Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հուլիսի 2-ի տնօրենության նիստում

2014թ. հուլիսի 2-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր Ս.Առաքելյանը:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին 2013-2014 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի առկա և հեռակա ուսուցման արդյունքներին, այս ուստարվա ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության մրցույթին վերաբերող հարցեր:

2013-2014 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի առկա և հեռակա ուսուցման արդյունքների կապակցությամբ նշվեց, որ առկա ուսուցման համակարգից քննաշրջանին մասնակցած 370 ուսանողներից բոլոր առարկաների քննությունները հանձնել են 256-ը, միայն գերազանց գնահատականներ են ստացել 17, գերազանց և լավ գնահատականներ` 88, խառը գնահատականներ` 138, միայն բավարար` 13, անբավարար գնահատականներ են ստացել 114 ուսանող: Առկա ուսուցման համակարգում ընդհանուր առաջադիմությունը կազմում է 69,1% (նախորդ տարի` 76,3%). մասնավորապես Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում` 72,9% (նախորդ տարի` 81%), Տնտեսագիտության ֆակուլտետում` 74,1%, (նախորդ տարի` 62,3%), Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում` 61,7% (նախորդ տարի` 84%), Բնական գիտությունների ֆակուլտետում` 53,2% (նախորդ տարի` 70,9%):

2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակում հեռակա ուսուցման համակարգից քննաշրջանին մասնակցած 789 ուսանողներից բոլոր առարկաները հանձնել են 331-ը, միայն գերազանց գնահատականներ են ստացել 2, գերազանց և լավ գնահատականներ` 29, խառը գնահատականներ` 179, բավարար` 121, անբավարար գնահատականներ են ստացել 158 ուսանող: Հեռակա ուսուցման համակարգում ընդհանուր առաջադիմությունը կազմում է 44,2% (նախորդ տարի` 48%):

Որոշվեց ֆակուլտետների խորհուրդներին, Հեռակա ուսուցման բաժնին, ամբիոնների վարիչներին հանձնարարել քննարկելու և ամփոփելու 2013-2014 ուստարվա քննաշրջանի արդյունքները և անհրաժեշտ միջոցառումներ ձեռնարկելու քննաշրջանի արդյունքների ամփոփման ընթացքում արված առաջարկությունները նոր ուսումնական տարում իրագործելու համար:

Այս ուստարվա ընթացքում ցուցաբերած առաջադիմության մրցույթի վերաբերյալ նշվեց, որ մրցույթով անցած 83 ուսանողներից փոփոխության են ենթարկվել 15-ը, փոփոխություններն էլ հիմնականում տեղի են ունեցել առաջին կուրսերում:

Որոշվեց հանձնարարել մասնաճյուղի մանդատային հանձնաժողովներին ըստ գործող կարգի իրականացնել անցկացվող մրցույթը (ռոտացիան):

Հունիսի 5-ի տնօրենության նիստում

Հունիսի 5-ի տնօրենության նիստում 2014թ. հունիսի 5-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ: Տնօրենության նիստում քննարկվեց ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի դասախոսների ծանրաբեռնվածության մասին հարցը: Նշվեց, որ Երևանից հրավիրվող դասախոսները մայիս ամսին ավարտել են իրենց աշխատանքները, որոշ դասախոսներ էլ հունիս ամսում ունեն միայն մեկ քննական պրոցես: Անհրաժեշտ է մտածել հունիս ամսում նրանց ծանրաբեռնվածության մասին: Երևանից հրավիրվող դասախոսները հունիս ամսում պետք է պատրաստեն առարկայական ծրագրերի փաթեթները: Որոշվեց հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին, ամբիոնների վարիչներին մինչև հուլիսի 1-ը ֆակուլտետների խորհուրդների, ամբիոնների նիստերում քննարկել դասախոսների` 2014-2015 ուսումնական տարվա անհատական ծանրաբեռնվածությունները և մինչև նոր ուսումնական տարվա սկիզբը ներկայացնել դասընթացների փաթեթները` ըստ ծանրաբեռնվածության:

Մայիսի 19-ի տնօրենության նիստում

Մայիսի 19-ի տնօրենության նիստում

2014թ. մայիսի 19-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր Ս.Առաքելյանը:

Նիստին ներկա էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին Ուսումնամեթոդական վարչության ՈՒԳՊՎ բաժնի ավագ տեսուչ Գ.Գյոզալյանը, Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի ավագ մասնագետ Վ.Աղաբաբյանը, մասնաճյուղի ուսանողական խորհրդի և ուսանողական գիտական ընկերության նախագահները, կուրսերի ավագները:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող մի շարք հարցեր:

Ելնելով մասնաճյուղում 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանը օբյեկտիվ և թափանցիկ անցկացնելու կարևորությունից, հաշվի առնելով ուսանողների կողմից արված առաջարկները, ղեկավարվելով մասնաճյուղի կանոնադրության և ներքին կարգապահական կանոնների պահանջներով` որոշվեց.

1. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննությունների ընթացքում տնօրենության կողմից ըստ ֆակուլտետների պատասխանատուներ նշանակել հետևյալ աշխատակիցներին` Ուսումնամեթոդական վարչության ՈՒԳՊՎ բաժնի ավագ տեսուչ Գ.Գյոզալյանին, տնօրենի օգնական Ն.Գրիգորյանին (Հումանիտար գիտություննների ֆակուլտետ), ՄԿՈԱ բաժնի ավագ մասնագետ Վ.Աղաբաբյանին (Տնտեսագիտության ֆակուլտետ), Գիտական խորհրդի քարտուղար Մ.Աթոյանին (Բնական գիտություննների ֆակուլտետ), ՄԿՈԱ բաժնի վարիչ Ա.Մարգարյանին (Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ):

2. Հանձնարարել կուրսերի ավագներին պարտադիր կարգով մասնակցելու քննությունների անցկացմանը, անհրաժեշտության դեպքում քննություններին թույլատրել մասնակցելու նաև ՈՒԳԸ և ՈՒԽ նախագահներին, արտաքին շահակիցներին, քննությունների արդյունքները պարտադիր ամփոփել լսարաններում:

3. Քննաշրջանի կազմակերպման և անցկացման պատասխանատու նշանակել Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանին:

Ապրիլի 29-ի տնօրենության նիստում

Ապրիլի 29-ի տնօրենության նիստում

2014թ. ապրիլի 29-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ` Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին ներկա էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի աշխատակիցները, ամբիոնների վարիչներ և նրանց տեղակալներ:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին դասընթացների ծրագրերը բարելավելու և աշխատանքային փաթեթներին անցում կատարելու, մասնաճյուղում ուսանողների հաճախումների վիճակի, շրջանավարտների և արտաքին շահակիցների հետ տարվող աշխատանքների վերաբերյալ մի շարք հարցեր:

Ելնելով մասնաճյուղի Ռազմավարական ծրագրի Բարձրորակ կրթություն բաժնի 1/դ խնդրի պահանջներից և ներբուհական որակի ապահովման նկատմամբ պատասխանատվությունից` դասընթացների ծրագրերը բարելավելու և աշխատանքային փաթեթներին անցում կատարելու մասին հարցի կապակցությամբ որոշվեց.

1. 2014-2015 ուսումնական տարվա սկզբից մասնաճյուղի բոլոր ամբիոններում գործածության մեջ դնել դասընթացների աշխատանքային փաթեթներ (պորտֆոլիոներ):

2. Ֆակուլտետների դեկաններին, մասնագիտական ամբիոնների վարիչներին հանձնարարել ապահովելու պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի կողմից դասընթացների փաթեթների պատրաստումը հետևյալ նախնական բովանդակությամբ.

ա) դասընթացի ծրագրերը (թեմատիկ, օրացուցային),

բ) դասախոսությունները (էլեկտրոնային կամ տպագիր տարբերակ),

գ) ուսումնաօժանդակ նյութերը կամ դրանց ցանկը,

դ) դասընթացի գնահատման համակարգը,

ե) քննական տոմսերի ձևերը, թեստերի նմուշները,

զ) հարցաշարերը (ընթացիկ ստուգումների և քննությունների, եզրափակիչ ու առանց եզրափակիչ գնահատման, հանրագումարային քննությունների),

է) ամբիոնի վարիչի և գործընկեր-դասախոսների արձագանքը ծրագրի վերաբերյալ,

թ) ուսանողների շրջանում դասընթացի վերաբերյալ դասախոսի կողմից անցկացվող հարցումների հարցաշարերը և արդյունքները,

ժ) դասախոսի աշխատանքի ինքնավերլուծությունը,

ի) դասալսումների արդյունքները:

3. Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնին (ՄԿՈԱ) հանձնարարել մինչև հուլիսի 1-ը պատրաստել դասընթացների փաթեթներին ներկայացվող հիմնական պահանջները և փաթեթների ձևավորման ուղեցույցը:

4. Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա. Դավթյանին հանձնարարել վերահսկողություն սահմանելու որոշման իրականացման վրա:

Շրջանավարտների և արտաքին շահակիցների հետ տարվող աշխատանքների վերաբերյալ հարցի հետ կապված` ՄԿՈԱ բաժնի ավագ մասնագետ Վ.Աղաբաբյանին հանձնարարվեց կատարել նախապատրաստական աշխատանքներ մասնաճյուղի հիմնադրման 20-ամյակը արժանավայել դիմավորելու համար կազմակերպվելիք հանդիսությունները պատշաճ ձևով կազմակերպելու ուղղությամբ:

 

Մարտի 31-ի տնօրենության նիստում

2014թ. մարտի 31-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր Ս.Առաքելյանը:

Նիստում քննարկվեցին մասնաճյուղում ուսանողների հաճախումների վիճակի, առկա ուսուցման 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքների, ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների և ավարտական աշխատանքների պաշտպանության մասին մի շարք հարցեր:

2013-2014 ուստարվա երկրորդ կիսամյակում ուսանողների հաճախումների վիճակը գնահատվեց բավարար, հանձնարարվեց ֆակուլտետների դեկաններին ուշադրության կենտրոնում պահել այս հարցը, բարձրացնել ուսանողների կարգապահությունը:

Առկա ուսուցման 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքներն ամփոփելով` նշվեց, որ այս կիսամյակի 137 (89/48) ընթացիկ քննություններն ու ստուգումներն անց են կացվել ըստ ժամանակացույցի, նորմալ  և կազմակերպված: Որոշվեց, որ մինչև ապրիլի 10-ը ընթացիկ քննությունների և ստուգումների վերաբերյալ առաջարկությունները ֆակուլտետները ներկայացնեն Ուսումնամեթոդական վարչություն:

Մյուս հարցի կապակցությամբ որոշվեց մինչև ապրիլի 20-ը մասնաճյուղում անցկացնել ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանություն: