Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հունիսի 17-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

 2016թ. հունիսի 17-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին մասնագիտության կրթական ծրագրերի ղեկավարները:

Ընդլայնված նիստում քննարկվեցին  2015-2016 ուստարվա առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքներին վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Հունիսի 17-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Մասնավորապես նշվեց, որ ս.թ. մայիսի 14-29-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում 2015-2016 ուստարվա առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորումը (ինը մասնագիտությունների ամփոփիչ ատեստավորման քննություններն ու ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը) անցկացվել է սահմանված կարգով և պատշաճ մակարդակով:

Ավարտական աշխատանքների թեմատիկայի հետ կապված՝ ընդգծվեց, որ անհրաժեշտ է առաջադրել գլխավորապես պրակտիկ թեմաներ, աշխատանքներում ընդգրկել ուսանողների տրամաբանությունն ու գործնական հմտությունները զարգացնող խնդիրներ:   

Նիստի ընթացքում ըստ մասնագիտությունների ներկայացվեցին ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները և հանձնաժողովների կողմից արտահայտված կարծիքներն ու առաջարկությունները:

Հունիսի 17-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Նշվեց, որ «Պատմություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր  է գնահատել իրենց մասնագիտության շրջանակներում ինքնուրույն դատողություններ անելու, ազատ հաղորդակցվելու շրջանավարտների կարողությունները, բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է  ուսումնական ծրագրերը թարմացնել, մեծ ուշադրություն դարձնել ռազմական պատմության հիմնահարցերին:

«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր է գնահատել մասնագիտական գիտելիքների իմացության, իրենց մասնագիտության շրջանակներում ինքնուրույն դատողություններ անելու, հաղորդակցվելու շրջանավարտների կարողությունները, բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է լուրջ ուշադրություն դարձնել հոգեկանի ֆիզիոլոգիական հիմքերի ուսումնասիրմանը, ավարտական աշխատանքների թեմաների հետ կապված՝ ընտրել գլխավորապես տարածաշրջանային հիմնախնդիրների բացահայտմանը և լուծմանը վերաբերող թեմաներ:

«Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր է գնահատել  մասնագիտական գիտելիքների իմացության և կիրառման կարողությունները, իրենց մասնագիտության շրջանակներում ինքնուրույն դատողություններ անելու, հաղորդակցվելու շրջանավարտների կարողությունների, ինքնակրթության հմտությունների դրսևորման մակարդակը:

«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր է գնահատել մասնագիտական գիտելիքների իմացության և կիրառման կարողությունները, իրենց մասնագիտության շրջանակներում ինքնուրույն դատողություններ անելու, հաղորդակցվելու շրջանավարտների կարողությունների մակարդակը:

«Կիրառական արվեստ»  մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր է գնահատել ավարտական աշխատանքներում յուրօրինակ նորարարական տարրերի օգտագործումը, դրանց ներկայացման մակարդակը և բանավոր խոսքը: Բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է առավել մեծ ուշադրություն դարձնել բնօրինակներին, ոչ միայն տեսականորեն իմանալ դրանց անվանումները, այլև մոտիկից տեսնել դրանք:

«Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր է գնահատել շրջանավարտների ազատ հաղորդակցվելու, ինքնակրթության հմտությունների դրսևորման մակարդակը: Բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է  հարցաշարերում ընդգրկել ավելի կոնկրետ հարցեր, ավարտական աշխատանքները գրել ֆրանսերեն:

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր է գնահատել մասնագիտական գիտելիքների իմացության և կիրառման կարողությունները, իրենց մասնագիտության շրջանակներում ինքնուրույն դատողություններ անելու, ազատ հաղորդակցվելու շրջանավարտների կարողությունների, ինքնակրթության հմտությունների դրսևորման մակարդակը: Բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է ավարտական աշխատանքների համար առաջադրել ավելի արդիական թեմաներ՝ ուշադրություն դարձնելով դրանց տրամաբանական կառուցվածքին և մյուս պահանջներին:

«Սերվիս» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը կարծիք է արտահայտել, որ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն ամփոփիչ քննության և ավարտական աշխատանքների ու դրանց պաշտպանության մակարդակով, դասախոսական կազմով, ուսանողների առաջադիմությամբ, իր կազմակերպվածությամբ և բուհին ներկայացվող պահանջներով բավարարում է «Սերվիս բակալավր» պատրաստելու պահանջներին: Բարելավման ուղղությամբ առաջարկվել է  ոլորտը կարգավորող օրենսդրության համաձայն՝ կատարելագործել հարցաշարերն ու հարցատոմսերը՝ ապահովելով տարբեր դասընթացներին վերաբերող հարցերի համամասնությունը:

«Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը բարձր է գնահատել շրջանավարտների մասնագիտական գիտելիքների իմացության մակարդակը, բարելավման ուղղությամբ առաջարկել է  քննությունները սկսել ավելի վաղ և ապահովել որոշակի ժամանակահատված ամփոփիչ քննության և ավարտական աշխատանքների պաշտպանության միջև:

Այսպիսով՝ տնօրենության ընդլայնված նիստում 2015-2016 ուստարվա առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները գնահատվեցին բավարար, մասնաճյուղի համապատասխան ստորաբաժանումներին հանձնարարվեց ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների արտահայտած կարծիքների և առաջարկությունների հիման վրա կազմել համապատասխան միջոցառումների ծրագիր:

 

Տնօրենության ընդլայնված նիստում

2016թ. ապրիլի 30-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ, որը նախագահում էր տնօրեն Ս.Առաքելյանը:

Տնօրենության ընդլայնված նիստում

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին տնօրենի խորհրդական Ա.Մակարյանը, ՄԿՈԱ բաժնի անդամները, ամբիոնների վարիչներ, ֆակուլտետների ներկայացուցիչներ:

Ընդլայնված նիստում քննարկվեցին ավարտական աշխատանքների իրականացման ընթացքի, մասնաճյուղում ներդրվող մասնագիտության կրթական ծրագրերի ղեկավարների ինստիտուտի վերաբերյալ հարցեր:

Առաջին հարցի կապակցությամբ մասնավորապես նշվեց, որ ս.թ. ապրիլի        16-29-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում անցկացվել են ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանություններ, որոնց ընթացքում ուսանողները ներկայացրել են իրենց աշխատանքների կատարողականի վերաբերյալ տեղեկատվություն, մինչև պաշտպանությունը մասնագիտական ամբիոնների դասախոսների կողմից ստացել են բացթողումները շտկելու վերաբերյալ համապատասխան ցուցումներ:

 Ուշադրություն է դարձվել ավարտական աշխատանքներին ներկայացվող պահանջներին՝ թեմայի և բովանդակության համապատասխանությանը, աշխատանքի արդիականությանը, ինքնուրույնության աստիճանին, որոշակի նորամուծությանը, տեսականի և գործնականի համադրությանը,  նյութի տրամաբանական շարադրանքին և այլն:

Նիստի ընթացքում շեշտվեց, որ պետք է հետևողական լինել, որ պաշտպանությանը ուսանողները ներկայանան պատշաճ իրականացված աշխատանքներով:

Տնօրենության ընդլայնված նիստում

Երկրորդ հարցի վերաբերյալ նշվեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2016-20թթ. ՌԾ-ի համաձայն՝ մասնաճյուղն իր քայլերն է կատարում մասնագիտության կրթական ծրագրի (ՄԿԾ) ղեկա­վարի ինստի­տուտի ներդրման գործում, որի  նպատակն է մասնագիտական կրթության կառավարման յուրահատուկ մոդելի միջոցով ստեղծել ինքնազարգացող մանկավարժական միջավայր:

Այն հնարավորություն կտա լուծել այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են կրթական ծրագրերի համապատասխանեցում որակավորումների ազգային շրջանակին, դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների նորացում, գնահատման համակարգի վերանայում, կառավարման նոր մոդելի ներդնում և այլն:  

Մատնանշվեց, որ ՄԿԾ-ի ղեկա­վարի խնդիրն է իրականացնել մասնագիտության պահանջվածության,  նրա իրականացման անհրաժեշտ նախադրյալների և  դիմորդների անհրաժեշտ քանակի առկայության հիմնավորում, մասնագիտության կրթական ծրագրի պատշաճ մշակում, կադրային  ու նյութատեխնիկական և ուսումնամեթոդական ապահովվածության գնահատում, նրա արդյունավետ ու որակյալ իրականացման ապահովում, ծրագրի մշտադիտարկում, գնահատում, վերանայում և իր շրջանավարտների ապագա կարիերայի նկատմամբ հոգածություն:

Նշվեց, որ մշակվել է կրթական ծրագրի ղեկավարի գործառույթները, որոնց համաձայն՝ նա պիտի ստեղծի ՄԿԾ-ի մշակման, իրականացման և կրթական ծրագրով ձեռք բերված արդյունքների  վերլուծման ու գնահատման աշխատանքային խումբ՝ նրանում ներգրավելով այդ մասնագիտության ուղղությամբ բազային կրթություն ունեցող բարձրակարգ և փորձառու մասնագետներ, գործատուներ, շրջանավարտներ և մասնագիտության բարձր կուրսի ուսանողներ, կատարի խմբի անդամների միջև պարտականությունների և պատասխանատվության տիրույթների բաշխում: 

Մարտի 24-ի տնօրենության նիստում

2016թ. մարտի 24-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ՝ Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին հեռակա ուսուցման համակարգի՝ 2015-2016 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասերի ավարտմանը և առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներին, Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 2015-2016 ուստարվա առաջին կիսամյակի ուսանողական հարցումների ընթացքին վերաբերող մի շարք հարցեր:

Մարտի 24-ի տնօրենության նիստում

Առաջին հարցի կապակցությամբ մասնավորապես նշվեց, որ 2016թ. մարտի 1-27-ը մասնաճյուղում կայացան հեռակա ուսուցման համակարգի՝ 2015-2016 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասերը: Ժամանակին բոլոր մասնագիտությունների գծով կազմվել և հաստատվել են դասացուցակները, դասերի ձախողման դեպքեր չեն արձանագրվել, դասախոսությունները էլեկտրոնային տարբերակով տրամադրվել են ուսանողներին: Հեռակա ուսուցման բաժնի հետ մասնաճյուղի համապատասխան ստորաբաժանումների արդյունավետ համագործակցության շնորհիվ ուսումնական գործընթացը և քննաշրջանն անցկացվել են կազմակերպված ու պատշաճ մակարդակով:

Մարտի 24-ի տնօրենության նիստում

Մյուս հարցի մասին նշվեց, որ 2016թ. մարտ ամսին մասնաճյուղում անցկացվում են Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 2015-2016 ուստարվա առաջին կիսամյակի ուսանողական հարցումներ, որոնց ընթացքում ուսանողներին հնարավորություն է տրվում արտահայտելու իրենց կարծիքը, բարձրացնելու բազմաբնույթ հարցեր, հանդես գալու ուսումնական գործընթացի բարելավմանն ուղղված առաջարկներով:

 

 

Մարտի 15-ի տնօրենության նիստում

2016թ. մարտի 15-ին ԵՊՀ ԻՄ-ում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը:

meeting-of-directorate-15-03-2016

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին դասամատյանների հետ տարվող աշխատանքներին, սեմինար և գործնական պարապմունքներին վերաբերող մի շարք հարցեր:

Համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարվեց հետևողական լինել դասամատյանը վարելու մասին ԵՊՀ ԻՄ-ում գործող կարգը պահպանելու հարցում:

meeting-of-directorate-15-03-2016

Ընդգծվեց, որ պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել ուսանողների պրակտիկ գիտելիքների զարգացմանը, սեմինար և գործնական պարապմունքներին, մասնաճյուղում կրթության որակի շարունակական բարելավմանը:

Փետրվարի 25-ի տնօրենության նիստում

2016թ. փետրվարի 25-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ՝ Ս.Առաքելյանի նախագահությամբ:

Փետրվարի 25-ի տնօրենության նիստում

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2015-16 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանի ամփոփմանը, այս ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների ու ավարտական աշխատանքների նախապատրաստմանը վերաբերող հարցեր:

Մասնավորապես նշվեց, որ 2015-16 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանն անցկացվել է կազմակերպված և պատշաճ մակարդակով:

ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցման համակարգում սովորող 655 ուսանողներից 646-ը հանձնել են բոլոր քննությունները, ակադեմիական պարտք ունի 9 ուսանող, հեռակա ուսուցման համակարգ է տեղափոխվել 5 ուսանող:

Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմում է 97.8%:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի առաջադիմությունը կազմում է 100%, Տնտեսագիտության ֆակուլտետինը՝ 96.8%:

Բնական գիտությունների ֆակուլտետն ունի 99.4% առաջադիմություն, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետը՝ 95% առաջադիմություն:

2015-16 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների ու ավարտական աշխատանքների նախապատրաստման կապակցությամբ նշվեց, որ մասնաճյուղի բոլոր ամբիոնների ու ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների նիստերում քննարկվել է այդ հարցը, և բուհում տարվում են անհրաժեշտ աշխատանքներ ամփոփիչ ատեստավորման քննություններն ու ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը պատշաճ մակարդակով իրականացնելու համար: