ հանդիսացող ուսանողներին՝ ուսման վարձի 60 տոկոսի չափով.

գ) 10-15 միավորով բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքի անդամ հանդիսացող ուսանողներին՝ ուսման վարձի 70 տոկոսի չափով.

դ) 15-20 միավորով բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքի անդամ հանդիսացող ուսանողներին՝ ուսման վարձի 80 տոկոսի չափով.

ե) 20-ից բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքի անդամ հանդիսացող ուսանողներին՝ ուսման վարձի 100 տոկոսի չափով:

Ուսանողն իր ընտանիքի անապահովության միավորի վերաբերյալ սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմնի տրամադրած տեղեկանքը յուրաքանչյուր տարի բուհին է ներկայացնում մինչև տվյալ տարվա սեպտեմբերի    10-ը:

Այն ուսանողները, ովքեր ներառված են վերը նշված խմբերում և օգտվում են Կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի արտոնություններից, չեն կարող դիմել բուհին՝ ուսման վարձի զեղչ ստանալու համար:

 

Սիրով շնորհավորում ենք…

Happy-birthday-1-520x351

 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ղեկավարությունը և ամբողջ անձնակազմը սիրով շնորհավորում են Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Մարատ Հովիկի Զուրաբյանին՝ ծննդյան 50-ամյակի առթիվ,  մաղթում քաջառողջություն, երջանկություն, անձնական ու մասնագիտական նորանոր հաջողություններ, ամենալավն ու բարին: 

Սիրով շնորհավորում ենք…

Vardan-Aleksanyan-birthday                                                                                                                                     Հարգելի՛ պարոն Ռ.Նահապետյան, սրտանց շնորհավորում ենք Ձեզ՝ ծննդյան 75-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, մաղթում ենք Ձեզ քաջառողջություն, բարօրություն, գիտական և մանկավարժական երկարամյա բեղուն գործունեություն:

Դուք մեծ ավանդ ունեք հայ ազգագրության ուսումնասիրման և լուսաբանման ասպարեզում: Ձեր բազմամյա գիտամանկավարժական և հասարակական արդյունավետ գործունեության ընթացքում անժխտելի ներդրում եք ունեցել նաև ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի կայացման և զարգացման գործում՝ արժանանալով բուհի աշխատակազմի և ուսանողության հարգանքին ու գնահատանքին:

                                  Խորին հարգանքով՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենություն և աշխատակազմ