Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գնումների, մատակարարման և պահեստավորման բաժին

2012թ. դեկտեմբերի 7-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ձևավորվել է Գնումների, մատակարարման և պահեստավորման  բաժինը:

Գնումների, մատակարարման և պահեստավորման բաժնի գործառույթներն են.

  1. գնումների պլանավորումը և նախապատրաստումը,
  2. մրցույթների կազմակերպումը, արձանագրությունների կազմումը,
  3. պայմանագրերի կնքումը և իրականացումը,
  4. մատակարարների հետ կնքված պայմանագրերի պայմանների և ժամկետների համաձայնեցումը,
  5. ըստ պայմանագրային ժամկետների՝ ապրանքների տեղափոխման և պահեստավորման ապահովումը,
  6. պահեստավորված ապրանքների պահպանման, դրանց օպերատիվ բացթողման և օգտագործման վերջնասահմանի պահպանման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը:
  7. մասնաճյուղի պահանջներից ելնելով՝ պլանավորված, չպլանավորված և  չնախատեսված ապրանքների, նյութերի և սարքավորումների ձեռքբերումը,
  8. Մասնաճյուղի համար  առանձին  ծառայությունների մատուցման նպատակով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ բանակցությունների վարումը և համապատասխան  պայմանագրերի կնքումը:

 

Բաժնի կազմը. 

Պողոսյան Արփինե  բաժնի վարիչ ժպ, մասնագետ 
Մելիքսեթյան  Մխիթար մասնագետ
Մելիքսեթյան Գարիկ մատակարար
Մատինյան  Արման պահեստապետ
Հակոբյան Անահիտ քարտուղար

Հասցեն՝  ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄ, Գնումների,մատակարարման և պահեստավորման  բաժին

Հեռ.՝ (0263) 4-04-50 (*1-10)

Էլ. փոստ՝ gnumner.ephim@yandex.com