Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Զեկուցում կարդաց «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության չորրորդ կուրսի ուսանողուհի Սրբուհի Փարսադանյանը

2015թ. դեկտեմբերի 10-ին «Արգելված անցումներ» թեմայով զեկուցում կարդաց Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության չորրորդ կուրսի ուսանողուհի Սրբուհի Փարսադանյանը:

Զեկուցում կարդաց «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության չորրորդ կուրսի ուսանողուհի Սրբուհի Փարսադանյանը

Զեկուցումը պատրաստելիս ուսանողուհուն աջակցել է Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դոցենտ, ֆ.մ.գ.թ. Մհեր Աթոյանը:

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցողի կողմից ներկայացվեցին ուղիղ միջգոտիական անցումները կիսահաղորդիչներում, արգելված անցումները: Վերջինների համար դիտարկվեց ստանդարտ գոտու դեպքը:

Զեկուցում կարդաց «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության չորրորդ կուրսի ուսանողուհի Սրբուհի Փարսադանյանը

Ընդգծվեց, որ պինդ մարմինների օպտիկական հատկությունների փորձնական ուսումնասիրումը շարունակում է մնալ նրանց էներգետիկ գոտիների կառուցվածքի մասին տվյալների ստացման հիմնական աղբյուրը:

Ներկայացվեց, որ օպտիկական կլանման ու անդրադարձման սպեկտրերի և ուսումնասիրման համար կատարված մի շարք փորձերի արդյունքում որոշվել են պինդ մարմինների շատ բնութագրեր` արգելված գոտու լայնությունները, էլեկտրոնների և խոռոչների էֆեկտիվ զանգվածները, բարձր և ցածր հաճախությամբ դիէլեկտրական թափանցելիությունները և այլն:

Վերջում թեմայի շուրջ տեղի ունեցավ ակտիվ քննարկում. զեկուցողը պատասխանեց մասնակիցներին հետաքրքրող հարցերին:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Անգին Ծատուրյանը

2015թ. դեկտեմբերի 7-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում «Արեգակնային համակարգի և Երկրի ծագման վարկածները» թեմայով զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Անգին Ծատուրյանը:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ»  մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Անգին Ծատուրյանը

Ներկա էին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ»  մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Անգին Ծատուրյանը

Զեկուցումը պատրաստելիս ուսանողուհուն օժանդակել է Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Պ.Ասիլբեկյանը:

Թեման բավականին հետաքրքիր էր և ուսանելի:

Զեկուցողը ընդհանուր տեղեկություններ հաղորդեց արեգակնային համակարգի և երկրի վերաբերյալ, այնուհետև անդրադարձավ դրանց ծագման ժամանակակից վարկածներին:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ»  մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Անգին Ծատուրյանը

Վերջում ուսանողուհին պատասխանեց ներկաների տված հարցերին:

Գիտական զեկուցում կարդաց Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ, հոգ. գիտ. թեկնածու Դիանա Սարգսյանը

2015թ. նոյեմբերի 14-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի օնլայն լսարանում «Սոցիալական դեպրիվացիա» թեմայով գիտական զեկուցում կարդաց Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ, հոգ. գիտ. թեկնածու Դիանա Սարգսյանը: 

Գիտական զեկուցում կարդաց Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ, հոգ. գիտ. թեկնածու Դիանա Սարգսյանը

Ներկա էին Հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնի վարիչ Վ.Բրուտյանը, ամբիոնի դասախոսները, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի տարբեր մասնագիտությունների ու կուրսերի ուսանողներ:

Գիտական զեկուցում կարդաց Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ, հոգ. գիտ. թեկնածու Դիանա Սարգսյանը

Զեկուցողն ունկնդիրներին ծանոթացրեց հոգեբանության մեջ որպես խորքային հիմնախնդիր հանդես եկող «Դեպրիվացիա» հասկացությանը, ներկայացրեց դրա տեսակները (միջավայրային, բնակտարածքային, հաղորդակցման, տեղեկատվական), դրսևորման ձևերը, հետազոտական մոտեցումները, միջոցները և վերականգնողական հնարավոր ուղիները:

Բացատրվեցին դեպրիվացիայի հարակից հասկացությունները.

• psychological starvatio – հոգեբանական քաղց,

• carence mentale – հոգեկան անբավարարվածություն,

• isolation – մեկուսացում,

• segregation – առանձնացում,

• deficit – պակասություն:

Գիտական զեկուցում կարդաց Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ, հոգ. գիտ. թեկնածու Դիանա Սարգսյանը

Վերջում Դ.Սարգսյանը պատասխանեց մասնակիցների հղած հարցերին:

Թեման, լինելով բավականին հետաքրքիր և արդիական, տեղիք տվեց ակտիվ քննարկման:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

2015թ. մայիսի 29-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհիներ Մանե Աբրահամյանը, Շուշան Նիազյանը և Նելլի Սարգսյանը:

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցումները պատրաստելիս ուսանողներին աջակցել էին Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոսներ, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Ա.Հովակիմյանը, տ.գ.թ., ասիստենտ Ա.Սիմոնյանը և Ք.Օթարյանը:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

Ներկայացվեցին օպերացիոն համակարգերի խնդիրներ:

Մանե Աբրահամյանը ներկայացրեց «Պրոցեսների համագործակցությունը» թեմայով զեկուցում` որպես մոդելային օրինակներ ռուսերեն լեզվով ներկայացնելով «Ճաշող փիլիսոփաները» և «Քնած վարսավիրը» խնդիրները:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

Շուշան Նիազյանը ներկայացրեց «Օպերացիոն համակարգեր» թեմայով զեկուցում` խոսելով նրանց ծագման և կիրառության ոլորտի մասին:

Shushan-Niazyan

Նելլի Սարգսյանը ներկայացրեց «FAT 16 և FAT 32 ֆայլային համակարգերը» թեմայով զեկուցում, որը ներառում էր նաև հոսքերի վերաբերյալ 2 խնդիր` QT-ով ծրագրավորած:

Ուսանողների զեկուցումներից հետո մասնաճյուղի ուսանողական կառույցների համակարգող, Բնական գիտությունների ֆակուլտետի շրջանավարտ Սլավիկ Ալավերդյանը ներկայացրեց «Հարթության վրա շարժվող օբյեկտի փնտրումը երաշխավորող ղեկավարման օպտիմալացումը» թեմայով զեկուցում:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

Նա ներկայացրեց փնտրման խնդրի էությունը, խնդրի լուծման ալգորիթմը: Ներկայացված խնդիրը կարող է կիրառություն ունենալ ռոբոտաշինության և տիեզերագնացության ոլորտներում, ինչպես նաև իրավապահ մարմիներում և զինված ուժերում:

Վերջում տեղի ունեցավ բուռն քննարկում. զեկուցողները պատասխանեցին իրենց ուղղված հարցերին:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

2015թ. մայիսի 20-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում զեկուցումներ կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողներից կազմված 2 խումբ և «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի երկու ուսանողներ:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

 

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

Զեկուցումները պատրաստելիս ուսանողներին կազմակերպչական հարցերում օժանդակել է ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ն, բովանդակային խնդիրներում նրանց աջակցել են Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոսներ, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Ա.Հովակիմյանը, Ք.Օթարյանը, Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դասախոս Ս.Թովմասյանը, Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Պ.Ասիլբեկյանը:

«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողները զեկուցումը կազմակերպել էին բանավեճի սկզբունքով` այն ներկայացնելով 2 փուլով:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

Առաջին խումբը (Արմեն Շամամյան, Անահիտ Հովսեփյան և Էրինե Ղարայան), զեկուցում կարդաց “Android” թեմայով:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

 

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

 

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

Երկրորդ խումբը (Սուրեն Չոբանյան, Մարիանա Օհանյան և Նազելի Խաչատրյան) զեկուցում կարդաց  “Apple” թեմայով:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

 

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

 

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

Խմբերից յուրաքանչյուրը ներկայացրեց իր ընտրած թեմայի զարգացման պատմությունը, առանձնահատկությունները և ծրագրային իրականացումը:

«Քարտեզներ: Քարտեզների կիրառությունը» թեմայով զեկուցում կարդաց Հակոբ Դավթյանը` հետաքրքիր կերպով ներկայացնելով Հայաստանի և աշխարհի 6 մայրցամաքների քարտեզները:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

«Ժամանակակից գեոինֆորմացիոն սարքավորումներ» թեմայով զեկուցում կարդաց Նառա Մնացականյանը` ներկայացնելով ու ցուցադրելով քարտեզագրության ոլորտում հեղաշրջում իրականացրած մի քանի գործիքների՝ էլեկտրոնային տախոմետրերի, էլեկտրոնային նիվելիրների, GPS-ների անօդաչու թռչող սարքերի աշխատանքի բնույթն ու կառուցվածքը:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

Զեկուցման վերջում եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ Ս.Թովմասյանը՝ ներկաներին նկարագրելով GPS սարքավորումների և անօդաչու թռչող սարքերի աշխատանքի ընդհանուր կարգը:

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները