Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մեր ուսանողուհին զեկուցում կարդաց 2016թ. ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի տարեկան գիտական նստաշրջանում  

2016թ. ապրիլի 25-29-ը  ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի կողմից կազմակերպված  տարեկան գիտական նստաշրջանում ԵՊՀ ԻՄ-ից Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «ԻԿՄ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Ալվինա Գևորգյանը հանդես եկավ զեկուցումով, որի գիտական ղեկավարն էր ֆակուլտետի դեկան, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Մ.Զաքարյանը:

Մեր ուսանողուհին զեկուցում կարդաց 2016թ. ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի տարեկան գիտական նստաշրջանում

Զեկուցման թեման էր «Էյլերի Բետա և Գամա ֆունկցիաները»:

Իր զեկուցման մեջ մեր ուսանողուհին նախ սահմանել է, թե որոնք են Էյլերի Բետա և Գամա ֆունկցիաները (Էյլերի առաջին և երկրորդ սեռի ինտեգրալները), ցույց է տվել Բետա և Գամա ֆունկցիաների միջև եղած կապը, համապատասխան օրինակների հիման վրա քննության է առել որոշ հատկություններ:

Շեշտը հատկապես դրվել է n-րդ աստիճանի հանրահաշվական հավասարումների  լուծման մեջ Էյլերի Բետա և Գամա ֆունկցիաների կիրառությունների վրա:

Ալվինա Գևորգյանին զեկուցման համար տրվեց գիտական նստաշրջանի մասնակցության հավաստագիր: 

Մեր ուսանողուհին զեկուցում կարդաց 2016թ. ԵՊՀ ՈՒԳԸ-ի տարեկան գիտական նստաշրջանում

Ներկայացված զեկուցումը համապատասխան ֆակուլտետի գիտական խորհրդի երաշխավորությանն արժանանալու դեպքում կտպագրվի «ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու» գիտական պարբերականում:

«Զեկուցումը  կտպագրվի, թե ոչ, երկրորդական խնդիր է՝ այն ամենի համեմատությամբ, ինչ տվեց ինձ մասնակցությունը նստաշրջանին, – նշեց Ալվինա Գևորգյանը և հավելեց, – այն, որ շուրջ մեկ շաբաթ  շփվում ես նույն մասնագիտությամբ Մայր բուհում սովորող ուսանողների հետ, ծանոթանում ես նրանց կատարած հետազոտություններին, հասկանում քո առավելություններն ու թերությունները, ձեռք ես բերում վստահություն  ինքդ քո ուժերի նկատմամբ: – Շնորհակալ եմ մեր բոլոր դասախոսներին և հատկապես պարոն Զաքարյանին՝ իմ աշխատանքը ղեկավարելու և ինքնադրսևորվելու այս հնարավորության համար»:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի Օրդինյանը

2016թ. ապրիլի 28-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի Օրդինյանը:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի Օրդինյանը

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցման թեման էր «Հողային պաշարների օգտագործման ծրագրավորումը»:

Զեկուցողը նշեց, որ հողային պաշարների օգտագործման ծրագրավորումն իրականացվում է սոցիալ-տնտեսական, հողաշինարարական, քաղաքաշինական, բնապահպանական ծրագրերի և այլ փաստաթղթերի հիման վրա՝ տարածքների զարգացման հեռանկարը որոշելու նպատակով:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի Օրդինյանը

Ներկայացվեց, որ հողերի մոնիթորինգը հողի գնի վիճակի և գնի վերաբերյալ դիտարկումների, հետազոտությունների ու հետախուզումների համակարգ է, որը ներառում է նաև հողերի վրա ամրակայված գույքի մոնիթորինգը։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հողերը մոնիթորինգի օբյեկտ են։

Վերջում իրականացվեց ակտիվ քննարկում՝ դասախոսների և ուսանողների մասնակցությամբ:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

2016թ. ապրիլի 22-ին Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտում տեղի ունեցավ ուսանողական հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված ՀՀ անկախության 25-ամյակին:

Գիտաժողովին մասնակցեցին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի շուրջ մեկ տասնյակ ուսանողներ՝ բանասիրության, հոգեբանության, բնագիտության ու աշխարհագրության բնագավառներին վերաբերող իրենց զեկուցումներով:

Մեծ թիվ էին կազմում բանասիրական ուղղվածության զեկուցումները:

Գոհար Շահնազարյանի և Սուսաննա Մարդումյանի՝ «Բանահյուսական ժանրային տեսականին մերօրյա Տավուշում»  համահեղինակային հոդվածը նվիրված էր Տավուշում դեռևս կենսունակ բանահյուսական ժանրերին:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

Իջևանի խոսվածքի քննությանն էր նվիրված Ալբինա Սարհատյանի «Իջևանի խոսվածքի բառակազմական առանձնահատկությունները» հոդվածը:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

Իսկուհի Շաղբաթյանը ներկայացրեց «Անեծքների և օրհնանքների չանհետացող ազդեցությունը» թեմայով զեկուցում, որտեղ ընդգծվում էր խոսքի ուժը, անեծքների և օրհնանքների ազդեցության նկատմամբ ժողովրդի ունեցած հավատն ու վերաբերմունքը: Զեկուցողը հավաքել էր նաև մեր տարածաշրջանի անեծքներ ու օրհնանքներ, որոշ սկզբունքերով խմբավորել և տվել մեկնաբանություններ:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

Վանուհի Աղինյանի զեկուցումը նվիրված էր Ղ.Աղայանի «Արություն և Մանվել» վեպում առկա ավանդություններին ու ավանդազրույցներին:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

Մերի Սարգսյանի «Մամիկոնյան տոհմի հերոսները ըստ Խորենացու և Բուզանդի» հոդվածը քննության էր առնում Մամիկոնյան տոհմի ծագման, դերի և նշանակության մասին V դարի պատմագրության մեջ առկա տեսակետները:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

Աղավնի Օրդինյանը հանդես եկավ կադաստրային գործի առանձնահատկությունների վերաբերյալ զեկուցումով, իսկ Ալվինա Գևորգյանը ներկայացրեց «Ամբողջ ֆունկցիաներ» թեմայով զեկուցում, որտեղ քննության էր առնված ամբողջ ֆունկցիան, նրա զրոները, մի շարք հատկություններ, բերվել էին օրինակներ ինչպես իրական հարթության վրա, այնպես էլ կոմպլեքս հարթությունում, ինչպես նաև ապացուցվեց Պիկառի՝ կոմպլեքս հարթության վրա գործող թեորեմը:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

Հոգեբանության ենթաբաժնում Ալբերտ Զուրաբյանը ներկայացրեց «Հակասոցիալական վարքի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները սահմանամերձ գոտու դպրոցականների մոտ» թեմայով զեկուցում, իսկ Արմինե Բաբայանը՝ «Ամուսնաընտանեկան ճգնաժամերի հոգեբանական վերլուծությունը» թեմայով:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովիՄեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գիտաժողովի մասնակիցներին տրվեցին վկայագրեր:

Նախատեսվում է լավագույն աշխատանքները տպագրել:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

Գիտաժողովից հետո ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողները Գյումրու Յոթ Վերք եկեղեցում մասնակցեցին պատարագի, եղան Վարպետաց փողոցում, Հովհ. Շիրազի տուն-թանգարանում:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

 

Զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհիներ Էրինե Ղարայանը և Անահիտ Հովսեփյանը

2016թ. ապրիլի 19-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհիներ Էրինե Ղարայանը և Անահիտ Հովսեփյանը «Գծային հաստատուն գործակիցներով հավասարումների բերումը կանոնական տեսքի» թեմայով կարդացին զեկուցում, որը ղեկավարել է Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչ, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Ա.Վ. Ցուցուլյանը:

Զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհիներ Էրինե Ղարայանը և Անահիտ Հովսեփյանը

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, «ԻԿՄ» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողները:

Էրինե Ղարայանը ներկայացրեց թեմայի տեսական մասը, նշեց հավասարման երեք տիպերի համար կանոնական տեսքերը, դրանց ստացումը, նշանակումները:

Զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհիներ Էրինե Ղարայանը և Անահիտ ՀովսեփյանըԱնահիտ Հովսեփյանը բերեց օրինակներ, որոնք պարունակում էին գծային հավասարումների երեք տիպերը, և կանոնական տեսքի բերման երեք հիմնական ձևերը:

Զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհիներ Էրինե Ղարայանը և Անահիտ Հովսեփյանը
Մասնագիտական առումով թեման բավականին արդիական էր և կիրառելի:
Զեկուցողներին ուղղվեցին հարցեր, տրվեցին լիարժեք պատասխաններ:

Զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհիներ Էրինե Ղարայանը և Անահիտ Հովսեփյանը

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Նարինե Համբարձումյանը

2016թ. ապրիլի 18-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Նարինե Համբարձումյանը:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Նարինե Համբարձումյանը

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Նարինե Համբարձումյանը

Զեկուցման թեման էր «Հողային պաշարների պահպանություն»:
Ներկայացվեց, թե ինչ է հողը, որ այն՝ որպես կարևորագույն բնական ռեսուրս, արտադրության նյութական հիմքն է, տնտեսության տեղաբաշխման և զարգացման տարածական բազիսը, գյուղատնտեսության արտադրության գլխավոր միջոցը:

Մասնագիտական դիտանկյունից ընդգծվեց, որ այն ոչ միայն բնական ռեսուրս է, այլև անշարժ գույք: Նշվեց, որ երկրագնդի հողային ռեսուրսները կազմում են համաշխարհային ֆոնդի մոտ 13 մլրդ 400 մլն հա, արդյունավետ հողերը՝ համաշխարհային ֆոնդի 65%-ը (8.7 մլրդ հա), մնացած 35%- ը ( 4.7 մլրդ հա) մասամբ արդյունավետ և անարդյունավետ հողերն են, որոնք պիտանի չեն մարդուն անրաժեշտ կենսամթերքներ ստանալու համար:

Առանձնացվեց հողերի քայքայման և ոչնչացման 4 պատճառ՝ էրոզիա, ոռոգման բացասական հետևանքներ, հողերի հյուծում, օտարում:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Նարինե Համբարձումյանը

Զեկուցման ներկայացումից հետո իրականացվեց եզրափակիչ քննարկում՝ կարծիքների փոխանակության, հարցուպատասխանի միջոցով: