Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ իջևանի մասնաճյուղի՝ 2018թ. հեռակա ուսուցման ընդունելություն

 Ysuib

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը հայտարարում է 2018թ. հեռակա  ուսուցման ընդունելություն` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

 • Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա,
 • Պատմություն,
 • Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի),
 • Հոգեբանություն,
 • Բնապահպանություն և բնօգտագործում,
 • Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա,
 • Զբոսաշրջություն:

Ընդունելության մասնագիտություններին, քննություններին, տեղերին և վարձաչափերին կարելի է ծանոթանալ այստեղ:

Ընդունելության կարգին կարելի է ծանոթանալ այստեղ, ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերին` այստեղ

Ուսման տևողությունը 5 տարի է:

Շրջանավարտներին տրվում է Երևանի պետական համալսարանի դիպլոմ 

Փաստաթղթերն ընդունվում են  2018թօգոստոսի 27ից մինչև սեպտեմբերի 20ը:

Հասցեն` Տավուշի մարզ, քաղաք Իջևան, Ուսանողական 1:

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 093 20 65 05 կամ 093 30 93 00 հեռախոսահամարներով:

 

«Միջազգային երիտասարդական մաթեմատիկական մարտահրավեր» առցանց մրցույթ

imcy

Մաթեմատիկայից հիմնավոր գիտելիքներ ունեցող սիրելի՛ ուսանողներ, «Միջազգային երիտասարդական մաթեմատիկական մարտահրավերը» հայտարարում է առցանց մրցույթ ամբողջ աշխարհի ուսանողների և դպրոցականների համար: Հաղթողները կստանան մրցանակներ և դրամական պարգև մինչև 200 ԱՄՆ դոլարի չափով, ինչպես նաև կդառնան կազմակերպության դեսպաններ իրենց երկրներում:

Մրցույթին մասնակցելու համար նախ պետք է հաղթահարել որակավորման փուլը, որը բաղկացած է 5 առաջադրանքներից: Անհրաժեշտ է ճիշտ լուծել առնվազն 3 (մինչև 18 տարեկաններ) կամ 4 (18 տարեկանից բարձր) առաջադրանք:

Լուծումն ուղարկելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2018թ. սեպտեմբերի 30-ը լրացնել հայտը (https://iymc.info/#registrationBox) և վերբեռնել լուծման ֆայլը pdf, word, jpg, png կամ այլ ֆորմատով: Ֆայլի ծավալը չպետք է գերազանցի 10ՄԲ-ը:

Մրցույթի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել https://iymc.info կայք:

 

ԵՊՀ ԻՄ-ը հայտարարում է մի շարք թափուր պաշտոնների առկայության մասին

Թափուր աշխատատեղեր

 

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղը հայտարարում է հետևյալ թափուր պաշտոնների առկայության մասին.

 

 1. Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման (ՄԿՈԱ) բաժնի ավագ մասնագետ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 1. Բաժնի ավագ մասնագետը բաժնի և մասնաճյուղի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատողների հետ շփվում և հանդես է գալիս որպես ներկայացուցիչ իր լիազորությունների շրջանակներում:
 2. Բաժնի վարիչի հանձնարարությամբ մասնակցում է բաժնի գործառույթների կատարմանը, այդ թվում՝
 • Մշակել ԵՊՀ ԻՄ-ի որակի ներքին ապահովման (ՈՆԱ) գործընթացները կանոնակարգող փաստաթղթերը, համապատասխան մեխանիզմները և գործիքները:
  • Համակարգել և իրականացնել ՈՆԱ գործընթացները մասնաճյուղում, ուսումնասիրել և մշակել դրանց բարելավման առաջարկներ, ապահովել այդ գործընթացների թափանցիկությունը:
  • Աջակցել ԵՊՀ ԻՄ-ի բոլոր ստորաբաժանումներում որակի ներքին ապահովման գործընթացների իրականացմանը և արդյունքների վերլուծությանը:
  • Համակարգել մասնաճյուղի գործունեության  գնահատման առանցքային ցուցիչների /ԳԱՑ/  վերաբերյալ ամենամյա տեղեկատվության հավաքագրման գործընթացը, իրականացնել այդ տվյալների վերլուծություն:
  • Կազմակերպել ԵՊՀ ԻՄ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնագնահատման գործընթացը, պատրաստել զեկույցը, կազմակերպել նրա քննարկումը  և հրապարակումը:
  • Մշակել ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման և պարբերական վերանայման ընթացակարգեր, համակարգել և աջակցել դրանց իրականացմանը, համակարգել և օժանդակել կրթական ծրագրերի որակի ինքնագնահատման և հավատարմագրման գործընթացներին:
  • Մշակել դասավանդման, ուսումնառության և ուսանողների գնահատման մեթոդների արդյունավետության գնահատման գործիքակազմ, իրականացնել գնահատում և առաջարկել բարելավմանն ուղղված քայլեր:
  • Մասնակցել բաժնի գործունեության շրջանակներում համապատասխան որոշումների կայացմանը:
 1. Բաժնի վարիչի հանձնարարությամբ վարում է ընթացիկ գրագրությունը և գործավարությունը:
 2. Պահպանում է ՀՀ օրենսդրության, ԵՊՀ ԻՄ Կանոնադրության և ներքին իրավական ակտերի պահանջները, աշխատաժամանակի ռեժիմը, նպատակային է օգտագործում աշխատաժամանակը:
 3. Մշտապես ընդլայնում է որակի ապահովման գործընթացների վերաբերյալ մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների շրջանակը:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 1. Բարձրագույն կրթության առկայություն (առնվազն բակալավրի կրթական աստիճան):
 2. ՀՀ օրենսդրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ ակտերի իմացություն, անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
 3. Տվյալների հետ աշխատելու և վերլուծելու կարողություններ:
 4. Հայերենի գերազանց իմացություն, որևէ օտար լեզվի ազատ տիրապետում:
 5. Համակարգչով և ժամանակակից այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն:

 

 1. Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման (ՄԿՈԱ) բաժնի մասնագետ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 1. Բաժնի մասնագետը բաժնի և մասնաճյուղի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատողների հետ շփվում և հանդես է գալիս որպես ներկայացուցիչ իր լիազորությունների շրջանակներում:
 2. Բաժնի վարիչի հանձնարարությամբ մասնակցում է բաժնի գործառույթների կատարմանը, այդ թվում՝
 • Ապահովել ԵՊՀ ԻՄ-ի որակի ներքին ապահովման (ՈՆԱ) գործընթացները կանոնակարգող փաստաթղթերի, համապատասխան մեխանիզմների և գործիքների կիրառումը համապատասխան ստորաբաժանումներում:
  • Իրականացնել ՈՆԱ գործընթացները մասնաճյուղում, հավաքագրել դրանց վերաբերյալ խնդիրներ, մշակել բարելավման առաջարկներ:
  • Աջակցել ԵՊՀ ԻՄ-ի բոլոր ստորաբաժանումներում որակի ներքին ապահովման գործընթացների իրականացմանը:
  • Իրականացնել մասնաճյուղի գործունեության  գնահատման առանցքային ցուցիչների /ԳԱՑ/  վերաբերյալ ամենամյա տեղեկատվության հավաքագրում:
  • Մասնակցել ԵՊՀ ԻՄ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնագնահատման, զեկույցի պատրաստման, նրա քննարկման գործընթացին:
  • Աջակցել ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման և պարբերական վերանայման ընթացակարգերի իրականացմանը, օժանդակել կրթական ծրագրերի որակի ինքնագնահատման և հավատարմագրման գործընթացներին:
  • Իրականացնել ամբիոններում դասավանդման, ուսումնառության և ուսանողների գնահատման մեթոդների արդյունավետության վերաբերյալ գնահատման գործընթացներ, հավաքագրել տվյալներ, կանոնակարգել և մշակել:
  • Մասնակցել բաժնի գործունեության շրջանակներում համապատասխան որոշումների կայացմանը:
   1. Բաժնի վարիչի հանձնարարությամբ վարում է ընթացիկ գրագրությունը և գործավարությունը:
   2. Սահմանված կարգով մասնակցում է ԵՊՀ ԻՄ-ի մշտական կամ ժամանակավոր հանձնաժողովներին կամ աշխատանքային խմբերի աշխատանքներին:
   3. Մշտապես ընդլայնում է մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների շրջանակը:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 1. ՀՀ օրենսդրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ ակտերի իմացություն, անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
 2. Տվյալների հետ աշխատելու կարողություններ:
 3. Հայերենի գերազանց իմացություն, որևէ օտար լեզվի ազատ տիրապետում:
 4. Համակարգչով և ժամանակակից այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն:

 

 1. Շրջանավարտների և արտաքին շահակիցների հետ տարվող աշխատանքների համակարգող

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 1. Համակարգել, կազմակերպել և ամփոփել ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների և շրջանավարտների կողմից աշխատանք գտնելու հիմնախնդիրների ուղությամբ մասնաճյուղում տարվող աշխատանքները:
 2. Կազմակերպել ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների մոտ ուսումնառության հետ զուգահեռ աշխատանքային որոշակի փորձի ձևավորման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները:
 3. Ապահովել արդյունավետ կապ մասնաճյուղի ուսանողների, շրջանավարտների և պոտենցիալ գործատուների միջև:
 4. Իրականացնել ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ տեղական և միջազգային աշխատաշուկայի զարգացման միտումների մասին, ներկայացնել ամփոփ տեղեկատվություն:
 5. Իրականացնել տարբեր ուսումնասիրություններ ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների և շրջանավարտների շրջանում նրանց կարիերայի զարգացման ակնկալիքների, աշխատաշուկայում մրցունակության ընթացիկ վիճակի և մի շարք այլ հիմնահարցերի վերաբերյալ:
 6. Կազմակերպել տարբեր տեսակի խորհուրդատվություններ, դասընթացներ, սեմինարներ և գործօգուտ այլ միջոցառումներ ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների և շրջանավարտների համար աշխատանք գտնելու և հիմնահարցերի վերաբերյալ, տարածել համապատասխան տեղեկատվություն:
 7. Հաստատել մշտական կապ շրջանավարտների ու մասնաճյուղի միջև և ապահովել համագործակցություն:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 1. Համալսարանականների մրցունակության բարձրացմանը, մասնաճյուղի և առաջատար ձեռնարկությունների փորձգործակցությանը և շրջանավարտների ու մասնաճյուղի միջև մշտական կապի ամրապնդմանը ու համագործակցության աճին նպաստող հիմնախնդիրները լուծելու համար անհրաժեշտ որակավորումների և հմտությունների առկայություն:
 2. Մասնագիտական կրթության և համապատասխան որակավորումների առկայություն:
 3. Ցանկալի է աշխատանքային փորձի առկայությունը:

 

 1. Դասախոսների վերապատրաստման աշխատանքների համակարգող

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 1. Բաժնի վարիչի հանձնարարությամբ մասնակցել բաժնի ընթացիկ աշխատանքների կատարմանը:
 2. Կատարել բաժնի վարիչի աշխատանքային հանձնարարականները:
 3. Համագործակցել մասնաճյուղի ֆակուլտետների դեկանատների և մասնագիտական ամբիոնների հետ, նրանց հետ համատեղ մշակել ժամանակացույցներ դասախոսների վերապատրաստման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով՝ ըստ մասնագիտությունների:
 4. Մասնաճյուղի տնօրենության և կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների հետ որոշել աշխատակիցների վերապատրաստման հոսքերը և վերապատրաստման անցկացման տեղերի ցանկը:
 5. Իրականացնել ըստ մասնագիտությունների վերապատրաստումների վերահսկումը, գրանցել դասախոսների հաճախումները և հետևել սահմանված ժամանակացույցի պահպանմանը:
 6. Իրականացնել վերապատրաստվող դասախոսներին հարցումները՝ դասընթացի, դրա մասնակիցների ձեռք բերած գիտելիքների և հմտությունների վերաբերյալ:
 7. Նախապատրաստել դասախոսներին վերապատրաստման վերաբերյալ հրամանների և այլ փաստաթղթերի նախագծերը:
 8. Մշտապես ընդլայնել մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների շրջանակը:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 1. Բարձրագույն կրթության առկայություն (առնվազն բակալավրի կրթական աստիճան):
 2. Հայերենի գերազանց իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն:
 3. Համակարգչով և այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

 

 1.  Օպերատոր Մարդկային ռեսուրսների կառավարման (ՄՌԿ) բաժնում

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 1. ՄՌԿ բաժնի օպերատորը անմիջապես ենթարկվում է բաժնի վարիչին, իր գործառույթային հանձնարարությունները ստանում է բաժնի վարիչից կամ բաժնի վարիչի տեղակալից:
 2. ՄՌԿ բաժնի օպերատորի գործառույթային պարտականություններից են ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնամեթոդական վարչությունից, ՈՒԳՊՎ և ՄՌԿ բաժիններից ստացվող հրամանները համակարգել, պահանջվող քանակով բազմացնել և նախանշված ժամկետներում տրամադրել ՄՌԿ բաժնի վարիչի տեղակալին:
 3. Մասնաճյուղին այլ ստորաբաժանումներից ՄՌԿ բաժնում համակարգվող բոլոր տեսակի գրությունները, զեկուցագրերը, մտից ելից փաստաթղթերը համակարգել և նախանշված ժամկետում նրանց համակարգչային շարվածքները հանձնել իր ղեկավարին:
 4. Օժանդակել բաժնի հետ կապված բոլոր աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպմանը և ժամանակին իրականացմանը:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 1. Համակարգչային Word, Excel, Access ծրագրերով արագ և արդյունավետ աշխատելու հմտություն:
 2. Հանձնարարված աշխատանքները գրագետ և արդիական պահաանջներին համապատասխան իրականացնելու կարողություններ:

 

 1. Էլեկտրիկ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 1. Մասնաճյուղի սրահներում, լսարաններում, աշխատասենյակներում և միջանցքներում իրականացնել էլեկտրահաղորդման մոնտաժային աշխատանքներ:
 2. Անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել էլ.ցանցերի ստեղծման աշխատանքներ:
 3. Ապահովել սելեկտորների, տեսասարքերի, տեսախցիկների, պրոյեկտորների, համակարգչային և ինտերնետային ցանցերի, Wi-Fi-ի անխափան աշխատանքը:
 4. Ժամանակին վերացնել մասնաճյուղի մասնաշենքերի էլ.սնուցման, համակարգչային և հեռախոսային սարքերի անսարքությունները:
 5. Ապահովել մոնտաժային աշխատանքների արդիական պահանջներին բավարարող որակ և աշխատել նյութածախսի խնայողության բարձր գիտակցումով:
 6. Կարողանալ էլեկտրական սարքերը ընթացիկ վերանորոգման ենթարկել և խուսափել խափանված էլ.սարքերը նորով փոխարինելու հեշտ ճանապարհից:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 1. Մասնագիտական որակավորման և համապատասխան կարգային մասնագետի որակավորումների առկայություն:
 2. Մասնագիտական աշխատանքի փորձի՝ էլեկտրիկից պահանջվող հմտությունների և կարողությունների առկայություն:

 Ցանկացողները պետք է մինչև 2018թ. օգոստոսի 25-ը իրենց ռեզյումեները ուղարկեն  narine.abazyan@bk.ru   էլեկտրոնային հասցեին:

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել ԵՊՀ ԻՄ-ի մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի վարիչ Կամո Այվազյանին՝ ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական 3, հեռ.՝  094-03-31-61:

 

 

 

 

 

Վերապատրաստման հնարավորություն ԵՊՀ դասախոսների համար

ԵՊՀ

ՀԱՐԳԵԼԻ՛ ԵՊՀ ԴԱՍԱԽՈՍ,

Երևանի պետական համալսարանը համակարգում է ERASMUS+ PRINTEL «ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԼՍԱՐԱՆՈՒՄ. ՆՈՐԱ­ՐԱ­ՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴ­ՄԱՆ և ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆ­ԴԱԿՈՒՄ՝ ԱՐևԵԼՅԱՆ ԳՈՐԾ­ԸՆԿԵ­ՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ՈՒՍԱ­ՆՈՂԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱ­ՌՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ» նախագիծը, որի շրջանակներում 2018թ-ի նոյեմ­բեր-դեկտեմբեր ամիսներին նախատեսվում է իրականացնել ԵՊՀ դասախոսների 5-օրյա ինտենսիվ (արագացված) վերապատրաստում նախագծի գործընկեր եվրոպական համալսարաններում (Լյովենի կաթոլիկ, Բարսելոնայի, Պորտոյի, Լինշոպինգի և Գրացի Կիրառական գիտությունների համալսարաններ)։

Ծրագրի նպատակն է պատրաստել վերապատրաստողներ, ովքեր կտիրապետեն ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ և ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ և ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ­ՊԵՍ ՀԱԳԵՑԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻՆ` ձեռք բերած փորձը հետագայում ԵՊՀ-ում տարածելու նպատակով։ Նախատեսվում է վերապատրաստել թվով 16 այդպիսի վերապատրաս­տող։  Մինչ այժմ ստացվել է 46 դիմում-հայտ։

Թեկնածուների ընտրությունն առավել թափանցիկ և հիմնավորված անցկացնելու նպատակով մշակվել են  մրցութային չափանիշներ:

Թեկնածուների ընտրությունը կատարվելու է մրցութային հիմունքով` համա­պա­տասխան հանձնաժողովի կողմից։ Վերապատրաստման և գործուղման բոլոր ծախսերը փոխ­հատուցվելու են  PRINTEL նախագծի միջոցներից։

Մրցույթով անցած հավակնորդները նախագծի ղեկա­վարության հետ կկնքեն համապատասխան համաձայնագիր:

Դիմում-հայտերը կարող եք ներկայացնել էլեկտրոնային կամ թղթային տարբե­րակով` ԵՊՀ որակի ապահովման կնետրոն (կենտրոնական մասնաշենք, 4-րդ հարկ, 402 սենյակ կամ printel@ysu.am էլեկտրոնային հասցեով)` ս.թ. ՀՈՒԼԻՍԻ 4-ԻՑ ՄԻՆՉև ՕԳՈՍՏՈՍԻ 31-Ը ՆԵՐԱՌՅԱԼ։

Մրցույթը կկայանա ս.թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 3-5-Ը, իսկ ար­դյունք­ները կհրապարակվեն ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 7-ԻՆ։

 

Վեբկայք`www.printel.am

Հրապարակվել է ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության՝ 2017-18 ուստարվա հարցման արդյունքների վերաբերյալ ՄԿՈԱ բաժնի հաշվետվությունը

Հրապարակվել է

Հարգելի՛ համալսարանականներ,  մասնաճյուղի պաշտոնական կայքէջի  «Որակի ապահովման գործընթացներ» բաժնի «Հաշվետվություններ, վերլուծություններ» էջում տեղադրվել է ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության՝ 2017-18 ուստարվա հարցման արդյունքների վերաբերյալ ՄԿՈԱ բաժնի հաշվետվությունը:

2018թ. մայիսին՝ ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների ավարտից հետո, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի շրջանավարտների շրջանում անցկացվել է ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից բավարարվածության հարցում:

Համաձայն մասնաճյուղի զարգացման՝ 2016-20 թթ. ռազմավարական ծրագրի 1.3.6. գործողության՝ շրջանավարտների բավարարվածության հարցումն  առցանց իրականացվել է ԵՊՀ-ի համապատասխան ծառայության էլեկտրոնային համակարգի միջոցով:

Հարցումը նպատակ ուներ.

I. Ուսումնասիրելու ԵՊՀ ԻՄ շրջանավարտների բավարարվածությունը՝

 1. կրթական ծրագրերի բովանդակությունից, ուսուցման մեթոդաբանությունից,
 2. ուսումնական գործընթացի կազմակերպումից,
 3. ուսումնառության ռեսուրսներից,
 4. օժանդակ ծառայություններից,
 5. համալսարանական միջավայրից:

II. Բացահայտելու նրանց կարծիքը կոռուպցիայի դրսևորումների վերաբերյալ:

III.Պարզելու նրանց ընդհանուր գնահատականը ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից: