Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Դեկտեմբերի 10-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2016թ. դեկտեմբերի 10-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ, որը նախագահում էր Ս. Ա. Առաքելյանը:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ամբիոնների վարիչները, մասնագիտության կրթական ծրագրերի պատասխանատուները:

Դեկտեմբերի 10-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Տնօրենության ընդլայնված նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2016-17 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող հարցեր:

Մասնավորապես նշվեց, որ ընթացիկ քննությունների և ստուգումների հարցաշարերը հանձնված են ուսանողներին:

Քննաշրջանի ժամանակացույցները կազմված և ներկայացված են հաստատման:

Ըստ ժամանակացույցների` դեկտեմբերի 9-29-ը անցկացվելու են ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները, ստուգարքները:

2017թ. հունվարի 9-27-ը կանցկացվեն հանրագումարային քննությունները:

Դեկտեմբերի 10-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Նիստի ընթացքում հաստատվեցին 2016-17 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի ժամանակացույցները:

Որոշվեց քննաշրջանն անցկացնել 2016թ. դեկտեմբերի 9-ից մինչև 2017թ. հունվարի 27-ը:

Ֆակուլտետների դեկաններին, ամբիոնների վարիչներին հանձնարարվեց ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ 2016-17 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանը կազմակերպված և պատշաճ մակարդակով իրականացնելու համար:

Նոյեմբերի 29-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2016թ. նոյեմբերի 29-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտության կրթական ծրագրերի պատասխանատուները, պրակտիկայի ղեկավարները, ՈՒԽ-ի և ՈՒԳԸ-ի անդամները:

Նոյեմբերի 29-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Տնօրենության ընդլայնված նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2016-17 ուստարվա մանկավարժական, ուսումնական և արտադրական պրակտիկաների արդյունավետ կազմակերպմանը վերաբերող հարցեր:

Մասնավորապես նշվեց, որ պրակտիկաների ղեկավարներն առավել հետևողական լինեն, պրակտիկանտ-ուսանողների հետ իրականացնեն նախապատրաստական աշխատանքներ, որոնց ժամանակ հստակեցվեն տվյալ պրակտիկայի իրականացման նպատակը, խնդիրները, հիմնավորվի պրակտիկաների անցկացման վայրերի (ուսումնական հաստատություններ, հիմնարկ-ձեռնարկություններ և այլն) ընտրության նպատակահարմարությունը:

Նոյեմբերի 29-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

ԵՊՀ ԻՄ-ի ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարվեց երկու շաբաթվա ընթացքում ներկայացնել պրակտիկայի ծրագրի ժամանակացույցը, տվյալ պրակտիկայի անցկացման համար նախատեսված վայրը:   

Հոկտեմբերի 22-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2016թ. հոկտեմբերի 22-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ, որը նախագահում էր Ս. Ա. Առաքելյանը:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ամբիոնների վարիչները, կրթական ծրագրերի պատասխանատուները:

Հոկտեմբերի 22-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Տնօրենության ընդլայնված նիստում քննարկվեցին կրթական ծրագրերի պատասխանատուների կատարած աշխատանքներին, ամբիոնների գործունեությանը վերաբերող մի շարք հարցեր:

Նիստի ընթացքում ընդգծվեցին ուսումնական գործընթացը համակարգող երեք կարևոր օղակների (դեկանատ, ամբիոն, մասնագիտության կրթական ծրագրի պատասխանատու) գործառույթները, նրանց արդյունավետ ու փոխհամաձայնեցված գործունեության ուղիները:

Հանձնարարվեց ամբիոնների վարիչներին, կրթական ծրագրերի պատասխանատուներին մեծ ուշադրություն դարձնել կրթական ծրագրերի հետ կապված հարցերին, ուսանողների կողմից բարձրացված խնդիրներին, հաճախակի կազմակերպել գիտագործնական կոնֆերանսներ, բաց դասեր, գիտաժողովներ՝ դրանցում ընդգրկելով ուսանողներին:

Սեպտեմբերի 30-ի տնօրենության նիստում

2016թ. սեպտեմբերի 30-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ՝ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստի ընթացքում ամփոփվեցին 2015-16 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները, քննարկվեցին 2016-17 ուստարում մասնաճյուղի վճարովի համակարգի առաջին կուրս ընդունված դիմորդների հրամանագրմանը վերաբերող և մի շարք ընթացիկ հարցեր:

Սեպտեմբերի 30-ի տնօրենության նիստում

2015-16 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ամփոփեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը՝ մասնավորապես նշելով, որ քննաշրջանն անցկացվել է կազմակերպված ու պատշաճ մակարդակով: Քննաշրջանի արդյունքներն ընդհանուր առմամբ գնահատվեցին բավարար:

2015-2016 ուսումնական տարվա II կիսամյակի ուսման վարձը չվճարելու և ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն ցուցաբերելու հիմքով հեռակա ուսուցման համակարգից հեռացվել է 24 ուսանող:

Ուսումնառության գործընթացն առավել արդյունավետ իրականացնելու նպատակով առաջարկվեց մշակել և առաջիկա տնօրենության նիստի քննարկմանը ներկայացնել հեռակա ուսուցման դասերը մի քանի փուլով անցկացնելու վերաբերյալ առաջարկություններ: 

 

Սեպտեմբերի 7-ի տնօրենության նիստում

2016թ. սեպտեմբերի 7-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր Ս.Առաքելյանը:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին 2016-17 ուստարվա նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:  

2016-17 ուստարվա նախապատրաստական աշխատանքների կապակցությամբ նշվեց, որ հաստատվել է 2017թ. մասնագիտությունների ցանկը, որտեղ կատարվել են որոշ փոփոխություններ:

Սեպտեմբերի 7-ի տնօրենության նիստում

Մասնավորապես փոփոխություններ են կատարվել ընդունելության քննություններում. «Պատմություն» մասնագիտության մեջ Ընդհանուր պատմության (գր.) կամ Օտար լեզվի (գր.)  քննությունները մրցութայինից դարձել են ոչ մրցութային, «Անգլերեն լեզու և գրականություն», «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտություններում ոչ մրցութային է դարձել «Հայոց լեզու և գրականություն» (գր.) մրցութային առարկան: «Դիզայն» մասնագիտության ընդունելության քննություններից հանվել է «Գունանկար» առարկան:

 Հանվել են «Համակարգչային գրաֆիկա», «Տնտեսագիտություն», «Հոգեբանություն» մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը:

Ավելացվել են «Ֆինանսներ», «Սոցիալական աշխատանք», «Զբոսաշրջություն» մասնագիտությունները:

Ուսման վարձավճարների գանձման վերջնաժամկետի հետ կապված՝ նշվեց, որ ուսանողին չի թույլատրվի մասնակցելու երկրորդ ընթացիկ քննությանը, եթե ուսման վարձի 50%-ը վճարված չէ, ստուգարքի կթույլատրվի մասնակցելու, եթե ուսման վարձը 100%-ով վճարված է:

Նիստի ընթացքում 2016-17 ուստարվա նախապատրաստական աշխատանքները գնահատվեցին բավարար: