Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնօրենություն

ԵՊՀ ԻՄ տնօրենությունը տնօրենին կից խորհրդակցական մարմին է, որը ձևավորվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով և գործում է Գիտական խորհրդի հաստատած կանոնակարգով տրված լիազորությունների շրջանակներում:

ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում տնօրենությունը.

  1. քննարկում, առաջարկության է ներկայացնում մասնաճյուղի գործունեության բոլոր ոլորտներին վերաբերող ընթացիկ հարցերի մասին,

  2. քննարկում, պարզաբանում և կազմակերպում է վերադաս մարմինների,
    գիտական խորհրդի որոշումների իրականացման եղանակները և միջոցները, վերահսկում է դրանց կատարման ընթացքը,
  3. քննարկում, մշակում և նախապատրասում է վերադաս խորհուրդների քննարկմանը ներկայացվող բոլոր նյութերը,
  4. անհրաժեշտության դեպքում հանդես է գալիս մասնաճյուղի կոլեկտիվի շահերը ներկայացնող լիազորություններով,
  5. հաշվետու է ԵՊՀ ռեկտորի, վերադաս խորհուրդների առջև սահմանված կարգով տնօրենի կողմից տրվող հաշվետվությունների ձևով,
  6. տնօրենության քննարկումները հաշվի են առնվում տնօրենի որոշումները կայացնելիս, որոնք ձևակերպվում են հրամանով: 

Տնօրենության կազմը