Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

2016թ. ապրիլի 22-ին Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտում տեղի ունեցավ ուսանողական հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված ՀՀ անկախության 25-ամյակին:

Գիտաժողովին մասնակցեցին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի շուրջ մեկ տասնյակ ուսանողներ՝ բանասիրության, հոգեբանության, բնագիտության ու աշխարհագրության բնագավառներին վերաբերող իրենց զեկուցումներով:

Մեծ թիվ էին կազմում բանասիրական ուղղվածության զեկուցումները:

Գոհար Շահնազարյանի և Սուսաննա Մարդումյանի՝ «Բանահյուսական ժանրային տեսականին մերօրյա Տավուշում»  համահեղինակային հոդվածը նվիրված էր Տավուշում դեռևս կենսունակ բանահյուսական ժանրերին:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

Իջևանի խոսվածքի քննությանն էր նվիրված Ալբինա Սարհատյանի «Իջևանի խոսվածքի բառակազմական առանձնահատկությունները» հոդվածը:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

Իսկուհի Շաղբաթյանը ներկայացրեց «Անեծքների և օրհնանքների չանհետացող ազդեցությունը» թեմայով զեկուցում, որտեղ ընդգծվում էր խոսքի ուժը, անեծքների և օրհնանքների ազդեցության նկատմամբ ժողովրդի ունեցած հավատն ու վերաբերմունքը: Զեկուցողը հավաքել էր նաև մեր տարածաշրջանի անեծքներ ու օրհնանքներ, որոշ սկզբունքերով խմբավորել և տվել մեկնաբանություններ:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

Վանուհի Աղինյանի զեկուցումը նվիրված էր Ղ.Աղայանի «Արություն և Մանվել» վեպում առկա ավանդություններին ու ավանդազրույցներին:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

Մերի Սարգսյանի «Մամիկոնյան տոհմի հերոսները ըստ Խորենացու և Բուզանդի» հոդվածը քննության էր առնում Մամիկոնյան տոհմի ծագման, դերի և նշանակության մասին V դարի պատմագրության մեջ առկա տեսակետները:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

Աղավնի Օրդինյանը հանդես եկավ կադաստրային գործի առանձնահատկությունների վերաբերյալ զեկուցումով, իսկ Ալվինա Գևորգյանը ներկայացրեց «Ամբողջ ֆունկցիաներ» թեմայով զեկուցում, որտեղ քննության էր առնված ամբողջ ֆունկցիան, նրա զրոները, մի շարք հատկություններ, բերվել էին օրինակներ ինչպես իրական հարթության վրա, այնպես էլ կոմպլեքս հարթությունում, ինչպես նաև ապացուցվեց Պիկառի՝ կոմպլեքս հարթության վրա գործող թեորեմը:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

Հոգեբանության ենթաբաժնում Ալբերտ Զուրաբյանը ներկայացրեց «Հակասոցիալական վարքի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները սահմանամերձ գոտու դպրոցականների մոտ» թեմայով զեկուցում, իսկ Արմինե Բաբայանը՝ «Ամուսնաընտանեկան ճգնաժամերի հոգեբանական վերլուծությունը» թեմայով:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովիՄեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գիտաժողովի մասնակիցներին տրվեցին վկայագրեր:

Նախատեսվում է լավագույն աշխատանքները տպագրել:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

Գիտաժողովից հետո ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողները Գյումրու Յոթ Վերք եկեղեցում մասնակցեցին պատարագի, եղան Վարպետաց փողոցում, Հովհ. Շիրազի տուն-թանգարանում:

Մեր ուսանողները Գյումրիում մասնակցեցին ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի

 

Զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհիներ Էրինե Ղարայանը և Անահիտ Հովսեփյանը

2016թ. ապրիլի 19-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհիներ Էրինե Ղարայանը և Անահիտ Հովսեփյանը «Գծային հաստատուն գործակիցներով հավասարումների բերումը կանոնական տեսքի» թեմայով կարդացին զեկուցում, որը ղեկավարել է Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչ, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Ա.Վ. Ցուցուլյանը:

Զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհիներ Էրինե Ղարայանը և Անահիտ Հովսեփյանը

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, «ԻԿՄ» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողները:

Էրինե Ղարայանը ներկայացրեց թեմայի տեսական մասը, նշեց հավասարման երեք տիպերի համար կանոնական տեսքերը, դրանց ստացումը, նշանակումները:

Զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհիներ Էրինե Ղարայանը և Անահիտ ՀովսեփյանըԱնահիտ Հովսեփյանը բերեց օրինակներ, որոնք պարունակում էին գծային հավասարումների երեք տիպերը, և կանոնական տեսքի բերման երեք հիմնական ձևերը:

Զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհիներ Էրինե Ղարայանը և Անահիտ Հովսեփյանը
Մասնագիտական առումով թեման բավականին արդիական էր և կիրառելի:
Զեկուցողներին ուղղվեցին հարցեր, տրվեցին լիարժեք պատասխաններ:

Զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհիներ Էրինե Ղարայանը և Անահիտ Հովսեփյանը

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Նարինե Համբարձումյանը

2016թ. ապրիլի 18-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Նարինե Համբարձումյանը:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Նարինե Համբարձումյանը

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Նարինե Համբարձումյանը

Զեկուցման թեման էր «Հողային պաշարների պահպանություն»:
Ներկայացվեց, թե ինչ է հողը, որ այն՝ որպես կարևորագույն բնական ռեսուրս, արտադրության նյութական հիմքն է, տնտեսության տեղաբաշխման և զարգացման տարածական բազիսը, գյուղատնտեսության արտադրության գլխավոր միջոցը:

Մասնագիտական դիտանկյունից ընդգծվեց, որ այն ոչ միայն բնական ռեսուրս է, այլև անշարժ գույք: Նշվեց, որ երկրագնդի հողային ռեսուրսները կազմում են համաշխարհային ֆոնդի մոտ 13 մլրդ 400 մլն հա, արդյունավետ հողերը՝ համաշխարհային ֆոնդի 65%-ը (8.7 մլրդ հա), մնացած 35%- ը ( 4.7 մլրդ հա) մասամբ արդյունավետ և անարդյունավետ հողերն են, որոնք պիտանի չեն մարդուն անրաժեշտ կենսամթերքներ ստանալու համար:

Առանձնացվեց հողերի քայքայման և ոչնչացման 4 պատճառ՝ էրոզիա, ոռոգման բացասական հետևանքներ, հողերի հյուծում, օտարում:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Նարինե Համբարձումյանը

Զեկուցման ներկայացումից հետո իրականացվեց եզրափակիչ քննարկում՝ կարծիքների փոխանակության, հարցուպատասխանի միջոցով:

Մասնաճյուղում կայացավ «Հայաստանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին» խորագրով գիտագործնական կոնֆերանս

2016թ. ապրիլի 15-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ «Հայաստանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին» խորագրով կոնֆերանս, որի ընթացքում Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողները հանդես եկան թեմային առնչվող գիտական զեկուցումներով:

Կոնֆերանսը կազմակերպել էր ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերությունը՝ Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ.Մարզպանյանի ղեկավարությամբ:

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Մասնաճյուղում կայացավ «Հայաստանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին» խորագրով գիտագործնական կոնֆերանս

Բացման խոսքով հանդես եկավ պարոն Մարզպանյանը՝ ընդհանուր գծերով ներկայացնելով գիտաժողովի անցկացման նպատակը, խնդիրները, կարևորելով նման գիտական միջոցառումների կազմակերպումը բուհի ուսումնական գործընթացում. «2014թ. աշնանը, երբ քաղաքական որոշում կայացվեց ինտեգրվել ԵՏՄ-ին, այս թեման դարձավ հրատապ: Ուրախ եմ, որ մեր ուսանողներն այնքան հասուն են, որ գիտակցելով փոքր երկրների համար որևէ տնտեսական միության ինտեգրման անհրաժեշտությունը՝ այս թեման իրենք են առաջարկել: «Հայաստանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին» թեմայով գիտագործնական կոնֆերանսի անցկացման նպատակն է ներկայացնել այն մարտահրավերները, որոնք սպասվում են Միության անդամակցության պայմաններում, դրա հնարավորությունները և հեռանկարները: Նման գիտաժողովների անցկացումը՝ որպես հետազոտական ոլորտի տարր, շատ կարևոր է. բուհի հետազոտական ներուժը միայն դասախոսներով չի սպառվում, անհրաժեշտ է հետազոտական ոլորտում օգտագործել և ուսանողների կարողությունները»:

Մասնաճյուղում կայացավ «Հայաստանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին» խորագրով գիտագործնական կոնֆերանս

Այնուհետև ֆակուլտետի ուսանողների կողմից  համապատասխան շնորհանդեսների ուղեկցությամբ ներկայացվեց 7 գիտական զեկուցում.

 1. «Եվրասիական տնտեսական միությանը ՀՀ ինտեգրման հեռանկարները» (Գրետա Օրդինյան),

  Մասնաճյուղում կայացավ «Հայաստանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին» խորագրով գիտագործնական կոնֆերանս

 2. «Միջազգային կազմակերպությունները, ԵՏՄ-ն և ՀՀ-ի անվտանգությունը» (Էմմա Մարգարյան),

  Մասնաճյուղում կայացավ «Հայաստանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին» խորագրով գիտագործնական կոնֆերանս

 3. «ՀՀ արժութային քաղաքականությունը ԵՏՄ ինտեգրման պայմաններում» (Աննա Դիլբարյան),

  Մասնաճյուղում կայացավ «Հայաստանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին» խորագրով գիտագործնական կոնֆերանս

 4. «ՀՀ բանկային համակարգը» (Թերեզա Թամրազյան),

  Մասնաճյուղում կայացավ «Հայաստանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին» խորագրով գիտագործնական կոնֆերանս

 5. «Միգրացիան ՀՀ-ում» (Վանուհի Մուքայելյան),

  Մասնաճյուղում կայացավ «Հայաստանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին» խորագրով գիտագործնական կոնֆերանս

 6. «Ներդրումային քաղաքականությունը Հայաստանում: Հեռանկարները ԵՏՄ-ին անդամակցության պայմաններում» (Անահիտ Սիմոնյան),

  Մասնաճյուղում կայացավ «Հայաստանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին» խորագրով գիտագործնական կոնֆերանս

 7. «Մաքսային քաղաքականության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» (Ռայա Մովսիսյան):

  Մասնաճյուղում կայացավ «Հայաստանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին» խորագրով գիտագործնական կոնֆերանս

Ներկայացված զեկուցումների վերաբերյալ դասախոսներն արտահայտեցին իրենց կարծիքները, որոնք դրական էին ու ոգևորիչ. մասնավորապես նշվեց, որ ուսանողները ոչ միայն հավաքագրել, այլև համակարգել էին նյութը, զեկուցումները ներկայացվեցին պատշաճ մակարդակով, սեփական եզրահանգումներով:

Մասնաճյուղում կայացավ «Հայաստանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին» խորագրով գիտագործնական կոնֆերանս

Մասնաճյուղում կայացավ «Հայաստանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին» խորագրով գիտագործնական կոնֆերանս

 

 

 

 

 

 

Զեկուցումների ներկայացումից հետո ուսանողների և դասախոսների մասնակցությամբ ծավալվեց հետաքրքիր քննարկում:

Մասնաճյուղում կայացավ «Հայաստանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին» խորագրով գիտագործնական կոնֆերանսՄասնաճյուղում կայացավ «Հայաստանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին» խորագրով գիտագործնական կոնֆերանս

 

 

 

 

 

 

«Որպես արդյունք,- նշեց պարոն Մարզպանյանը,- ակնկալվում է պատրաստել մեկ համահեղինակային ծավալուն հոդված և այն տպագրության հանձնել ԲՈՀ-ի կողմից երաշխավորված որևէ ամսագրում»:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի Օրդինյանը

2016թ. մարտի 10-ին «Օզոնային շերտը» թեմայով զեկուցում կարդաց ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի Օրդինյանը:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի Օրդինյանը

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի Օրդինյանը

Ներկայացրեց, թե ինչ է օզոնային շերտը, ինչ կարևոր դեր ունի այն երկրագնդի համար:

Ընդգծվեց, որ օզոնային շերտը երկրագնդի պաշտպանիչ վահանն է, կազմված է օզոնից և վնասազերծում է Արեգակի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը, պաշտպանում աստղային փոշուց՝ ապահովելով կյանքը Երկրի վրա: Օզոնային շերտը գտնվում է վերնոլորտում՝ մթնոլորտից 20-30 կմ բարձրության վրա, հայտնաբերվել է ֆրանսիացի գիտնականներ Շարլ Ֆարրի և Անրի Բոքսոնի կողմից 1913 թվականին:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի ՕրդինյանըԶեկուցողը մանրամասնեց, որ օզոնային շերտի խոռոչները հայտնաբերվել են անցյալ դարի 70-ական թվականներին: 1974թ. Կալիֆորնիայի համալսարանի 2 քիմիկոսներ` Շերվուդ Ռուսլանդն ու Մարի Մոլինան, հրապարակեցին մի քանի արդյունաբերական քիմիական նյութեր, որոնք սպառնալիք են օզոնային շերտի համար:

Վերջում իրականացվեց աշխույժ քննարկում՝ հարց ու պատասխանի ձևով: