Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիները

2016թ. մայիսի 12-ին և 13-ին զեկուցումներ կարդացին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիներ Ալիսա Թամրազյանը և Հասմիկ Հակոբյանը:

Զեկուցումներին ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիները

Ալիսա Թամրազյանը ներկայացրեց զեկուցում՝ «Որոշ անհավասարությունների ապացույցներ» թեմայով:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիները

Զեկուցման ղեկավարն էր Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկան, ֆ.մ.գ.թ, դոցենտ Մ.Զաքարյանը:

Անհավասարությունները հիմնականում ապացուցվեցին ֆունկցիայի ածանցյալի կիրառությամբ, ինչպես նաև Թեյլորի շարքի վերլուծության և որոշակի նշանակումների միջոցով:

Հասմիկ Հակոբյանը կարդաց զեկուցում՝ «Անընդհատ և հավասարաչափ, անընդհատ ֆունկցիաներ և Կանտորեմի թեորեմի ապացույցը» թեմայով:
Զեկուցման ղեկավարն էր Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի ասիստենտ, ֆ.մ.գ.թ. Հ.Քամալյանը:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիները

Զեկուցման մեջ ներկայացվեց կոմպակտության գաղափարը և Բորելլի լեմման: Բերվեցին համապատասխան օրինակներ, որտեղ ֆունկցիան անըդհատ էր, բայց ոչ հավասարաչափ:

Զեկուցումներից հետո ուսանողների և դասախոսների մասնակցությամբ իրականացվեց եզրափակիչ քննարկում, զեկուցողներին ուղղվեցին հարցեր, տրվեցին սպառիչ պատասխաններ:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիները

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիները

2016թ. մայիսի 4-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիներ Անահիտ Հովսեփյսնը, Նազելի Խաչատրյանը, Շուշան Նիազյանը և Էրինե Ղարայանը:

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիակա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիները

Զեկուցողները ներկայացրին Մերգելյան ակումբում իրենց ստացած գիտելիքները և որոշ թեմաներ IT անվտանգության բնագավառում:

Անահիտ Հովսեփյանը ներկայացրեց “New technology education fund” բարեգործական հիմնադրամի ստեղծման պատմությունը, աշխատանքային գործունեությունը և հայաստանյան մասնաճյուղի հիմնադրման նպատակներն ու նախաձեռնությունները:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիակա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիները

Նշվեց նաև մասնաճյուղի ուսանողների ճանաչողական այցի ժամանակ ներկայացված աշխատանքների և կատարվելիք ծրագրերի մասին:

Նազելի Խաչատրյանը, շարունակելով թեման, նեկայացրեց կազմակերպության լոգոն, նրա գործունեության մասին հետաքրքիր փաստեր:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիակա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիները

Շուշան Նիազյանը ներկայացրեց «Կիբեռանվտանգություն» թեման: Սահմանեց, թե ինչ է կիբեռանվտանգությունը և ներկայացրեց վերջին մի քանի տարիների կիբեռհանցագործության վիճակագրական տվյալները:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիակա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիները

Էրինե Ղարայանը ներկայացրեց «Կրիպտոգրաֆիա» թեման, նրա անհրաժեշտությունը IT անվտանգության բնագավառում, անվտանգության համար օգտագործվող ինֆորմացիայի կոդավորման տարբեր մեթոդները:
Զեկուցողը նաև կատարեց պատմական ակնարկ Հուլյոս Կեսարի գաղտնագրի (բազմայբուբենային շիֆր) մասին, որը կիրառություն է ստացել ժամանակակից համակարգչային տեխնիկայում:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիակա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիները

Ներկայացված զեկուցումները բավականին հետաքրքիր էին և ուսանելի, ծավալվեց աշխույժ քննարկում դասախոսների և ուսանողների մասնակցությամբ:

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիակա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիները

Զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիակա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհիները

Մեր ուսանողուհին զեկուցում կարդաց 2016թ. ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի տարեկան գիտական նստաշրջանում  

2016թ. ապրիլի 25-29-ը  ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի կողմից կազմակերպված  տարեկան գիտական նստաշրջանում ԵՊՀ ԻՄ-ից Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «ԻԿՄ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Ալվինա Գևորգյանը հանդես եկավ զեկուցումով, որի գիտական ղեկավարն էր ֆակուլտետի դեկան, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Մ.Զաքարյանը:

Մեր ուսանողուհին զեկուցում կարդաց 2016թ. ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի տարեկան գիտական նստաշրջանում

Զեկուցման թեման էր «Էյլերի Բետա և Գամա ֆունկցիաները»:

Իր զեկուցման մեջ մեր ուսանողուհին նախ սահմանել է, թե որոնք են Էյլերի Բետա և Գամա ֆունկցիաները (Էյլերի առաջին և երկրորդ սեռի ինտեգրալները), ցույց է տվել Բետա և Գամա ֆունկցիաների միջև եղած կապը, համապատասխան օրինակների հիման վրա քննության է առել որոշ հատկություններ:

Շեշտը հատկապես դրվել է n-րդ աստիճանի հանրահաշվական հավասարումների  լուծման մեջ Էյլերի Բետա և Գամա ֆունկցիաների կիրառությունների վրա:

Ալվինա Գևորգյանին զեկուցման համար տրվեց գիտական նստաշրջանի մասնակցության հավաստագիր: 

Մեր ուսանողուհին զեկուցում կարդաց 2016թ. ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի տարեկան գիտական նստաշրջանում

Ներկայացված զեկուցումը համապատասխան ֆակուլտետի գիտական խորհրդի երաշխավորությանն արժանանալու դեպքում կտպագրվի «ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու» գիտական պարբերականում:

«Զեկուցումը  կտպագրվի, թե ոչ, երկրորդական խնդիր է՝ այն ամենի համեմատությամբ, ինչ տվեց ինձ մասնակցությունը նստաշրջանին, – նշեց Ալվինա Գևորգյանը և հավելեց, – այն, որ շուրջ մեկ շաբաթ  շփվում ես նույն մասնագիտությամբ Մայր բուհում սովորող ուսանողների հետ, ծանոթանում ես նրանց կատարած հետազոտություններին, հասկանում քո առավելություններն ու թերությունները, ձեռք ես բերում վստահություն  ինքդ քո ուժերի նկատմամբ: – Շնորհակալ եմ մեր բոլոր դասախոսներին և հատկապես պարոն Զաքարյանին՝ իմ աշխատանքը ղեկավարելու և ինքնադրսևորվելու այս հնարավորության համար»:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի Օրդինյանը

2016թ. ապրիլի 28-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի Օրդինյանը:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի Օրդինյանը

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցման թեման էր «Հողային պաշարների օգտագործման ծրագրավորումը»:

Զեկուցողը նշեց, որ հողային պաշարների օգտագործման ծրագրավորումն իրականացվում է սոցիալ-տնտեսական, հողաշինարարական, քաղաքաշինական, բնապահպանական ծրագրերի և այլ փաստաթղթերի հիման վրա՝ տարածքների զարգացման հեռանկարը որոշելու նպատակով:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի Օրդինյանը

Ներկայացվեց, որ հողերի մոնիթորինգը հողի գնի վիճակի և գնի վերաբերյալ դիտարկումների, հետազոտությունների ու հետախուզումների համակարգ է, որը ներառում է նաև հողերի վրա ամրակայված գույքի մոնիթորինգը։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հողերը մոնիթորինգի օբյեկտ են։

Վերջում իրականացվեց ակտիվ քննարկում՝ դասախոսների և ուսանողների մասնակցությամբ:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

2016թ. ապրիլի 22-ին Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտում տեղի ունեցավ ուսանողական հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված ՀՀ անկախության 25-ամյակին:

Գիտաժողովին մասնակցեցին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի շուրջ մեկ տասնյակ ուսանողներ՝ բանասիրության, հոգեբանության, բնագիտության ու աշխարհագրության բնագավառներին վերաբերող իրենց զեկուցումներով:

Մեծ թիվ էին կազմում բանասիրական ուղղվածության զեկուցումները:

Գոհար Շահնազարյանի և Սուսաննա Մարդումյանի՝ «Բանահյուսական ժանրային տեսականին մերօրյա Տավուշում»  համահեղինակային հոդվածը նվիրված էր Տավուշում դեռևս կենսունակ բանահյուսական ժանրերին:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

Իջևանի խոսվածքի քննությանն էր նվիրված Ալբինա Սարհատյանի «Իջևանի խոսվածքի բառակազմական առանձնահատկությունները» հոդվածը:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

Իսկուհի Շաղբաթյանը ներկայացրեց «Անեծքների և օրհնանքների չանհետացող ազդեցությունը» թեմայով զեկուցում, որտեղ ընդգծվում էր խոսքի ուժը, անեծքների և օրհնանքների ազդեցության նկատմամբ ժողովրդի ունեցած հավատն ու վերաբերմունքը: Զեկուցողը հավաքել էր նաև մեր տարածաշրջանի անեծքներ ու օրհնանքներ, որոշ սկզբունքերով խմբավորել և տվել մեկնաբանություններ:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

Վանուհի Աղինյանի զեկուցումը նվիրված էր Ղ.Աղայանի «Արություն և Մանվել» վեպում առկա ավանդություններին ու ավանդազրույցներին:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

Մերի Սարգսյանի «Մամիկոնյան տոհմի հերոսները ըստ Խորենացու և Բուզանդի» հոդվածը քննության էր առնում Մամիկոնյան տոհմի ծագման, դերի և նշանակության մասին V դարի պատմագրության մեջ առկա տեսակետները:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

Աղավնի Օրդինյանը հանդես եկավ կադաստրային գործի առանձնահատկությունների վերաբերյալ զեկուցումով, իսկ Ալվինա Գևորգյանը ներկայացրեց «Ամբողջ ֆունկցիաներ» թեմայով զեկուցում, որտեղ քննության էր առնված ամբողջ ֆունկցիան, նրա զրոները, մի շարք հատկություններ, բերվել էին օրինակներ ինչպես իրական հարթության վրա, այնպես էլ կոմպլեքս հարթությունում, ինչպես նաև ապացուցվեց Պիկառի՝ կոմպլեքս հարթության վրա գործող թեորեմը:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

Հոգեբանության ենթաբաժնում Ալբերտ Զուրաբյանը ներկայացրեց «Հակասոցիալական վարքի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները սահմանամերձ գոտու դպրոցականների մոտ» թեմայով զեկուցում, իսկ Արմինե Բաբայանը՝ «Ամուսնաընտանեկան ճգնաժամերի հոգեբանական վերլուծությունը» թեմայով:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովիՄեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գիտաժողովի մասնակիցներին տրվեցին վկայագրեր:

Նախատեսվում է լավագույն աշխատանքները տպագրել:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

Գիտաժողովից հետո ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողները Գյումրու Յոթ Վերք եկեղեցում մասնակցեցին պատարագի, եղան Վարպետաց փողոցում, Հովհ. Շիրազի տուն-թանգարանում:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի