Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գնումների, մատակարարման և պահեստավորման բաժին

2012թ. դեկտեմբերի 7-ին, մասնաճյուղում ձեվավորվել է   գնումների      մատակարարման եվ  պահեստավորման  բաժինը:

Գնումների մատակարարման և պահեստավորման բաժնի գործառույթներն են.

  1. Գնումների պլանավորում և նախապատրաստում:
  2. Մրցույթների կազմակերպում,արձանագրությունների կազմում
  3. Պայմանագրերի կնքում և իրականացում:
  4. Մատակարարների հետ կնքված պայմանագրերի պայմանների և ժամկետների համաձայնեցում:
  5. Ըստ պայմանագրային ժամկետների ապահովում է ապրանքների տեղափոխումը և պահեստավորումը:
  6. Իրականացնում է վերահսկողություն պահեստավորված ապրանքների պահպանման,դրանց օպերատիվ բացթողման և օգտագործման վերջնասահմանի պահպանման նկատմամբ:
  7. Մասնաճյուղի պահանջներից ելնելով իրականացնում է պլանավորված, չպլանավորված և  չնախատեսված ապրանքների, նյութերի և սարքավորումների ձեռքբերման:
  8. Մասնաճյուղի համար  առանձին  ծառայությունների մատուցման նպատակով բանակցություններ է վարում և կնքում համապատասխան  պայմանագրեր ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ:

 Գնումների մատակարարման և պահեստավորման  բաժնի վարիչն  է  Ստանիսլավ Մաստերի Սարգսյանը:

 

Բաժնի կազմը. 

Սարգսյան   Ստանիսլավ բաժնի վարիչ
Մելիքսեթյան  Մխիթար մասնագետ
Պողոսյան Արփինե մասնագետ
Մելիքսեթյան Գարիկ մատակարար
Ղազարյան Ռոմեո պահեստապետ
Հակոբյան Անահիտ քարտուղար

Հասցեն՝  ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄ, Գնումների,մատակարարման և պահեստավորման  բաժին

Հեռ.՝ (0263) 4-04-50 (*1-10)

Էլ. փոստ՝ gnumner.ephim@yandex.com