Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գնումների, մատակարարման և պահեստավորման բաժին

2012թ. դեկտեմբերի 7-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ձևավորվել է Գնումների, մատակարարման և պահեստավորման  բաժինը:

Գնումների, մատակարարման և պահեստավորման բաժնի գործառույթներն են.

  1. գնումների պլանավորումը և նախապատրաստումը,
  2. մրցույթների կազմակերպումը, արձանագրությունների կազմումը,
  3. պայմանագրերի կնքումը և իրականացումը,
  4. մատակարարների հետ կնքված պայմանագրերի պայմանների և ժամկետների համաձայնեցումը,
  5. ըստ պայմանագրային ժամկետների՝ ապրանքների տեղափոխման և պահեստավորման ապահովումը,
  6. պահեստավորված ապրանքների պահպանման, դրանց օպերատիվ բացթողման և օգտագործման վերջնասահմանի պահպանման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը:
  7. մասնաճյուղի պահանջներից ելնելով՝ պլանավորված, չպլանավորված և  չնախատեսված ապրանքների, նյութերի և սարքավորումների ձեռքբերումը,
  8. Մասնաճյուղի համար  առանձին  ծառայությունների մատուցման նպատակով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ բանակցությունների վարումը և համապատասխան  պայմանագրերի կնքումը:

 

Բաժնի կազմը. 

Պողոսյան Արփինե Ռոբերտի մասնագետ
Հակոբյան Անահիտ Սպարտակի քարտուղար

Հասցեն՝  ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄ, Գնումների,մատակարարման և պահեստավորման  բաժին

Հեռ.՝ (0263) 4-04-50 (*1-10)

Էլ. փոստ՝ GMPIB@ysu.am,  gnumner.ephim@yandex.com