Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Նոյեմբերի 29-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2016թ. նոյեմբերի 29-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտության կրթական ծրագրերի պատասխանատուները, պրակտիկայի ղեկավարները, ՈՒԽ-ի և ՈՒԳԸ-ի անդամները:

Նոյեմբերի 29-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Տնօրենության ընդլայնված նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2016-17 ուստարվա մանկավարժական, ուսումնական և արտադրական պրակտիկաների արդյունավետ կազմակերպմանը վերաբերող հարցեր:

Մասնավորապես նշվեց, որ պրակտիկաների ղեկավարներն առավել հետևողական լինեն, պրակտիկանտ-ուսանողների հետ իրականացնեն նախապատրաստական աշխատանքներ, որոնց ժամանակ հստակեցվեն տվյալ պրակտիկայի իրականացման նպատակը, խնդիրները, հիմնավորվի պրակտիկաների անցկացման վայրերի (ուսումնական հաստատություններ, հիմնարկ-ձեռնարկություններ և այլն) ընտրության նպատակահարմարությունը:

Նոյեմբերի 29-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

ԵՊՀ ԻՄ-ի ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարվեց երկու շաբաթվա ընթացքում ներկայացնել պրակտիկայի ծրագրի ժամանակացույցը, տվյալ պրակտիկայի անցկացման համար նախատեսված վայրը:   

Հոկտեմբերի 22-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2016թ. հոկտեմբերի 22-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ, որը նախագահում էր Ս. Ա. Առաքելյանը:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ամբիոնների վարիչները, կրթական ծրագրերի պատասխանատուները:

Հոկտեմբերի 22-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Տնօրենության ընդլայնված նիստում քննարկվեցին կրթական ծրագրերի պատասխանատուների կատարած աշխատանքներին, ամբիոնների գործունեությանը վերաբերող մի շարք հարցեր:

Նիստի ընթացքում ընդգծվեցին ուսումնական գործընթացը համակարգող երեք կարևոր օղակների (դեկանատ, ամբիոն, մասնագիտության կրթական ծրագրի պատասխանատու) գործառույթները, նրանց արդյունավետ ու փոխհամաձայնեցված գործունեության ուղիները:

Հանձնարարվեց ամբիոնների վարիչներին, կրթական ծրագրերի պատասխանատուներին մեծ ուշադրություն դարձնել կրթական ծրագրերի հետ կապված հարցերին, ուսանողների կողմից բարձրացված խնդիրներին, հաճախակի կազմակերպել գիտագործնական կոնֆերանսներ, բաց դասեր, գիտաժողովներ՝ դրանցում ընդգրկելով ուսանողներին:

Սեպտեմբերի 30-ի տնօրենության նիստում

2016թ. սեպտեմբերի 30-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ՝ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստի ընթացքում ամփոփվեցին 2015-16 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները, քննարկվեցին 2016-17 ուստարում մասնաճյուղի վճարովի համակարգի առաջին կուրս ընդունված դիմորդների հրամանագրմանը վերաբերող և մի շարք ընթացիկ հարցեր:

Սեպտեմբերի 30-ի տնօրենության նիստում

2015-16 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ամփոփեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը՝ մասնավորապես նշելով, որ քննաշրջանն անցկացվել է կազմակերպված ու պատշաճ մակարդակով: Քննաշրջանի արդյունքներն ընդհանուր առմամբ գնահատվեցին բավարար:

2015-2016 ուսումնական տարվա II կիսամյակի ուսման վարձը չվճարելու և ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն ցուցաբերելու հիմքով հեռակա ուսուցման համակարգից հեռացվել է 24 ուսանող:

Ուսումնառության գործընթացն առավել արդյունավետ իրականացնելու նպատակով առաջարկվեց մշակել և առաջիկա տնօրենության նիստի քննարկմանը ներկայացնել հեռակա ուսուցման դասերը մի քանի փուլով անցկացնելու վերաբերյալ առաջարկություններ: 

 

Սեպտեմբերի 7-ի տնօրենության նիստում

2016թ. սեպտեմբերի 7-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր Ս.Առաքելյանը:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին 2016-17 ուստարվա նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:  

2016-17 ուստարվա նախապատրաստական աշխատանքների կապակցությամբ նշվեց, որ հաստատվել է 2017թ. մասնագիտությունների ցանկը, որտեղ կատարվել են որոշ փոփոխություններ:

Սեպտեմբերի 7-ի տնօրենության նիստում

Մասնավորապես փոփոխություններ են կատարվել ընդունելության քննություններում. «Պատմություն» մասնագիտության մեջ Ընդհանուր պատմության (գր.) կամ Օտար լեզվի (գր.)  քննությունները մրցութայինից դարձել են ոչ մրցութային, «Անգլերեն լեզու և գրականություն», «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտություններում ոչ մրցութային է դարձել «Հայոց լեզու և գրականություն» (գր.) մրցութային առարկան: «Դիզայն» մասնագիտության ընդունելության քննություններից հանվել է «Գունանկար» առարկան:

 Հանվել են «Համակարգչային գրաֆիկա», «Տնտեսագիտություն», «Հոգեբանություն» մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը:

Ավելացվել են «Ֆինանսներ», «Սոցիալական աշխատանք», «Զբոսաշրջություն» մասնագիտությունները:

Ուսման վարձավճարների գանձման վերջնաժամկետի հետ կապված՝ նշվեց, որ ուսանողին չի թույլատրվի մասնակցելու երկրորդ ընթացիկ քննությանը, եթե ուսման վարձի 50%-ը վճարված չէ, ստուգարքի կթույլատրվի մասնակցելու, եթե ուսման վարձը 100%-ով վճարված է:

Նիստի ընթացքում 2016-17 ուստարվա նախապատրաստական աշխատանքները գնահատվեցին բավարար:

Հունիսի 17-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

 2016թ. հունիսի 17-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին մասնագիտության կրթական ծրագրերի ղեկավարները:

Ընդլայնված նիստում քննարկվեցին  2015-2016 ուստարվա առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքներին վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Հունիսի 17-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Մասնավորապես նշվեց, որ ս.թ. մայիսի 14-29-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում 2015-2016 ուստարվա առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորումը (ինը մասնագիտությունների ամփոփիչ ատեստավորման քննություններն ու ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը) անցկացվել է սահմանված կարգով և պատշաճ մակարդակով:

Ավարտական աշխատանքների թեմատիկայի հետ կապված՝ ընդգծվեց, որ անհրաժեշտ է առաջադրել գլխավորապես պրակտիկ թեմաներ, աշխատանքներում ընդգրկել ուսանողների տրամաբանությունն ու գործնական հմտությունները զարգացնող խնդիրներ:   

Նիստի ընթացքում ըստ մասնագիտությունների ներկայացվեցին ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները և հանձնաժողովների կողմից արտահայտված կարծիքներն ու առաջարկությունները:

Հունիսի 17-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Նշվեց, որ «Պատմություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր  է գնահատել իրենց մասնագիտության շրջանակներում ինքնուրույն դատողություններ անելու, ազատ հաղորդակցվելու շրջանավարտների կարողությունները, բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է  ուսումնական ծրագրերը թարմացնել, մեծ ուշադրություն դարձնել ռազմական պատմության հիմնահարցերին:

«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր է գնահատել մասնագիտական գիտելիքների իմացության, իրենց մասնագիտության շրջանակներում ինքնուրույն դատողություններ անելու, հաղորդակցվելու շրջանավարտների կարողությունները, բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է լուրջ ուշադրություն դարձնել հոգեկանի ֆիզիոլոգիական հիմքերի ուսումնասիրմանը, ավարտական աշխատանքների թեմաների հետ կապված՝ ընտրել գլխավորապես տարածաշրջանային հիմնախնդիրների բացահայտմանը և լուծմանը վերաբերող թեմաներ:

«Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր է գնահատել  մասնագիտական գիտելիքների իմացության և կիրառման կարողությունները, իրենց մասնագիտության շրջանակներում ինքնուրույն դատողություններ անելու, հաղորդակցվելու շրջանավարտների կարողությունների, ինքնակրթության հմտությունների դրսևորման մակարդակը:

«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր է գնահատել մասնագիտական գիտելիքների իմացության և կիրառման կարողությունները, իրենց մասնագիտության շրջանակներում ինքնուրույն դատողություններ անելու, հաղորդակցվելու շրջանավարտների կարողությունների մակարդակը:

«Կիրառական արվեստ»  մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր է գնահատել ավարտական աշխատանքներում յուրօրինակ նորարարական տարրերի օգտագործումը, դրանց ներկայացման մակարդակը և բանավոր խոսքը: Բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է առավել մեծ ուշադրություն դարձնել բնօրինակներին, ոչ միայն տեսականորեն իմանալ դրանց անվանումները, այլև մոտիկից տեսնել դրանք:

«Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր է գնահատել շրջանավարտների ազատ հաղորդակցվելու, ինքնակրթության հմտությունների դրսևորման մակարդակը: Բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է  հարցաշարերում ընդգրկել ավելի կոնկրետ հարցեր, ավարտական աշխատանքները գրել ֆրանսերեն:

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր է գնահատել մասնագիտական գիտելիքների իմացության և կիրառման կարողությունները, իրենց մասնագիտության շրջանակներում ինքնուրույն դատողություններ անելու, ազատ հաղորդակցվելու շրջանավարտների կարողությունների, ինքնակրթության հմտությունների դրսևորման մակարդակը: Բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է ավարտական աշխատանքների համար առաջադրել ավելի արդիական թեմաներ՝ ուշադրություն դարձնելով դրանց տրամաբանական կառուցվածքին և մյուս պահանջներին:

«Սերվիս» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը կարծիք է արտահայտել, որ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն ամփոփիչ քննության և ավարտական աշխատանքների ու դրանց պաշտպանության մակարդակով, դասախոսական կազմով, ուսանողների առաջադիմությամբ, իր կազմակերպվածությամբ և բուհին ներկայացվող պահանջներով բավարարում է «Սերվիս բակալավր» պատրաստելու պահանջներին: Բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է  ոլորտը կարգավորող օրենսդրության համաձայն՝ կատարելագործել հարցաշարերն ու հարցատոմսերը՝ ապահովելով տարբեր դասընթացներին վերաբերող հարցերի համամասնությունը:

«Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր է գնահատել շրջանավարտների մասնագիտական գիտելիքների իմացության մակարդակը, բարելավման ուղղությամբ առաջարկել է  քննությունները սկսել ավելի վաղ և ապահովել որոշակի ժամանակահատված ամփոփիչ քննության և ավարտական աշխատանքների պաշտպանության միջև:

Այսպիսով՝ տնօրենության ընդլայնված նիստում 2015-2016 ուստարվա առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները գնահատվեցին բավարար, մասնաճյուղի համապատասխան ստորաբաժանումներին հանձնարարվեց ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների արտահայտած կարծիքների և առաջարկությունների հիման վրա կազմել համապատասխան միջոցառումների ծրագիր: