Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մրցույթ Վրաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորելու համար

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ 2013-2014 ուսումնական տարում Վրաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մագիստրոսական և ասպիրանտական
/10 կրթաթոշակ/ կրթություն ստանալու համար:
Մրցույթին կարող են մասնակցել անգլերեն լեզվին տիրապետող բակալավրի կամ մագիստրոսի կրթական աստիճան ունեցող կամ ավարտական կուրսերում սովորող ՀՀ քաղաքացիները:
Ուսուցումը իրականացվելու է անգլերեն լեզվով:
Կրթաթոշակներին հավակնող դիմորդները պետք է ներկայացնեն՝

 • դիմում՝ մրցույթին մասնակցելու համար, որում պետք է նշվի նախընտրած մասնագիտությունը,
 • դիմում-հարցաթերթիկ,
 • վրացական կողմից ներկայացված հարցաթերթիկը,
 • ինքնակենսագրություն (CV) /անգլերեն/,
 • դիպլոմի և միջուկի պատճենները, իսկ ավարտական կուրսում սովորողները՝ առաջադիմության թերթիկ /ակադեմիական տեղեկանք/ նոտարի կողմից անգլերեն թարգմանված:
 • անձնագրի պատճենը,
 • բժշկական տեղեկանք /հավերված/ անգլերեն լեզվով,
 • 3×4 չափի 4 լուսանկար,
 • արական սեռի անձինք՝ զինգրքույկի պատճենը, դրան փոխարինող կցագրման վկայականը կամ զորակոչային տեղամասից համապատասխան տեղեկանք:

Հետբուհական կրթության համար դիմորդները ներկայացնում են նաև.

 • ռեֆերատ՝ հայերեն լեզվով,
 •  օտար լեզվի իմացությունը հաստատող վկայական և ստուգարքային թերթիկ համակարգչից օգտվելու հմտությունների վերաբերյալ` ՀՀ ԿԳ նախարարի 30.11.2012 N 1093-Ա/Ք հրամանով հաստատված անցումային շեմերին համապատասխան:

Պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը պետք է ներկայացնել 3 օրինակով /փաթեթ + 2 պատճեն/:
Մրցույթն անցկացվում է.

 • Մագիստրոսի կրթական ծրագրով՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման կարգի:
 • Ասպիրանտուրայի կրթական ծրագրերով՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում ասպիրանտուրայի ընդունելության կարգի:

Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև 31.05.2013թ. /ներառյալ/, ժամը 1500-1700-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:
Ասպիրանտուրայի մրցույթը տեղի կունենա Երևանի Ջոն Կիրակոսյանի անվան թիվ 20 միջնակարգ դպրոցում (Այգեստան 9, փող.4) ս/թ հունիսի 1-ից 7-ը ընկած ժամանակահատվածում:
Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել ՀՀ ԿԳՆ աշխատակազմի արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչություն (ք. Երևան, Կառավարության 3 շենք, VI հարկ, 619 սենյակ, հեռ. 56-23-64):
Առաջնահերթությունը կտրվի կրթության և գիտության զարգացման համար գերակա հանդիսացող մասնագիտություններին:

Աղբյուրը` www.edu.am

«Բուհերի կառավարման համակարգի բարելավման ժամանակակից հիմնախնդիրները» խորագրով հանրապետական գիտամեթոդական կոնֆերանս

2013թ. մայիսի 18-ին` ժամը 11:00-ին, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի կունենա «Բուհերի կառավարման համակարգի բարելավման ժամանակակից հիմնախնդիրները» խորագրով հանրապետական գիտամեթոդական կոնֆերանս` հետևյալ ուղղություններով.

 • Բուհերի կառավարման սկզբունքների, մեթոդների, մեխանիզմների կատարելագործում,
 • ինովացիոն գործընթացների կառավարում,
 • ուսանողակենտրոն ուսուցման համակարգի ձևավորում,
 • կրթության որակի ապահովման չափանիշներ և չափորոշիչներ,
 • դասավանդման և ուսումնառության ժամանակակից մեթոդներ,
 • ՀՀ կրթական ծառայությունների շուկայի կարգավորման հիմնահարցեր:

Կոնֆերանսին ներկայացվող զեկուցումները մինչև ս.թ. մայիսի 13-ը անհրաժեշտ է ուղարկել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ (ք. Իջևան, Ուսանողական 3):

Էլ.հասցեն` hmarzpanyan@yahoo.com, հեռախոս` (+374263) 40050, 091 429 777:

Երևանի պետական համալսարանի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2013-2014 ուստարվա ընդունելություն


Երևանի պետական համալսարանը հայտարարում է առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2013-2014 ուստարվա ընդունելություն:

Ընդունելության համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

 • մագիստրատուրայի ընդունելության դիմում-հայտ,
 • բարձրագույն կրթության դիպլոմի և նրա հավելվածի բնագրերն ու պատճեններ,
 • 4 լուսանկար (3×4 չափսի),
 • զինվորական գրքույկի բնագիրն ու պատճեն  (առկայության դեպքում),
 • ընդունելության ծառայությունների համար գանձվող 1000 դրամի վճարի անդորրագիր։

Ընդունելության փաստաթղթերն ընդունվում են` 1-ին փուլով` մայիսի 20-ից մինչև հունիսի 4-ը, 2-րդ փուլով՝ հունիսի 10-ից մինչև հունիսի 25-ը, 3-րդ փուլով` օգոստոսի 20-ից մինչև օգոստոսի 30-ը։

Ընդունելությունը կատարվում է` 1-ին փուլով՝ հունիսի 8-ից մինչև հունիսի 13-ը, 2-րդ փուլով՝ հունիսի 27-ից մինչև հուլիսի 2-ը, 3-րդ փուլով` սեպտեմբերի 2-ից մինչև սեպտեմբերի 6-ը։

Ի գիտություն ասպիրանտուրայի դիմորդների

Ասպիրանտուրայի դիմորդների համար Երևանի պետական համալսարանում, ինչպես նաև համապատասխան թույլտվություն ունեցող կազմակերպություններում կազմակերպվում է օտար լեզվից /անգլերեն լեզու/-TOEFL iTP տարբերակված ստուգարքի հանձնման գրանցում:

Ցանկացողները կարող են  դիմել վերոնշյալ կազմակերպություններ:

Անհատական ցուցահանդես Իջևանի պատկերասրահում

Ս.թ. մայիսի 13-ին՝ ժամը 14:00-ին, Իջևանի պատկերասրահում տեղի կունենա ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի ՇՈՒՇԱՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԻ աշխատանքների անհատական ցուցահանդեսի հանդիսավոր բացումը: Ներկայացված կլինեն 40-ից ավել գունանկարներ, 5-ից ավել քանդակներ և 40-ից ավելի ճեպանկարներ:

Ցուցահանդեսը կտևի 2 շաբաթ:

Մուտքն ազատ է: